Noutăţi

Achiziții Publice

Anut de participarea la procedura de achizitii publice pentru executarea lucrărilor  Măsuri de Eficiență Energetică a blocului de studii al IP Centrul de Excelență în Construcții: Lotul I:   Schimbarea tîmplăriei și termoizolarea exterioară a clădirii. Lotul II:   Punctul Termic.     

Mai mult

Ziua Sănătăţii petrecută în cadrul Colegiului de Construcţii din Chişinău!

De Ziua Sănătăţii in cadrul Colegiului de Construcţii au fost organizate un şir de activităţi sportive care au avut ca scop propagrarea şi formarea idealului fizic , culturii sănătăţii şi modului de viaţă sănătos.    

Mai mult

Consiliului Național al Elevilor!

Pozele au fost făcut în cadrul Atelierului nr 4 a Consiliului Național al Elevilor.               

Mai multBine aţi venit pe pagina


Centrului de Excelență în Construcţii

din  mun. Chişinău

 O ALEGERE CORECTĂ ÎNSEAMNĂ UN VIITOR MAI BUN! 

  

C O N C U R S

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director ai următoarelor instituții de învățământ profesional tehnic: 

Centrul de Excelență în Construcții

Școala Profesională, or. Glodeni.

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin doi ani, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducător al instituţiei de învăţământ profesional tehnic depun personal sau prin reprezentant (la Secția Secretariat a ministerului, biroul 446), prin poștă sau e-mail, în termen de 20 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs, care cuprinde obligatoriu următoarele acte: 

 1. cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulament;
 2. copia actului de identitate;
 3. copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;
 4. copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic;
 5. copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice;
 6. copia carnetului de muncă autentificat;
 7. Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa 2 la Regulament;
 8. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcției;
 9. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 10. proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani;
 11. lista actelor depuse, cu paginile numerotate, în 2 exemplare.
 
Actele vor fi depuse la Ministerul Educaţiei, bir.446, pînă la 15 februarie 2017.          
Telefon de contact: 0 22 23 44 49, 0 22 23 48 38.  
 
Bibliografia
 • Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 18.08.1994
 I. Acte legislative generale
 • Legea privind accesul la informaţie, nr.982 – XIV din 11.05.2000 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-90/664
 • Codul Muncii al Republicii Moldova, 2003, Monitorul Oficial Nr. 159-162 art Nr : 648
 • Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 381 din 13.04.2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” Monitorul Oficial Nr. 66-69 art Nr : 431
 • Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, Monitorul Oficial nr. 197 – 205 din 31.07.2015
 II. Acte legislative şi normative în domeniul învățămîntului

 

Ministerul Educației aici