ACTE NORMATIVE

Acte normative în baza cărora IP CEC își desfășoară activitatea:

 1. Codul educaţiei al Republicii Moldova, nr. 152 din 17.07.2014
 2. Codul muncii al Republicii Moldova, nr. 154 din 28.03.2003
 3. Statutul IP Centrul de Excelenţă în Construcţii înregistrat la Ministerul Justiţiei nr.7321 din 09.09.2015
 4. Strategia de dezvoltare a învăţământului vocaţional / tehnic pentru anii 2013-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.97 din 01.02.2013
 5. Regulamentul–cadru de organizare şi funcţionare a Centrului de excelenţă, aprobat prin OME nr. 1158 din 04.12.2015
 6. Cadrul de referinţă al curriculumului pentru învăţământul profesional tehnic, aprobat prin OME nr.1128 din 26.11.2015
 7. Planul-cadru pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar in baza Sistemului de credite de studii transferabile, aprobat prin OME nr.1205 din 16.12.2015
 8. Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile, aprobat prin OME nr. 234 din 25.03.2016
 9. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin OME nr.1086 din 29.12.2016
 10. Regulamentul Intern de Activitate al IP Centrul de Excelenţă în Construcţii
 11. REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a Concursului de admitere la programe de formare profesională tehnică postsecundară şi postsecundară nonterţiară aprobat prin OME nr.423 din 29 mai 2017
 12. REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a examenului de calificare Ordinul MECC nr. 1127 din 23.07.2018
 13. REGULAMENTUL — CADRU de organizare a învățământului profesional tehnic în perioada pandemiei COVID-19
 14. Ordinul MECC nr. 818 din 05.07.2021 cu privire la aprobarea suplimentului actelor de studii în ÎPT
 15. Ordinul MECC nr.795 din 24.06.2019 cu privire la aprobarea domeniilor de specializare a centrelor de excelență
 16. REGULAMENTUL privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar, aprobat prin Ordinul MECC nr. 70 din 30.01.2020
 17. PLANUL-CADRU pentru învățământul primar, gimnazial și liceal anul de studii 2021–2022
 18. Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic secundar, aprobat prin OME nr.840 din 21.08.2015
 19. Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al meseriilor/profesiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 425 din 03.07.2015
 20. Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ profesional Tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin OME nr.550 din 10.06.2015
 21. Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.853 din 14.12.2015
 22. REGULAMENTUL de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat profesional aprobat prin Ordinul MECC nr. 602 din 25.05.2021
 23. REGLEMENTĂRILE privind organizarea procesului educațional în învățământul profesional tehnic, anul de studii 2020-2021 aprobate prin Ordinul MECC nr. 843 din 19.08.2020