Construcții, inginerie civilă și Tehnologia materialelor. Perfecționare (10 credite)

Loading Events

Construcții, inginerie civilă și Tehnologia materialelor. Perfecționare (10 credite)

Start Time :

October 4 @ 2:00 pm

Finish Time :

December 28 @ 4:30 pm

Event Description

Piața construcțiilor este într-o permanentă dezvoltare. Periodic apar modificări în legislație, materiale de construcții, mașini și mecanisme performante, tehnologii moderne de construcție. Totodată este necesitatea de a reabilita sistemele vechi utilizând metodele tradiționale sau moderne.

Cadrele didactice din Învățămîntul Profesional Tehnic (ÎPT), maiștri și profesori, din domeniul construcții, au nevoie să se perfecționeze periodic, pentru a ține pasul inovațiilor ce apar în domeniu. De calitatea pregătirii acestora va depinde direct și pregătirea viitorilor specialiști în domeniu.

Un rol important în asigurarea calității studiilor și, ca urmare, a pregătirii viitorilor specialiști în domeniul construcțiilor, îl are cadrele didactice. Programul dat de formare continuă propune:

  • aprofundarea și extinderea cunoştinţelor cadrelor didactice din ÎPT în ceea ce privește competențele profesionale (cunoștințe, abilități, atitudini) în domeniul construcțiilor;
  • creșterea competențelor profesionale privind procesul de predare-învățare-evaluare;
  • crearea și dezvoltarea capacităților personale și profesionale în proiectarea carierei și Brandingului profesional.
  • formarea cunoştinţelor, abilităților și competențelor în domeniul psihopedagogiei
  • formarea competenţelor de aplicare a cunoştinţelor în practica educațională, prin realizarea stagiilor de profesionalizare;
  • dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă, formarea deprinderilor de studiu individual şi de autoevaluare a rezultatelor obţinute, de utilizare a experienţei într-un mediu de muncă interactiv, a capacităţilor de a lua decizii şi de a răspunde solicitărilor profesionale de ordin teoretic și practic, de pe poziții ale eticii profesionale educaționale.

Event Speaker