Ghidul utilizatorului Bibliotecii CEC

(Extras din Regulamentul de ordine internă al Bibliotecii CEC)

 

1. DREPTURILE UTILIZATORILOR

 Utilizatorii Bibliotecii CEC au următoarele drepturi:

1.     Dreptul la informaţie prin oferirea accesului gratuit și nelimitat  la toate serviciile de bază și la resursele informaționale, cu respectarea prevederilor legale referitoare la drepturile și libertățile fundamentale ale omului, la protecția patrimoniului, la dreptul de autor și drepturile conexe;

2.     Dreptul să fie informat despre lista și modul de prestare a serviciilor de bibliotecă;

3.     Dreptul să beneficieze de acces în bibliotecă și de servicii incluzive, indiferent de condiția fizică și necesitățile sale speciale;

4.     Dreptul  să fie informat despre orarul de funcționare al Bibliotecii, condițiile de utilizare a resurselor informaționale și a serviciilor, a spațiilor, echipamentelor și facilităților pentru public în bibliotecă, stabilite în regulamentul de organizare și funcționare al bibliotecii;

5.     Dreptul să fie informat despre inovațiile de bibliotecă, diversificarea resurselor informaționale și a serviciilor bibliotecii;

6.     Dreptul la confidențialitate asupra informației solicitate, serviciilor utilizate și a datelor cu caracter personal aflate în posesia bibliotecii;

7.     Dreptul de a prezenta  propuneri, sugestii pentru îmbunătățirea și diversificarea colecției și serviciilor bibliotecii;

8.     Dreptul să solicite ajutorul bibliotecarului pentru accesarea resurselor informaționale, pentru utilizarea Internetului și a echipamentelor destinate publicului în bibliotecă;

9.     Dreptul de asociere în grupuri pe interese și de contribuție la dezvoltarea serviciilor de bibliotecă, pentru realizarea aspirațiilor și necesităților sale;

10. Dreptul  să se implice în dezvoltarea serviciilor prin participarea la sondaje, prin înaintarea propunerilor pentru îmbunătățirea procesului de prestare a serviciilor;

11. Dreptul  să prezinte reclamații, oral sau în scris, cu privire la calitatea serviciilor prestate și activitatea bibliotecii.


2. OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR

Utilizatorii Bibliotecii au următoarele obligaţii:

1.     să respecte regulamentul de organizare și funcționare al bibliotecii, inclusiv regulile  privind integritatea documentelor împrumutate și a altor bunuri materiale din bibliotecă;

2.     să pună la dispoziția bibliotecii datele necesare pentru întocmirea și actualizarea fișei contract de înscriere pentru accesarea serviciilor;

3.      în cazul schimbării principalelor date de identitate (numele, adresa, instituția de învățământ, locul de muncă, numărul de telefon), să comunice bibliotecii despre aceasta în termen de 30 de zile lucrătoare.

4.      să conecteze la echipamentele din bibliotecă accesorii electronice proprii doar cu acordul bibliotecarului;

5.     să nu modifice softurile instalate pe calculatoarele bibliotecii, să nu schimbe configurațiile acestora, să nu acceseze fișiere închise pentru public, să respecte regulile de acces la Internet și să respecte alte reguli de utilizare a calculatoarelor prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al bibliotecii;

6.      să informeze imediat bibliotecarul despre situațiile care pot duce la accidentări ale utilizatorilor, situații de agresiune fizică sau psihoemoțională asupra copiilor, situații de virusare sau deteriorare a echipamentelor bibliotecii ori despre orice alt incident care poate afecta activitatea bibliotecii;

7.     să verifice la primire starea documentelor împrumutate şi să semnaleze bibliotecarului eventualele nereguli constatate;

8.     să ramburseze în aceleaşi condiţii şi în termeni stabiliţi de Regulament, publicaţiile împrumutate sau consultate.

9.     în caz de pierdere sau deteriorare totală sau parțială a documentelor de bibliotecă, să restituie bibliotecii un exemplar identic sau la fel de valoros după conținut, ori să achite contravaloarea la zi a documentului pierdut sau deteriorat.

10.  În caz de deteriorare totală sau parțială a bunurilor materiale din interiorul bibliotecii, să restituie bibliotecii un bun identic ori să achite contravaloarea la zi a bunului distrus  la contabilitate;

11.  să manifeste un comportament civilizat, nediscriminatoriu în raport cu alți utilizatori și cu personalul bibliotecii;

12. să acceseze serviciile de bibliotecă în modul stabilit de regulamentul de organizare și funcționare al bibliotecii.

13. Se  interzic toate acţiunile, care ar putea deranja ordinea publică şi liniştea în Bibliotecă.

 

3.  REGULI DE ÎNSCRIERE LA BIBLIOTECĂ A UTILIZATORILOR

1.     Utilizatori ai Bibliotecii pot deveni persoane, care îşi fac studiile în cadrul CEC sau sunt salariaţii instituţiei (elevi, cadre didactice, personalul auxiliar), precum şi alte categorii de persoane din afară.

2.      Înscrierea la Biblioteca, precum şi reînregistrarea anuală, se face în baza carnetului de elev, pentru alte categorii – în baza buletinului de identitate. Aceste acte nu sunt transmisibile şi servesc ca permis de utilizator al Bibliotecii.

3.     Pentru a avea acces la resursele informaționale ale  Bibliotecii persoana completează o fişa de contract, în care se indică datele menţionate în buletinul de identitate, îa act de regulile de utilizare a serviciilor Bibliotecii şi confirma, prin semnătura, obligaţiunea de a le respecta.

4.     La intrarea în Bibliotecă (Sala de Împrumut la domiciliu sau Sala de Lectură) utilizatorul este obligat să prezinte carnetul de elev sau buletinul de identitate. Fără document de identitate  utilizatorul nu poate beneficia de serviciile Bibliotecii.

5.     Utilizatorul din afara instituției de învățământ benefeciază de serviciile Sălii de lectură în anumite condiţii.

 

4. REGULI PRIVIND ÎMPRUMUTUL DE DOCUMENTE

1.     Biblioteca CEC pune la dispoziţia utilizatorilor o gamă largă de servicvii și resurse informaționale;

2.     Sala de lectură asigură accesul la documente spre consultare  doar în spaţiile acesteia; Serviciul Împrumut asigură împrumutul la domiciliu a  tuturor documentelor disponibile;

3.     Publicaţiile primate pentru consultare sunt semnate de utilizator pe fişa acestora. Fişa cărţii cu semnătura utilizatorului confirma data şi faptul împrumutului de documente, care reprezintă dovada pentru restituirea acestuia.

6.       Servirea utilizatorilor în Sala de lectură se face în următoarele condiţii:

7.     Numărul documentelor, ce pot fi consultate simultan de către utilizator, nu va depăşi 5 volume, publicaţii periodice – colecţia anuală;

8.     Bibliotecarul de serviciu va asigura asistenţă utilizatorilor în procesul de  consultare a cataloagelor  tradiționale ale Bibliotecii sau a celor electronice ale altor biblioteci;

9.     În Sala de lectură utilizatorii nu au acces liber la raft, dar în caz de solicitare, utilizatorul poate merge la raft, ghidat de bibliotecar;

10. Se interzice  scoaterea cărţilor şi altor documente din spaţiile funcţionale ale Sălii de lectură fără permisiunea bibliotecarului. În caz de necesitate (copiere xerox sau împrumut la lecții etc.), acest lucru se face numai cu permisiunea Bibliotecarului de serviciu;

11. Împrumutul  la domiciliu se realizează în următoarele condiţii:

12. Termenul de împrumut pentru documentele ştiinţifico-cognitive este de 30 de zile în numerar de pînă la 5 volume, după care rambursarea lor devine obligatorie;

13. Pentru cărţile beletristice termenul de împrumut este de 15 zile în numerar de pînă la 3 volume, care va putea fi prelungit o singură dată, după care urmează returnarea obligatorie a publicaţiilor;

14. Materialele didactice (manualele) se împrumută pe un semestru sau pe un an de studii. Depăşirea termenului de utilizare a documentelor se sancţionează, conform ROF.

15. Resursele informaționale lipsă din colecţia Bibliotecii CEC pot fi solicitate prin împrumutul interbibliotecar din alte biblioteci.

16. Nu pot fi împrumutate la domiciliu următoarele categorii de documente:

17. Documentele într-un singur exemplar;

18. Documentele din Sala de lectură;

19. Publicaţiile periodice;

20. Documentele ce fac parte din Fondul de referinţe ( enciclopedii, dicţionare enciclopedice, lingvistice etc. );

21. Lucrări din fondurile colecţiilor speciale

22. Documentele primate prin serviciul interbiliotecar de la alte biblioteci;

23. Se admit excepţii privind împrumutul unor materiale didactice pe un termen limitat .


5. Pierderea /deteriorarea documentelor de bibliotecă

Pierderea documentelor de bibliotecă atrage după sine recuperarea fizică a documentului cu:

    a) un exemplar identic cu cel pierdut sau distrus, ori o ediţie nouă a aceluiaşi document, un exemplar conform profilului de studiu în CEC

   b) un exemplar xeroxat în caz că s-a pierdut unicul exemplar, numărul documentelor este mic, documentele sunt suprasolicitate. Copia documentului nu înlocuiește cartea pierdută.

   c) cărţi unicate, cărţile de patrimoniu, ediţiile bibliofile şi ediţiile princeps, precum şi cărţile cu autograf, se recuperează fizic cu documentele valoroase, care prezintă un interes aparte pentru cultură, documente bibliofile de unicat .

 Deteriorarea documentelor (subliniere, notare pe text, decuparea, desfacerea, dezlipirea, sustragerea de pagini) , se sancţionează cu suspendarea dreptului de acces la serviciile Bibliotecii. Utilizatorul va înlocui documentul deteriorat cu unul identic ca valoare informațională.