Activități

Odă Profesorului!

      Vă mulțumim pentru abnegație și vă felicităm din suflet cu prilejul sărbătorii profesionale,

Mai mult

„Ziua sănătății 2020”

Regulament concurs „Ziua sănătății 2020”         Prezentul Regulament stabilește modul de organizare și desfășurare a „Zilei sănătății” în cadrul IP Centrul de Excelență în Construcții.       Regulamentul de organizare și de desfășurare a „Zilei sănătății” este elaborat de profesorii de Educație fizică din IP Centrul de Excelență în Construcții.

Mai mult

Concurs „Profesia aleasă îmbogățește doar pe cel ce-o îndrăgește”

Realizați un clip video sau un colaj foto despre specialitatea pe care o studiați în așa fel încât să putem vedea ce reprezintă aceasta și de ce ați ales să o studiați.  

Mai multProcedură

Notă: Procedura şi condiţiile de admitere sunt stabilite anual de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. În continuare sunt descrise condiţiile pentru sesiunea de admitere 2018.

Condiţii pentru înmatriculare

Dosarul candidatului la admitere cuprinde următoarele documente:

a)   cererea de înscriere la concurs;
b)   copia buletinului de identitate (pașaportului);
c)   actul de studii, în original cu anexa respectivă;
d)   certificatul  medical-tip (nr.086-E sau nr.086-U), eliberat în anul admiterii. În funcţie de specialitate/ domeniul de formare profesională, instituţia de învăţământ poate organiza un examen medical suplimentar;
e)   6 fotografii 3x4 cm, color;
f)    chitanța de plată a taxei de înscriere (30 lei, achitați la  contabilitate).
g)   copia buletinului unuia din părinți.
h)   copie adeverință de recrut .

Candidaţii la concurs vor prezenta personal buletinul de identitate (paşaportul).

După expirarea termenului de înscriere la concurs, candidaţii nu mai pot solicita schimbarea datelor în cererea de înscriere sau actele anexate la cerere.

 Candidaţii pot participa la concursul de admitere într-o singură instituţie de învăţămînt și la o singură specialitate.

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

Specialitatea 73220 -  Construcția și exploatarea clădirilor și edificiilor;

Specialitatea 73260  - Sisteme de alimentare cu căldură și gaze, ventilație;

Specialitatea 73270  - Tehnologia materialelor și articolelor de construcții;

Specialitatea 73230 - Construcția și exploatarea drumurilor;

Specialitatea 73110 - Arhitectura;

Specialitatea 73250 - Evaluarea imobilului;

Specialitatea 73120 - Cadastru și organizarea teritoriului.

 

   Înmatricularea se efectuează în ordinea descrescătoare mediei de concurs (MC), calculată pînă la sutimi, prin trunchiere, constituită din media notelor anuale la 4 discipline de profil (MNDP) şi media notelor de la examenele de absolvire (MNEA), după următoarea formulă:

MC = 0,6 MNDP + 0,4 MNEA

Disciplinele de profil: Limba de instruire,  Limba străină,  Matematica,  Fizica.

Notă: Media de concurs (MC) se calculează în prezenţa candidatului şi se înscrie în registrul de evidenţă a depunerii documentelor şi în recipisa eliberată candidatului drept confirmare a depunerii documentelor.

 

Specialitatea 21210 - Design interior;

   Se organizează proba de aptitudini, media de concurs se va calcula după următoarea formulă:
                      
                                  MC= 0,5 NPA + 0,3 MNDP +0,2 MNEA,

Disciplinele de profil: Limba de instruire,  Limba străină,  Istoria.

 
unde - NPA este nota la proba de aptitudini.
 
   La proba de aptitudini candidaţii se prezintă cu buletinul de identitate (paşaportul) şi fişa-tip de concurs, eliberată de către Secretariatul comisiei de admitere.
 

Specialitatea 72220 - Tehnologia prelucrării lemnului;

   Înmatricularea se efectuează în ordinea descrescătoare mediei de concurs (MC), calculată pînă la sutimi, prin trunchiere, constituită din media notelor anuale la 4 discipline de profil (MNDP) şi media notelor de la examenele de absolvire (MNEA), după următoarea formulă:

MC = 0,6 MNDP + 0,4 MNEA

Disciplinele de profil: Limba de instruire,  Biologia,  Chimia,  Fizica.

   Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţămînt din raioanele de Est a Republicii Moldova şi or. Bender, înmatricularea se va efectua în ordinea des­creş­te­rii mediei (cu precizie de două zecimale), constituită din media gene­ra­lă a notelor din actul de studii (MGNAS) şi media notelor la disciplinele de profil.
 
                                  MC = 0,6 MGNAS+0,4 MNDP
 
   Media de concurs (MC) va fi calculată în prezenţa candidatului şi înscrisă în registru de evidenţă a depunerii documentelor şi în recipisa eliberată candidatului drept confirmare a depunerii documentelor.
Candidaţii  admişi  la studii cu finanţare bugetară vor încheia cu instituţia de învăţămînt un contract elaborat în baza Contractului-tip privind realizarea studiilor în instituţiile de învăţămînt superior și mediu de specialitate (la zi), în grupele cu finanţare bugetară şi plasarea tinerilor specialişti în cîmpul muncii, aprobat conform actelor normative în vigoare.

Actele candidaţilor, care nu au fost înmatriculaţi, se restituie acestora contra semnătură.

COTE DE ÎNMATRICULARE

   Cota pentru candidaţii care participă la concursul de admitere se stabileşte după cum urmează:
 
  - 70 la sutădin numărul total de locuri prevăzute în planul de admitere pentru candidaţii din localităţile rurale şi oraşe, cu excepţia mun. Chişinău şi mun. Bălţi;
 
   - 30 la sută din numărul total de locuri pentru candidaţii din mun. Chişinău şi mun. Bălţi.
 
 

Candidații vor fi repartizați la cota urban / rural după locul de amplasare a instituției de învățămînt absolvite.

   Se rezervă 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare specialitate), prevăzute în planul de admitere cu finanţare bugetară, pentru următoarele categorii de candidaţi:

a) copii rămași temporar fără ocrotire părintească;
b) copiii cu dizabilități severă, accentuată și medie;
c) copiii al căror unul din părinţi este cu dizabilitate severă;
d) copiii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
e) copiii proveniți din familiile cu patru şi mai mulţi copii, aflați la întreținerea părinților;
f) copiii de etnie romă;
g) tinerii care au îndeplinit serviciul militar în termen.

   Pentru absolvenţii şcolilor din raioanele de est ale Republicii şi din mun. Bender, care au studiat conform programelor de învăţămînt aprobate de Ministerul Educaţiei beneficiază de cota-parte de înmatriculare prevăzută în planul de admitere cu finanţare de la buget.

 Înscrierea candidaţilor la cotele de 15% și RAIOANE DE EST, se efectuează la solicitarea acestora şi prezentarea actelor confirmative. Candidaţii din categoriile enumerate pot participa concomitent la concursul general de admitere.

ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

   La concursul de admitere în învăţămîntul mediu de specialitate se pot înscrie cetăţenii Republicii Moldova absolvenți:

1.   de gimnaziu, cu Certificat de studii gimnaziale;
2.   de liceu, cu Diplomă de Bacalaureat;
3.   ai școlii medii generale, cu Atestat de studii medii generale;
4.   ai școlilor profesionale, cu certificat de absolvire a școlii profesionale și Atestat de studii medii generale
5. ai școlii profesionale, cu Certificat de calificare la specialități conexe meseriei inițiale;
6. de liceu, cu Certificat de studii liceale.
 

 Condiţii financiare

Notă: La toate specialităţile sunt disponibile locuri cu finanţare bugetară

 

 

 

Proba preliminară la desen

pentru specialitățile ” Arhitectura” și “ Design interior “

 

Data probei:  
Specialitatea 73110 ” Arhitectura” : 02.08.2019
Specialitatea 21210 ” Design interior” : 02.08.2019  
 
Timpul :  Orele  900 - 1200

Localul : auditoriile Centrului de Excelenţă în Construcţii ( abiturienţii vor fi repartizaţi de comisia de admitere )

Materiale necesare: o foaie de desen ( format A3), un creion simplu ( HB,B), o radieră.

Sarcina : realizarea unui desen artistic constructiv a două  corpuri aşezate pe o suprafaţa plană cu draperie,de exemplu : un ulcior şi un corp geometric din ghips ( cub, piramidă,  etc.)

Criterii de apreciere a lucrării:

Lucrările vor fi examinate de comisia competentă alcătuită din profesorii de specialitate a catedrei “ Arhitectură și Design interior” şi vor acumula un punctaj după urmatoarele criterii:

  1. Compoziţia în format – punctajul maxim 5 puncte
  2. Proporţionarea obiectelor – punctajul maxim 5 puncte
  3. Construcţia transparentă obiectelor după legile perspectivei liniare – punctajul maxim 10 puncte

Punctajul maxim ce poate fi acumulat este de 20 de puncte.

După acumularea punctajului lucrările vor fi apreciate cu note “ 1….10” conform următorului  barem :

Baremul de notare:
Nota 10  -                  19-20 de puncte
Nota 9    -                  17-18 de puncte
Nota 8    -                  15-16 de puncte
Nota 7    -                  12-14 de puncte
Nota 6    -                 9-11 de puncte
Nota 5    -                    5-8   de puncte
Nota 4    -                    1-4   de puncte
 
Lucrările care au acumulat mai puţin de 5 puncte vor fi respinse.
 
Nota la proba de desen conform Regulamentului va fi inclusă în calculul mediei de concurs ( MC)
 
Notă*:Consultații: 30.07, 31.07, 01.08.2019 de la ora 9.00-12.00, în căminul N.2
 
Materiale necesare: o foaie de desen ( format A3) , un creion simplu ( HB,B), o radieră.