Activități

Orar BAC

Orarul examenelor la sesiunea BAC - 2018

Mai mult

Concursul EUStory Moldova

  „Descoperim eroi în localitate la noi – secolul al XX-lea”   26.05.18  

Mai mult

Ziua faptelor bune

Promovăm umanismul    29.04.18  

Mai mult

Anul Centenarului

Împlinirea a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România     27.03.18

Mai mult

1 Martie

Consiliul Elevilor vă felicită cu sosirea primăverii              01.03.18

Mai mult

Magia crăciunului

Activitate   extracurriculară      " Magia  crăciunului ".   21.12.17

Mai mult

La mulți ani Români !!!

  La mulți ani România.   01.12.17

Mai mult

” La Steaua ...”

Şedinţa cenaclului "La steaua".   22.11.17  

Mai mult

Conferinţă "Alexie Mateevici, poet erou al Basarabiei. 100 ani de la scrierea odei Limba Noastră."

  Conferinţă "Alexie Mateevici, poet erou al Basarabiei. "   25.10.17  

Mai mult
Condiţii pentru înmatriculare

Procedură

Notă: Procedura şi condiţiile de admitere sunt stabilite anual de către Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova. În continuare sunt descrise condiţiile pentru sesiunea de admitere 2017. 

Dosarul candidatului la admitere

cuprinde următoarele documente:

a)     cererea de înscriere la concurs;
b)    copia buletinului de identitate (pașaportului);
c)     actul de studii, în original cu anexa respectivă;
d)    certificatul  medical-tip (nr.086-E sau nr.086-U), eliberat în anul admiterii. In funcţie de specialitate/ domeniul de formare profesională, instituţia de învăţământ poate organiza un examen medical suplimentar;
e)      6 fotografii 3x4 cm, color;
f)       chitanța de plată a taxei de înscriere (30 lei, achitați la  contabilitate).
g)       copia buletinului unuia din părinți.
h)      copie adeverință de recrut .

Candidaţii la concurs vor prezenta personal buletinul de identitate (paşaportul).

După expirarea termenului de înscriere la concurs, candidaţii nu mai pot solicita schimbarea datelor în cererea de înscriere sau actele anexate la cerere.

 Candidaţii pot participa la concursul de admitere într-o singură instituţie de învăţămînt și la o singură specialitate.

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

Specialitatea 73220 -  Construcția și exploatarea clădirilor și edificiilor;

Specialitatea 73260  - Sisteme de alimentare cu căldură și gaze, ventilație;

Specialitatea 73270  - Tehnologia materialelor și articolelor de construcții;

Specialitatea 73230 - Construcția și exploatarea drumurilor;

Specialitatea 73110 - Arhitectura;

Specialitatea 73250 - Evaluarea imobilului;

Specialitatea 73120 - Cadastru și organizarea teritoriului.

 Înmatricularea se efectuează în ordinea descrescătoare mediei de concurs (MC), calculată pînă la sutimi, prin trunchiere, constituită din media notelor anuale la 4 discipline de profil (MNDP) şi media notelor de la examenele de absolvire (MNEA), după următoarea formulă:

MC = 0,6 MNDP + 0,4 MNEA

Disciplinele de profil: Limba de instruire ,  Limba străină,  Matematica,  Fizica

Notă: Media de concurs (MC) se calculează în prezenţa candidatului şi se înscrie în registrul de evidenţă a depunerii documentelor şi în recipisa eliberată candidatului drept confirmare a depunerii documentelor.

 
Pentru specialitatea Nr. 21210 Design Interior, se organizează proba de aptitudini, media de concurs se va calcula după următoarea formulă:
                      
                                  MC= 0,5 NPA + 0,3 MNDP +0,2 MNEA,
 
unde - NPA este nota la proba de aptitudini.
 
La proba de aptitudini candidaţii se prezintă cu buletinul de identitate (paşaportul) şi fişa-tip de concurs, eliberată de către Secretariatul comisiei de admitere.
 

Specialitatea 72220 Tehnologia prelucrării lemnului

 Înmatricularea se efectuează în ordinea descrescătoare mediei de concurs (MC), calculată pînă la sutimi, prin trunchiere, constituită din media notelor anuale la 4 discipline de profil (MNDP) şi media notelor de la examenele de absolvire (MNEA), după următoarea formulă:

MC = 0,6 MNDP + 0,4 MNEA

Disciplinele de profil: Limba de instruire, Biologia,  Chimia,  Fizica

 Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţămînt din raioanele de Est a Republicii Moldova şi or. Bender, înmatricularea se va efectua în ordinea des­creş­te­rii mediei (cu precizie de două zecimale), constituită din media gene­ra­lă a notelor din actul de studii (MGNAS) şi media notelor la disciplinele de profil.
 
                                  MC = 0,6 MGNAS+0,4 MNDP
 
 Media de concurs (MC) va fi calculată în prezenţa candidatului şi înscrisă în registru de evidenţă a depunerii documentelor şi în recipisa eliberată candidatului drept confirmare a depunerii documentelor.
Candidaţii  admişi  la studii cu finanţare bugetară vor încheia cu instituţia de învăţămînt un contract elaborat în baza Contractului-tip privind realizarea studiilor în instituţiile de învăţămînt superior și mediu de specialitate (la zi), în grupele cu finanţare bugetară şi plasarea tinerilor specialişti în cîmpul muncii, aprobat conform actelor normative în vigoare.

Actele candidaţilor, care nu au fost înmatriculaţi, se restituie acestora contra semnătură.

COTE DE ÎNMATRICULARE

Cota pentru candidaţii care participă la concursul de admitere se stabileşte după cum urmează:
 
  -70 la sutădin numărul total de locuri prevăzute în planul de admitere pentru candidaţii din localităţile rurale şi oraşe, cu excepţia mun. Chişinău şi mun. Bălţi;
 
   -30la sută din numărul total de locuri pentru candidaţii din mun. Chişinău şi mun. Bălţi.
 

Candidații vor fi repartizați la cota urban / rural după locul de amplasare a instituției de învățămînt absolvite.

 

Se rezervă 15 la sutădin numărul total de locuri (la fiecare specialitate), prevăzute în planul de admitere cu finanţare bugetară, pentru următoarele categorii de candidaţi:

a) copii rămași temporar fără ocrotire părintească;
b) copiii cu dizabilități severă, accentuată și medie;
c) copiii al căror unul din părinţi este cu dizabilitate severă;
d) copiii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
e) copiii proveniți din familiile cu patru şi mai mulţi copii, aflați la întreținerea părinților;
f) copiii de etnie romă;
i) tinerii care au îndeplinit serviciul militar în termen.

 Pentru absolvenţii şcolilor din raioanele de est ale republicii şi din mun. Bender, care au studiat conform programelor de învăţămînt aprobate de Ministerul Educaţiei beneficiază de cota-parte de înmatriculare prevăzută în planul de admitere cu finanţare de la buget.

 Înscrierea candidaţilor la cotele de 15% și RAIOANE DE EST, se efectuează la solicitarea acestora şi prezentarea actelor confirmative. Candidaţii din categoriile enumerate pot participa concomitent la concursul general de admitere.

ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

La concursul de admitere în învăţămîntul mediu de specialitate se pot înscrie cetăţenii Republicii Moldova absolvenți:

1.   de gimnaziu, cu Certificat de studii gimnaziale;
2.   de liceu, cu Diplomă de Bacalaureat;
3.   ai școlii medii generale, cu Atestat de studii medii generale;
4.   ai școlilor profesionale, cu certificat de absolvire a școlii profesionale și Atestat de studii medii generale
5) ai școlii profesionale, cu Certificat de calificare la specialități conexe meseriei inițiale;
6) de liceu, cu Certificat de studii liceale.
 

 Condiţii financiare

Notă: La toate specialităţile sunt disponibile locuri cu finanţare bugetară

Specialitatile Taxa de studii Durata studiilor
absolvenţii gimnaziilor absolvenţii liceelor şi şc. med. absolvenţii gimnaziilor absolvenţii liceelor şi şc. med.

Construcţii și exploatarea clădirilor și edificiilor

 7500 lei  7500 lei 4 ani 2 ani
Sisteme de alimentare cu căldura,gaze și ventilație 7500 lei   4 ani  
Design Interior 7900 lei   4 ani  
Tehnologia prelucrării lemnului 7000 lei   4 ani  
Tehnologia materialelor şi articolelor de construcţie 6800 lei   4 ani  
Evaluarea imobilului 7500 lei   4 ani  
Cadastru şi organizarea teritoriului 7200 lei   4 ani

 

 

Construcția și explotarea drumurilor 7100 lei   4 ani  
Arhitectura 8000 lei   4 ani  
Instalator instalații încălzire,ventilare și climatizare 4700 lei   3 ani  

Sisteme de alimentare cu căldura,gaze și ventilație(frecvența redusă)

  4500 lei   3 ani

Încheierea și achitarea contractelor pînă la 12.08.2016

 

Proba preliminară la desen

pentru specialităti ”Design interior “

 

Data probei:  05.08. 2017
Specialitatea ” Design interior”:  05.08. 2017
Timpul :  Orele  900 - 1200

Localul : auditoriile Centrului de Excelenţă în Construcţii ( abiturienţii vor fi repartizaţi de comisie de admitere )

Materiale necesare: o foaie de desen ( format A3) , un creion simplu ( HB,B), o radieră.

Sarcina :

Realizarea unui desen artistic constructiv a două  corpuri aşezate pe o suprafaţa plană cu draperie,de exemplu : un ulcior şi un corp geometric din ghips ( cub, piramidă,  etc.)

Criterii de apreciere a lucrării:

Lucrările vor fi examinate de comisia competentă alcătuită din profesorii de specialitate a catedrei “ Design interior” şi vor acumula un punctaj după urmatoarele criterii:

  1. Compoziţia în format – punctajul maxim 5 puncte
  2. Proporţionarea obiectelor – punctajul maxim 5 puncte
  3. Construcţia transparentă obiectelor după legile perspectivei liniare – punctajul maxim 10 puncte

Punctajul maxim ce poate fi acumulat este de 20 de puncte.

După acumularea punctajului lucrările vor fi apreciate cu note “ 1….10” conform următorului  barem :

Baremul de notare:
Nota 10  -                  19-20 de puncte
Nota 9    -                  18-19 de puncte
Nota 8    -                  16-17 de puncte
Nota 7    -                  13-15 de puncte
Nota 6    -                 9-12 de puncte
Nota 5    -                    5-8   de puncte
Nota 4    -                    1-4   de puncte
 
Lucrările  care acumulat mai puţin de 5 puncte vor fi respinse.