Activități

Odă Profesorului!

      Vă mulțumim pentru abnegație și vă felicităm din suflet cu prilejul sărbătorii profesionale,

Mai mult

„Ziua sănătății 2020”

Regulament concurs „Ziua sănătății 2020”         Prezentul Regulament stabilește modul de organizare și desfășurare a „Zilei sănătății” în cadrul IP Centrul de Excelență în Construcții.       Regulamentul de organizare și de desfășurare a „Zilei sănătății” este elaborat de profesorii de Educație fizică din IP Centrul de Excelență în Construcții.

Mai mult

Concurs „Profesia aleasă îmbogățește doar pe cel ce-o îndrăgește”

Realizați un clip video sau un colaj foto despre specialitatea pe care o studiați în așa fel încât să putem vedea ce reprezintă aceasta și de ce ați ales să o studiați.  

Mai multPlan de Dezvoltare 

al Centrului de Excelenţă în Construcţii din Chişinău

 2016 - 2021

 Echipa de lucru: 

Valeriu Pelivan – director, grad didactic Superior, grad managerial II
Lucia Ţurcan – director adjunct studii, grad didactic Superior, grad managerial II
Aurelia Clima – director adjunct educaţie, grad didactic I
Lia Sclifos – metodist, dr. în pedagogie, grad didactic Superior
Svetlana Şişcanu – profesor grad didactic Superior
Gheorghina Istrate – metodist, grad didactic I
     
Misiunea CEC

-a oferi servicii educaţionale de calitate în formarea profesională a cadrelor din domeniul construcţii, corelate cu piaţa muncii

-a crea context pentru dezvoltarea personală şi profesională a elevilor, cadrelor didactice şi altor beneficiari din instituţie şi din afara ei

-a fi un centru metodologic, de mentorat pentru formarea initial şi continuă precum şi recunoasterea, certificarea competenţelor profesionale

-a dezvolta activităţi generatoare de venit, contribuind la crearea unui mediu de învaţare şi trai decent elevilor şi angajaţilor

-a sprjini inovaţia şi parteneriatul cu toţi cei care pot aduce plusvaloare în procesul de învaţare a instituţie

PRINCIPII ŞI VALORI

Învăţămîntul din Republica Moldova, traversează schimbări care impulsionează esenţial toate domeniile. Şi învăţămîntul şi societatea sunt influenţate de ideea pentru schimbare, idee dominantă în lumea contemporană.

Conform concepţiei învăţămîntului, sistemul educaţional din Republică este consolidat pe principii de importanţă naţională, care revendică revigorarea şi perpetuarea continuă a naţiunii. De asemeni, Codul Educaţiei şi Strategia de dezvoltare a învăţământului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020 stipulează ca ideal al şcolii dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome, creative şi capabile să se integreze în societatea în continuă schimbare.

Instituţia noastră pregăteşte cadre calificate pentru piaţa muncii şi pentru exigenţele societăţii democratice. Ca dascăli, suntem chemaţi să educăm generaţii de personalităţi promovând încrederiea şi respectului faţă de personalitatea fiecărui discipol. Realizăm cu toţii că lumea în care trăim este o lume a inovaţiei şi accelerării şi tot ce are atribuţie la om se produce în sfera valorilor. Singura opţiune de salvare a identităţii e conservarea acelor valori morale sacre care definesc condiţia umană. În acest context, corpul profesoral în ansamblu, suntem conştienţi că educaţia eficientă cuprinde în cîmpul său de preocupări promovarea valorilor. Noi tindem să formăm o conduită civică bazată pe cunoaşterea regulilor vieţii sociale, să încurajăm comportament activ, responsabil, tolerant şi de respect faţă de sine şi de alţii, liber şi deschis spre alte culturi.

Aspiraţiile noastre se orientează şi spre a cultiva hărniciea, stăpînirea de sine, spiritul de abnegaţie, ajutorul reciproc, cinstea, punctualitatea, dreptatea socială – valori şi principii fundamentale în patrimoniul nostru cultural.

Alte valori constante pe care le promovăm prin acţiuni de management:

-       ataşamentul profesional şi excelenţa academică;

-       exigenţa  şi spiritul de iniţiativă;

-       cooperarea şi competiţia;

-       respectarea adevărului şi imparţialitatea;

-       creativitatea şi inovaţia;

-       păstrarea patrimoniului instituţiei.

Noi ne propunem să creăm o şcoală care să ofere un mediu în care respectul, încrederea, siguranţa şi afecţiunea să fie elemente de bază şi pentru discipol şi pentru profesori. Este un lucru greu de realizat, dar nu imposibil

    Viziunea CEC

este de a de a deveni o instituţie de referinţă, la nivel naţional şi internaţional, în formarea initială şi cerificarea competenţelor profesionale în domeniul construcţii, dezvoltare personală  şi profesională a cadrelor didactice, cu parteneri de nădejde în domeniul educaţie, construcţii şi mediul de afaceri.

ANALIZA SWOT

 Puncte forte:

 Management educaţional

 • CEC şi toate specialităţile sunt acreditate de stat.
 • Specialităţi utile pentru dezvoltarea economică a ţării.
 • Imaginea instituţiei este promovată prin circa 14000 absolvenţi, care activează în sfera construcţiilor în ţară şi peste hotare.
 • Resursele extrabugetare asigură funcţionalitatea instituţiei. (50%  din  cheltuieli sunt asigurate din venituri extrabugetare)
 • În republică există doar un singur Centru de Excelenţă care pregăteşte tehnicieni/tehnologi/muncitori în domeniul construcţiilor şi oferă formare continuă acestor categorii. Instituţia noastră propune formare profesională iniţială şi continuă la specialităţi unice precum: designul interiorului, tehnologia materialelor de construcţii, construcţia şi exploatarea drumurilor, arhitectură;
 • Creşterea continuă a numărului de solicitanţi la specialităţile/meseriile oferite. Din numărul total de solicitanţi, doar 60%  sunt înmatriculaţi.
 • În CEC activează un psiholog şi doi lucrători medicali, care oferă servicii de conciliere psihologică şi asistenţă medicală.
 • Secţia metodică oferă cadrelor didactice din instituţie formare continuă şi activităţi de mentorat.
 • Posibilitateaasigurării cadrelor tinere cu cămin.
 • Echipă managerială interesată şi motivat în dezvoltare, schimbare, formare continuă.
 • Participarea la elaborarea Cadrului de Referinţă a curriculum-ului naţional în învăţămîntul secundar şi postsecundar.
 • Participarea la elaborarea Nomenclatorului Specialităţilor pentru nivelul IV şi V.
 • Participarea la elaborarea Metodologiei de Elaborare a Standardelor Ocupaţionale.
 • Planificarea şi dezvoltarea personalului.
 • Instituţia oferă oportunităţi de creştere profesională.

 Procesul educaţional

 • Elevi dotaţi, care demonstrează performanţe la diferite concursuri, competiţii sportive, olimpiade şcolare.
 • 64% din colectivul de profesori deţin  grade didactice, 4 – titluri ştiinţifice.
 • Elaborarea competenţelor profesionale la 8 specialităţi.
 •  Sunt elaborate descrierile calificărilor la 6 specialităţi.
 • Din 2013 procesul educaţional este organizat în baza sistemului de credite de studii transferabile în VET.
 •  Curricula la toate disciplinele de specialitate este adaptată conform sistemului de credite.
 • Stabilitatea contingentului de elevi.
 • Procesul educaţional este organizat astfel încît le permite elevilor să susţină examenele de  BAC.
 • În colegiu este instituit un sistem de  activităţi extracurriculare cu specific cultural, sportiv, artistric, ştiinţific.
 • Se implimentează cu succes activitatea de cercetare pentru profesori şi elevi.
 • Procesul didactic este centrat pe cel ce învaţă.
 • Activitatea de învăţare este organizată în baza cadrului ERRE şi a GP.
 • Sistem unic de evaluare.

               Baza tehnico-materială

 • Infrastructură completă (ateliere, laboratoare, sală sportivă, două terenuri sportive, cămine, cantină, etc) care sprijină realizarea procesului educaţional.
 • CEC are cea mai bogată colecţie de resurse informaţionale şi documentare, comparativ cu alte instituţiide profil tehnic.
 • În CEC exsistă o reţea unică de informatizare, cu 8 săli dotate cu calculatoare, conectate la reţeaua internet şi diferite programe de specialitate (AUTOCAD, 3DMAX, MapInfo,etc)
 •  90 % din elevii, care solicită  cazare  sunt asiguraţi cu loc-pat în cămine, care sunt dotate cu bucătării, grupuri sanitare, săli de meditaţie şi ghidaţi de către pedagogul social şi administrator.
 •  Sistem eficient de cazare.
 • Îmbunătăţirea periodică a bazei tehnico-materiale. Anual în instituţie se crează condiţii pentru  buna funcţionare a 5  laboratoare de profil, se procură ehipament şi utilaj pentru ateliere şi săli de clasă, se realizează reparaţii curente.
 • Posibilitatea de îmbunătăţire a situaţiei financiare prin acordarea serviciilor generatoare de venit.

 Parteneriat

 • Colaborare constructivă cu catedrele de specialitate a UTM, prin implicarea profesorilor universitari în predarea cursurilor, consultanţă şi susţinerea proiectelor de diplomă.
 • Implicarea UTM în elaborarea curricula, descrierii calificărilor.
 • Conlucrarea eficientă cu agenţii economici, inclusiv cu SUPRATEN, ZICURAT, BICOMPLEX, FLACĂRA ALBASTRĂ, MACON, etc.
 • Funcţionarea Centrului de Formare Continuă în cadrul Proiectului ADA, CALLIDUS Moldova.
 • Parteneri în cadrul proiectelor internaţionale: CONSEPT, GOPA, CALLIDUS.
 • Parteneriat stabil cu ANOFM.
 • Implicarea elevilor în activităţi de voluntariat şi ONG. 

Puncte slabe:

Management educaţional

 • Oportunităţi salariale în afara instituţiei generează fluctuaţia de cadre la disciplinele de specialitate.
 • Sistemul de management al instituţiei are unele carenţe în distribuirea funcţională, în comunicarea organizaţională pe orizontală şi verticală în continuitate în acţiuni, delegarea responsabilităţilor şi luarea deciziilor.
 • O parte din profesori nu manifestă iniţiativă în acţiuni de organizare, planificare, coordonare, luarea deciziilor.
 • Sursele extrabugetare (50%) şi taxa pentru studii nu sunt suficiente pentru dezvoltarea instituţiei.
 • Elevii sunt implicaţi parţial în procesul de luare a deciziilor.

Procesul educaţional

 • Nivelul academic a elevilor înmatriculaţi nu corelează cu  media de concurs la admitere.
 • Tinerii specialişti la disciplinele de specialitate nu au pregătire psiho-pedagogică.
 • 20-25% eşec şcolar.
 • Aproximativ 10% din elevi nu manifestă interes pentru pregătirea lor generală şi profesională.
 • Capacitatea colegiului prevede 1200 locuri, însă contingentul actual-1600 elevi nu ne permite organizarea simultană a orelor în sălile de clasă pentru grupe şi subgrupe.
 • Lipsa unei colaborări cu Ministerul Educaţiei în vederea implicării profesorilor din CEC în întruniri metodice Republicane.

 Baza tehnico-materială

 • În unele laboratoare utilajul existent nu permite pregătirea de calitate a elevilor la specialitate,
 • Asigurarea insuficientă cu literatură de specialitate în l.română a specialităţilor: TMAC, TPL, EI, CED, A.
 • Dotare insuficientă a laboratoarelor, auditoriilor şi catedrelor cu mijloace multimedia, lipsa soft-urilor de specialitate licenţiate, nimăr insuficient de calculatoare comparativ cu numărul de elevi;
 • Nu suntem incluşi în reţeaua Republicană de asigurare cu manuale prin sistemul de încheriere.
 • 10% din elevi care solicită cazare, nu pot fi asiguraţi.
 • Spaţiu neamenajat şi nedotat pentru secţia metodică.
 • Lipsa documentaţiei normative pentru secţia de formare continuă.
 • Cheltuieli exagerate pentru încălzirea blocului.
 • Faţada neatractivă a blocului de studii.
 • Condiţii de trai puţin favorabile în cămine.
 • Sala de festivităţi şi de sport, teren de sport necorespunzătoare.
 • Lipsa spaţiilor de agrement pentru elevi şi profesori.

Parteneriat

 • Colaborare insuficientă cu agenţii economici.
 • Colaborarea cu UTM nu este încadrată într-un cadru noramativ juridic.
 • Lipsa parteneriatelor internaţionale în vederea schimbului de experienţă.
 • Mobilitate academică redusă pentru elevi şi profesori.
 • Colaborare parţială cu părinţii

Oportunităţi:

Management educaţional

 • Schimbarea statutului instituţiei
 • Posibilitatea transferului CEC în gestiunea Ministerul Construcţiilor.
 • Implicarea în proiecte internaţionale pentru atragerea mijloacelor financiare care ar contribui la dezvoltarea instituţiei.
 • Colaborare cu alte instituţii de învăţămînt, schimb de experienţă.
 • Posibilitatea constituirii unei secţii de formare continuă.
 • Înbunătăţirea disciplenei muncii şi susţinerea iniţiativei prin elaborarea unui sistem eficient de stimulare şi control.
 • Implicarea în analiza şi elaborarea propunerilor de eficientizare a procesului educaţional.
 • Minitipografii pentru editarea materialelor didactice.
 • Angajarea personalului prin concurs.

Procesul educaţional

 • Posibilitatea creşterii profesionale a cadrelor didactice prin participare în diverse proiecte.
 • Diversificarea ofertei educaţionale.
 • Iniţierea experimentelor educaţionale.
 • Asigurarea continuităţii acedemice în instituţiile superioare.
 • Diversificarea activităţilor extracurriculare.

Baza tehnico-materială

 • Îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale cu utilaje şi echipamente în cadrul proiectelor.
 • Posibilitatea prestării de servicii contra plată.
 • Prestarea serviciilor generatoare de venit

Parteneriat

 • Existenţa operatorilor deschişi spre sponsorizare (SUPRATEN, KNAUF, BICOMPLEX, FLACĂRA ALBASTRĂ, MACON, etc).
 • Deschiderea operatorilor economici din domeniul construcţiilor către îmbunătăţirea procesului de pregătire a viitorilor specialişti.
  • Prezenţa în or.Chişinău şi în RM a agenţilor economici deschişi spre colaborare cu instituţia noastră.
  • Îmbunătăţirea calităţii pregătirii profesionale prin implicarea absolvenţilor instituţiei.                       
 1. Pericole, ameninţări, riscuri
 • Situaţia demografică
 • Instabilitate legislativă
 • Situaţia de criză politică, economică, socială
 • Plecarea profesorilor calificaţi
 • Schimbarea anuală  a condiţiilor de înmatriculare în CEC.
 • Influenţa politicului asupra sistemului educaţional.
 • Lipsa unui mecanism clar de motivare şi stimulare a cadrelor didactice.
 • Starea materială precară a angajaţilor, condiţiile de lucru şi de trai necorespunzătoare.
 • Reducerea numărului de abiturienţi (care poate fi cauzat şi de imposibilitatea angajării în cîmpul muncii).
 • Abandonul şcolar pe parcursul anilor de studii generează comasarea grupelor.
 • Prezenţa taxei de studii.
 • Reducerea resurselor financiare alocate.
 • Migraţia populaţiei.

ANALIZA PESTE

În sfera planificării strategice instituţionale, analiza de context se impune, nu atât prin justificările sale teoretice, cât mai ales ca o cerinţă de ordin pragmatic. CEC nu este o instituţie izolată de mediul în care funcţionează. Din contra, prin misiunea sa, este o instituţie puternic ancorată social, care trebuie şi poate să se pună în serviciul direct al comunităţii. Comunitatea şi, într-un sens mai larg, contextul constituie un potenţial de resurse foarte important sub toate aspectele: uman, financiar, material, care  trebuie atras şi valorificat de instituţie prin oferta pe care, la rândul ei, o propune comunităţii.

Conform datelor politicilor de educaţie şi de formare din Europa, se preconizează ca circa 50% din noile locuri de muncă din Uniunea Europeană să solicite persoane care au absolvit forme de învăţământ superior, iar aproximativ 40% vor fi destinate celor care posedă competenţe înalte, dobândite în învăţământul mediu. Deasemenea, 80% din locurile de muncă vor necesita utilizarea curentă a tehnologiilor informaţionale, operarea pe calculator, relaţionarea eficientă, lucrul în echipă şi comunicare într-o limbă străină.

Identificarea şi descrierea comunitătii şi a grupurilor de interes este necesară, dat fiind faptul că o bună analiză în acest domeniu va genera o mai uşoară integrare a absolvenţilor în societate.

Analiza nevoii şi a cererii de educaţie pentru indivizi, grupuri şi comunitate, scoate la iveală faptul că, sub presiunea reformării învăţământului, piaţa educaţională trebuie să fie extinsă şi să devină concurenţială în aproape toate segmentele sale.

 Contextul politic

Din punct de vedere legislativ şi organizatoric, învăţământul preuniversitar din RM este reglementat prin documentele specificate la cadrul normativ.

Oferta politică a guvernului în domeniul educaţiei este construită în jurul următoarelor obiective majore:

 • acces egal şi sporit la educaţie;
 • calitate înaltă a educaţiei şi pregătirea pentru viaţă într-o societate bazată pe cunoaştere;
 • descentralizarea şi depolitizarea sistemului educativ;
 • transformarea educaţiei în resursa de bază a modernizării RM;
 • considerarea investiţiei în capitalul uman ca investiţia cea mai profitabilă pe termen lung;
 • combinarea eficientă a educaţiei de elită cu educaţia generală;
 • dezvoltarea instituţională a educaţiei permanente.

Oportunităţile create de politica educaţională susţinută de guvern pentru instituţia noastră, sunt legate de asigurarea dotărilor necesare prin programe guvernamentale, accesul la programe internaţionale, dezvoltarea învăţământului în limba maternă, proiectarea unui sistem modern de evaluare a  competenţelor, diversificarea metodelor şi practicilor didactice, deplasarea accentului de la caracterul informativ la cel formativ, introducerea formelor contemporane de cooperare internaţională, etc.

 Contextul economic

La nivel naţional, conform datelor statistice, tendinţa generală privind evoluţia forţei de muncă a constituit-o în ultimii ani scăderea populaţiei ocupate şi cresterea ratei şomajului.

Rapoartele anuale ale ANOFM demonstrează dificultăţile întâmpinate de absolvenţii învăţământului secundar, postsecundar, postsecundar nonterţiar în a se integra pe piaţa muncii.

Pregătirea insuficientă şi tendinţele de pe piaţa muncii se reflectă în mod negativ asupra opţiunilor făcute la admitere de către absolvenţii de gimnaziu şi liceu şi a părinţilor acestora, specialităţile teoretice fiind în continuare mai căutate, chiar dacă cererea de locuri de muncă din domeniu depăşeşte cu mult oferta actuală.

Legislaţia financiară permite atragerea de fonduri extrabugetare la nivelul instituţiei. În acelaşi timp, interesul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii pentru instituţiile de învăţământ este de multe ori scăzut.

Efectul acestor factori economici poate fi extrem de grav, de la dezinteres şi absenteism ridicat până la abandon şcolar. Un efect pozitiv în acest context îl are extinderea programelor sociale din domeniu: acordarea burselor de ajutor social; diferite proiecte şi programe, etc..

 Contextul social

Din punct de vedere social, trebuie subliniată influenţa mentalitătii majorităţii populaţiei, care acordă o mare valoare pregătirii academice, de cultură generală, fapt ce determină ca primele opţiuni ale părinţilor şi elevilor la intrarea în ciclul postgimnazial să vizeze filiera teoretică. Pe de altă parte, în baza chestionarelor aplicate de diverse instituţii de profil, se constată că majoritatea intervievaţilor au un nivel foarte scăzut de cunoştinţe în despre sistemul de învăţământ din Moldova, inclusiv în ceea ce priveşte informaţiile esenţiale (numărul de clase din învăţămîntul obligatoriu, gratuitatea învăţămîntului de stat, formele de învăţământ, profilurile etc.). În acest context, modificările survenite în politica educaţională –de structură sau de conţinut – sunt percepute deformat, prin prisma experienţei personale şi a felului în care s-a asigurat accesul la informaţie.

La nivel demografic, se remarcă o continuă scădere a populaţiei şcolare, cu efecte pe termen lung asupra întregului sistem de învăţământ.

Abordarea problemelor sociale se face cu o serioziate crescândă la nivel naţional şi local, existând programe speciale pentru combaterea delincvenţei, drogurilor, alcoolismului, sărăciei, şomajului, iar evoluţia ascendentă a economiei este un mijloc eficient de combatere şi remediere a problemelor sociale.

Fenomenul migraţiei, generat de politica inadecvată şi lipsa unei Strategii Naţionale de stopare si prevenire, condiţionează ruperea legăturii părinţilor de şcoală, ceea ce afectează calitatea acestui parteneriat. Înrădăcinarea viciilor sociale precum protecţionismul si corupţia afectează grav increderea cetăţenilor în instituţiile de stat şi în sfera producerii. Faptul că sînt sprijinite  principiile şi valorile intereselor de grup, o bună parte din absolvenţi nu doresc angjare internă, astfel investiţiile făcute în educaţie sînt absorbite de alţi beneficiari din afară.

  Contextul tehnologic

Analiza contextului tehnologic este la ordinea de zi deoarece tehnologia poate aduce un spor substanţial de calitate şi eficienţa procesului de învăţământ. Dotarea cu calculatoare, accesul la internet, la biblioteci virtuale sau la reţele instituţionale sunt decisive pentru dezvoltarea instituţiilor de învăţământ. Contextul tehnologic influenţează structura programelor de studii, calitatea procesului de învăţământ şi implicit calitatea absolvenţilor.

Dezvoltarea continuă pe plan mondial şi apariţia tehnologiilor digitale în învăţămînt şi în sfera construcţiilor, implica schimbare de mentalitate la nivel de management şi oferire de servicii pentru a putea fi atractivi şi a ne menţine în topul învăţămîntului profesional din Moldova. Fără dotare înalt tehnologizată şi fără instruirea permanentă a cadrelor didactice care să poată opera în sisteme informaţionale de ultimă generaţie, pregătirea absolventului nu va corespunde exigenţelor actuale. Formarea profesională nu mai poate fi realizată cu strunguri şi echipament care au fost eliminate din sfera de producere cu cîteva decenii în urmă.

Deşi se remarcă introducerea la scară tot mai largă a echipamentelor informatice şi a noilor tehnologii, nivelul tehnologic al educaţiei este înca scăzut. Nu se poate vorbi despre existenţa unor mijloace de educaţie la distanţă (TV, internet, lecţii on-line, etc.) care să fie puse la dispoziţia comunităţii. Singurele spaţii dotate relativ corespunzător din punct de vedere tehnologic se află în şcoală.

 Contextul ecologic

La nivel naţional, printre domeniile prioritare se numără programul de protecţie a mediului şi creşterea calităţii vieţii. Acestă direcţie se referă la modul în care proiectele şcolare pot afecta mediul (şcoala afectează mediul prin gunoiul şi deşeurile produse în urma activităţii propriu-zise).

Trăim într-o ţară în care, datorită urbanizării intense, nivelul de poluare este în creştere. De asemenea, se alocă foarte puţini bani pentru programele de protecţie a mediului şi de conservare a florei şi faunei. Astfel, educaţia ecologică trebuie să devină o prioritate şi o componentă activă în educarea tinerei generaţii.

Tot mai mult se pune accentul pe realizarea şi implementarea proiectelor  ecologiste şi pe producerea materialelor de construcţii naturale, care să fie compatibile cu ritmurile biologice si vitale ale Planetei şi omului în general. Recunoaşterea la nivel mondial a indicilor nocivi în materialele de construcţii moderne, solicită formarea de atitudine protectoare din partea proiectanţilor şi prestatorilor de servicii din sfera imobiliarelor, în scopul protejării mediului înconjurător şi a sănătăţii beneficiarilor. Producerea şi utilizarea materialeleor de construcţii de proastă calitate, edificarea clădirilor cu încălcarea indicilor de poluare, experienţă care trebuie să fie combătută în proiecte de cercetare individuale şi în grup în cadrul evaluărilor sumative şi finale la disciplinele de specialitate. Accentul trebuie poziţionat de pe profit financiar, pe beneficii sociale şi globale.