Activități

Odă Profesorului!

      Vă mulțumim pentru abnegație și vă felicităm din suflet cu prilejul sărbătorii profesionale,

Mai mult

„Ziua sănătății 2020”

Regulament concurs „Ziua sănătății 2020”         Prezentul Regulament stabilește modul de organizare și desfășurare a „Zilei sănătății” în cadrul IP Centrul de Excelență în Construcții.       Regulamentul de organizare și de desfășurare a „Zilei sănătății” este elaborat de profesorii de Educație fizică din IP Centrul de Excelență în Construcții.

Mai mult

Concurs „Profesia aleasă îmbogățește doar pe cel ce-o îndrăgește”

Realizați un clip video sau un colaj foto despre specialitatea pe care o studiați în așa fel încât să putem vedea ce reprezintă aceasta și de ce ați ales să o studiați.  

Mai mult 

 

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
nr. _______ din ____________ 2018
Ministru_________Victoria Iftodi
 

 

Pentru aprobarea Regulamentului–cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic

 

În temeiul art.59 alin.(3) și art.69 alin.(2) din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr.152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634),

 

O R D O N:

 

 1. 1.  A aprobaRegulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a instituțieide învăţământ profesional tehnic, conform Anexei.

 

 1. 2.  Din data intrării în vigoare a prezentului Ordin, se abrogă Ordinul Ministerului Educației nr. 550  din  10.06.2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.206-210, art.1362), Ordinul Ministerului Educației nr. 840  din  21.08.2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ profesional tehnic secundar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2015, nr.275-280, art.1918) și Ordinul Ministerului Educației nr.1158 din 04.12. 2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizareşi funcţionare a Centrului de excelenţă(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.13-19, art.53).

 

 1. 3.  Prevederile prezentului ordin se aplică instituțiilor de învățământ profesional tehnic din domeniile milităriei, securității și ordinii publice în măsura în care nu contravin specificului domeniilor milităriei, securității și ordinii publice.

 

 1. 4.  Directorii instituţiilor de învăţământ profesional tehnic se desemnează responsabili de implementarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituțieide învăţământ profesional tehnic.

 

 1. 5.  Direcţia învăţământ profesional tehnic (dl Silviu GÎNCU) va monitoriza procesul de implementare a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituțieide învăţământ profesional tehnic.

 

 1. 6.  Controlul asupra executării prezentului ordin se atribuie dnei Angela CUTASEVICI, secretar de stat.

 

 1. 7.  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

 

Monica BABUC

Ministru

 

 S. Gîncu, Tel.: 022233351

Email: silviu.gincu@mecc.gov.md

 

CUPRINS

 

Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE. 3

Capitolul II Misiunea, funcțiile şi Atribuţiile INSTITUȚIEI 4

Capitolul III ORGANIZAREA PROCESULUI EDUCAŢIONAL. 8

Capitolul IV MANAGEMENTUL ȘI STRUCTURA INSTITUȚIEI 9

Secțiunea 1 Consiliul profesoral 9

Secțiunea 2 Consiliul de administraţie. 10

Secțiunea 3 Consiliul metodico-științific. 11

Secțiunea 4 Secţia. 12

Secțiunea 5 Alte subdiviziuni și funcții 12

Capitolul V Categoriile de personal. 13

Secțiunea 1 Personalul de conducere. 13

Secțiunea 2 Personal didactic. 14

Capitolul VI Elevii 16

Secțiunea 1 Drepturile și obligațiile elevilor 17

Secțiunea 2 Organe de autoguvernanţă ale elevilor 18

Secțiunea 3 Transferul 19

Secțiunea 4 Concediul academic. 20

Secțiunea 5 Exmatricularea. 21

Capitolul VII ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ ȘI BAZA TEHNICO-MATERIALĂ.. 21

Capitolul VIII DISPOZIȚII SPECIALE. 23

Atribuții-tip ale personalului instituției de învățământ profesional tehnic. 24

 

 

 


 

Anexă la Ordinul MECC 

nr. ______ din _________ 2018

 

 

REGULAMENTUL – CADRU

de organizare şi funcţionare a instituțieide învăţământ profesional tehnic

 

Capitolul IDISPOZIŢII GENERALE

 

 1. Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a instituțieipublice și private de învățământ profesional tehnic (în continuare – Regulament)și în acord cu:

1)       Codul educaţiei al Republicii Moldova nr.152/2014;

2)       Regulamentul cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învăţământ dual (HG nr.70 din 22.01.2018);

3)       Cadrul Naţional al Calificărilor din Republica Moldova (HG nr. 1016 din  23.11.2017);

4)       Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continuă (HG nr.616 din 18.05.2016);

5)       Hotărîrea Guvernului nr. 1077/2016 cu privire la finanțarea în bază de cost per elev a instituțiilor publice de învăţămînt profesional tehnic;

6)       Alte acte normative aprobate prin ordinul Ministrului Educației, Culturii și Cercetării în scopul detalierii prevederilor actelor normative și legislative cu referire la învățământul profesional tehnic,adoptate de către Parlament și/ sau Guvern.,

           stabilește cadrul normativ privind organizarea și funcționarea instituțiilor publice și private de învățământ profesional tehnic (în continuare – Instituție).

 1. Instituția este persoană juridică, cu structură proprie, ce dispune de personal didactic şi administrativ, ştampilă cu Stema de Stat şi antet propriu şi care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică, deține conturi în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor și poate desfășura activități economice în conformitate cu actele normative.
 2. Instituția are dreptul la firmă cu denumirea instituției afișată pe frontispiciul clădirii în care este stabilit sediul instituției.
 3. Instituțiile se clasifică după cum urmează:

1)       şcoală profesională – instituţie de învățământ profesional tehnic publică sau privată care oferă programe de formare profesională inițială și continuă a muncitorilor calificați într-o meserie/profesie sau în meserii conexe, în limitele categoriilor de calificare existente corespunzătoare nivelului 3 de calificare conform Cadrului Național al Calificărilor din Republica Moldova;

2)       colegiu – instituţie de învățământ profesional tehnic publică sau privată care oferă programe de formare profesională inițială și continuă a muncitorilor calificaţi, a maiştrilor, tehnicienilor şi altor categorii de specialişti în limitele categoriilor de calificare existente corespunzătoare nivelelor 3-5 de calificare conform Cadrului Național al Calificărilor din Republica Moldova;

3)       centru de excelenţă – instituția de învățământ profesional tehnic publică sau privată, cu potenţial sporit, având atribuţii atât în domeniul organizării programelor combinate de formare profesională, cât şi în domeniul dezvoltării capacităţilor sistemului de învățământ profesional tehnic.

 1. Instituția execută lucrările de secretariat, arhivă, documentaţie, contabilitate şi statistică în modul stabilit.
 2. Documentaţia Instituțieise perfectează şi se completează sistematic în conformitate cu Indicatorul documentelor-tip și al termenelor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și agenții economici.
 3. Instituția poate asigura prestarea următoarelor servicii educaţionale: cursuri de formare profesională continuă, de perfecţionare şi recalificare pentru diferite domenii ocupaţionale, organizarea activităţilor de producere, prestarea de servicii populaţiei și/sau agenților economici.În funcție de tipul programului și de certificarea finală unele programe de formare profesională sunt coordonate cu ministerele de resort şi aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării.

 

Capitolul II Misiunea, funcțiile şi Atribuţiile INSTITUȚIEI

 

 1. Instituția are misiunea de a asigura formarea profesională inițialăîn limitele categoriilor de calificare existente,precum și dezvoltarea, eficientizarea, sporirea calității și relevanței învățământului profesional tehnic, orientat spre cerințele economiei naționale la nivel local, regional, național și sectorial, pentru asigurarea sinergiei dintre sistemul educațional și sectorul real al economiei.
 2. Instituția exercită funcția de formare profesională a muncitorilor calificaţi, a maiştrilor, tehnicienilor şi altor categorii de specialişti în conformitate cu Cadrul Naţional al Calificărilor (nivelurile 3, 4 şi 5 ISCED) HG nr. 1016/2017, cu Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al meseriilor/profesiilor HG nr. 425/2015, cu Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor HG nr. 853/2015, aprobate de Guvernîn limitele prevăzute la pct.4.
 3. În vederea exercitării funcţiei de formare profesională a muncitorilor calificaţi, a maiştrilor, tehnicienilor şi altor categorii de specialiști în conformitate cu Cadrul Naţional al Calificărilor, cu Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al meseriilor/profesiilor, cu Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor, Instituției îi revin următoarele atribuţii:

1)  instruire în cadrul programelor educaționale de formare profesională inițială, prin intermediul cursurilor teoretice, seminariilor, activităţilor extraşcolare, activităților de formare de tip master-class, precum și prin forme de stagii de  practică, efectuate în laboratoare, cabinete, ateliere, instruire în cadrul agentului economic, prin cercuri de creaţie tehnică, sportivă, artistică, care se desfăşoară în funcţie de obiectivele educaţionale prioritare, stabilite în planurile de învăţământ, instrucțiunile metodice, ordinele și dispoziţiile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării;

2)  prestare de servicii educaționale pentru elevi, șomeri, agenți economici, membri ai diverselor comunități și altor grupuri cu necesități educaționale specifice prin programe de integrare profesională, în parteneriat cu instituții publice și private;

3)  recalificare a muncitorilor şi specialiştilor în diverse domenii de formare profesională;

4)  instruire în cadrul programelor educaționale de formare profesională prin sistem dual;

5)  identificare, elaborare și prestare a serviciilor educaționale în baza solicitării partenerilor educaționali, agenților economici și altor categorii de beneficiari;

6)  asigurarea condițiilor adecvate pentru desfășurarea stagiilor de practică pentru elevi, inclusiv pentru elevii din școlile profesionale/colegiile arondate;

7)  elaborarea şi implementarea programelor de parteneriat în scopul asigurării calității și relevanței serviciilor educaționale.

 1. Centrul de excelență în afară de funcția prevăzută la pct. 9, realizează și funcțiile de consolidare a sectorului de învățământ profesional tehnic în domeniul său de specializare. În acest sens Centrul de excelență exercită următoarele funcții:

1)  de asigurare didactică, curriculară şi metodologică a sistemului de învățământ pe segmentul de specializare propriu Centrului de excelență;

2)  de coordonare și ghidare a activității școlilor profesionale și a colegiilor arondate la Centrul de excelență;

3)  de formare profesională continuă a cadrelor didactice de specialitate și manageriale din instituțiile de învăţământ profesional tehnic în domeniul de specializare propriu Centrului de excelență;

4)  de certificare a competențelor profesionale, dobândite în mediu formal, informal și nonformal;

5)  de cooperare cu mediul economic în domeniul de specializare propriu Centrului de excelență;

6)  de ghidare în carieră și promovare a învățământului profesional tehnic.

 1. În vederea exercitării funcţiei de asigurare didactică, curriculară şi metodologică, Centrului de excelență îi revin următoarele atribuţii:

1)  participare, în colaborare cu comitetele sectoriale, la procesul de elaborare/actualizare a Cadrului Naţional al Calificărilor pentru învățământul profesional tehnic, a curriculumului, Planurilor de învăţământ, programelor stagiilor practice, manualelor, suporturilor de curs etc.;

2)  stimulare a participării active a agenților economici la identificarea, modificarea și evaluarea conținutului teoretic și practic al programelor de formare profesională;

3)  elaborarea și publicarea instrucțiunilor metodice în domeniul de specializare al Centrului de excelență;

4)  aplicare, în cadrul procesului educațional, a inovațiilor tehnologice și științifice aplicative referitoare la învățământul profesional tehnic;

5)  dezvoltare a programelor proprii de cercetare didactică şi specifică domeniului profesional, organizarea de conferinţe care au ca temă activităţile specifice Centrului de excelenţă.

 1. În vederea exercitării funcţiei de coordonare și ghidare a activității școlilor profesionale și a colegiilor arondate, Centrului de excelență îi revin următoarele atribuţii:

1)  ghidare strategică a școlilor profesionale și colegiilor arondate, oferirea de servicii educaționale, administrarea activității antreprenoriale și a bazei tehnico-materiale;

2)  ghidare didactică și metodologică a școlilor profesionale și colegiilor arondate în vederea standardizării calității în prestarea serviciilor educaționale de formare profesională; elaborare de proiecte, testarea de noi modele și implementarea de proiecte-pilot care ar stimula integrarea conținuturilor și serviciilor inovatoare în învăţământul profesional tehnic.

 1. În vederea exercitării funcţiei de formare profesională continuă a cadrelor didactice de specialitate și manageriale din instituțiile de învăţământ profesional tehnic, Centrului de excelență îi revin următoarele atribuţii:

1)   organizare a cursurilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice de profil și a maiștrilor-instructori din cadrul școlile profesionale și colegiile arondate în domeniul de specializare al Centrului de excelență;

2)   organizare a cursurilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice de specialitate/manageriale în administrarea instituțiilor și serviciilor educaționale, administrarea resurselor umane și alte subiecte manageriale;

3)  organizare a stagiilor de formare continuă pentru cadrele didactice de specialitate și maiștrii-instructori din instituțiile de învăţământ profesional tehnic în alte instituții de formare continuă și agenți economici;

4)  facilitare a mobilității cadrelor din instituțiile de învăţământ profesional tehnic spre Centrul de excelență, în scopul transferului de bune practici și competențe didactice și manageriale.

 1. În vederea exercitării funcţiei de certificare a competențelor profesionale, dobândite în mediu formal, informal și nonformal, Centrului de excelență îi revin următoarele atribuţii:

1)  asigurare a condițiilor adecvate de prestare a serviciilor de certificare a competențelor dobîndite în context nonformal și informal;

2)  dezvoltare de parteneriate eficiente cu mediul economic, pentru a asigura participarea agenților economici la procesul de evaluare a calificării profesionale;

3)  coordonează, în condițiile stabilite de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, modul de organizare și desfășurare a Examenului de calificare.

 1. În vederea exercitării funcției de cooperare cu mediul economic, Centrului de excelență îi revin următoarele atribuții:

1)  identificare a agenților economici, potențialilor parteneri și facilitarea oportunităților de cooperare în vederea dezvoltării, modernizării, reconfigurării ofertei de servicii educaționale, conținutului și formei de pregătire profesională;

2)  colaborare cu ministerele de resort, ANOFM, sindicatele de ramură, patronatele și asociațiile profesionale pentru identificarea cerințelor, tendințelor de dezvoltare și necesarului de forță de muncă din economia națională, competențelor, calificărilor și serviciilor educaționale solicitate de mediul economic, susținute de noi oferte educaționale bazate pe cerere;

3)  facilitarea inserției elevilor în vederea realizării stagiilor de practică și angajării ulterioare în câmpul muncii;

4)  dezvoltare a capacităților agenților economici și autorităților publice în vederea formării profesionale continue și psihopedagogice a maiștrilor-instructori în producție, care participă la instruirea practică a elevilor, ucenicilor și cursanților;

5)  colaborare cu alte instituțiile de învăţământ, inclusiv superior și instituțiile de cercetare publice și private, cu agenții economici, în vederea implementării și aplicării inovațiilor tehnologice;

6)  facilitare a încadrării specialiștilor din cadrul agenților economici ca formatori în activități de instruire practică în instituțiile de învăţământ profesional tehnic.

 1. În vederea exercitării funcţiei de ghidare în carieră și promovare a învățământului profesional tehnic, Centrului de excelență îi revin următoarele atribuţii:

1)  oferire a serviciilor de ghidare în carieră pentru elevii din instituțiile de învăţământ general și profesional tehnic;

2)  coordonare a activităților de ghidare în carieră, inclusiv a celor organizate de școlile profesionale și colegiile arondate;

3)  elaborare, prin colaborarea cu agenți economici, comitete sectoriale alte instituții competente în domeniu a materialelor informative de promovare a profesiilor și specialităților din învăţământul profesional tehnic;

4)  organizare și participare la evenimente publice de promovare a meseriilor/profesiilor și specialităților;

5)  sporire a atractivității meseriilor/profesiilor/specialităților și ofertelor educaționale ale instituțiilor de învăţământ profesional tehnic prin diverse metode de mediatizare și promovare;

6)  monitorizare a angajării în câmpul muncii și dezvoltării profesionale a absolvenților Centrului de excelență în domeniul său de specializare.

 

Capitolul IIIORGANIZAREA PROCESULUI EDUCAŢIONAL

 

 1. Instituția îşi desfăşoară activitatea educațională conform standardelor naţionale de referinţă şi standardelor de acreditare, elaborate de Agenţia Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare și aprobate în conformitate cu legislația în vigoare.
 2. Procesul de studii în Instituție se desfășoară în baza Curriculumului pentru învățământul profesional tehnic, care se reglementează prin Cadrul de referinţă al curriculumului pentru învățământul profesional tehnic, aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
 3. Durata și structura anului de învățământ în învățământul profesional tehnic pentru fiecare formă şi nivel de învăţământ profesional tehnic se reglementează prin Planul-cadru corespunzător, aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
 4. Instituţiile activează în conformitate cu planurile de învăţământ, elaborate pentru fiecare domeniu de formare profesională și specialitate/meserie, coordonate cu agenții economici din domeniu şi aprobate de către ministerele de resort şi Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării.
 5. In Instituțieprocesul educaţional se desfășoară în limba română și, în limita posibilităților instituției, în una din limbile de circulație internațională sau în limbile minorităților naționale.

Studiul limbii române este obligatoriu în toate Instituțiile și este reglementat de standardele educaționale de stat.

 1. În învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar se aplică Sistemul de Credite de Studii Transferabile (ECTS). Organizarea procesului educațional în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile se efectuează în conformitate cu actul normativ aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
 2. Orele de curs se desfăşoară conform orarului elaborat de directorul adjunct, aprobat de către directorul instituției. Orarul preventiv se afişează cu cel puţin 3 zile înainte de începutul semestrului, orarul stabil se afișează nu mai târziu de prima săptămână de studii.
 3. Ora convenţională/academică de predare-învăţare-evaluare în învăţământul profesional tehnic constituie 45 de minute. Unitatea de timp pentru o activitate de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică poate fi de 2 ore convenţionale şi constituie respectiv 90 min.
 4. Procesul de instruire se realizează prin lecţii, lucrări practice și de laborator efectuate în laboratoare, ateliere, gospodării didactice, stagii de instruire practică și în producere prin cercuri de creativitate tehnică, activități artistice, secții sportive sau alte activităţi extraşcolare care se desfăşoară în funcţie de obiectivele educaţionale prioritare, concretizate în planurile de învățământ, instrucţiunile metodice, ordinele, dispoziţiile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
 5. Ordinea şi disciplina în timpul activităţilor didactice se asigură de către personalul de conducere al Instituţiei, cadrul didactic de serviciu şi personalul didactic aflat în Instituție. Condiţiile de organizare şi desfăşurare a serviciului se precizează în Regulamentul intern de activitate.
 6. Procesul educaţional se realizează în grupe de elevi. De regulă efectivul unei grupe constituie 25 - 30 de elevi.
 7. Programul de activitate al Instituțieise stabileşte de administraţie și se desfăşoară în baza Planului strategic de dezvoltare și a planului anual de activitate, aprobate de către Consiliul profesoral.
 8. După încheierea anului şcolar Consiliul profesoral analizează activitatea educaţională şi ia deciziile de rigoare pentru perfecţionarea acesteia.

 

Capitolul IVMANAGEMENTUL ȘI STRUCTURA INSTITUȚIEI

 

 1. Managementul Instituției este asigurată de către director în coordonare cu organele administrative și consultative.
 2. În Instituțiifuncționează următoarele organe administrative și consultative:

1)  Consiliul profesoral;

2)  Consiliul de administraţie.

3)  Consiliului metodico-științific;

4)  Consiliul artistic, în cazul instituțieide învățământ cu profil de arte;

5)  Consiliul de etică, activitatea căruia este reglementă prin ordinul nr. 861 din 07.09.2015, pentru aprobarea Codului de etică al cadrului didactic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 59-67, art.407);

6)  alte Consilii, decât cele stipulate în pct. 32 pot fi instituite la inițiativa Consiliului profesoral și aprobate de către fondator.

 1. Atribuțiile organelor administrative și consultative din Instituțiesunt stabilite prin prezentul Regulament și prin regulamente interne de activitate.

 

Secțiunea 1Consiliul profesoral

 1. Consiliul profesoral este organul colectiv de conducere al Instituției, constituit din cadrele didactice titulare şi prezidat de către directorul Instituției.
 2. Consiliul profesoral activează în baza și în conformitate cu prezentul Regulament, cu Regulamentul intern de activitate și se întrunește trimestrial, sau la necesitate la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum 1/3 din numărul cadrelor didactice titulare.
 3. Cadrele didactice au dreptul și sunt obligate să participe la ședințele consiliului profesoral din instituția în care își desfășoară activitatea. Absența nemotivată de la ședințele Consiliului profesoral se consideră abatere disciplinară.
 4. Consiliul profesoral este deliberativ dacă la ședință participă cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor.

Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu majoritatea simplă de voturi și sunt obligatorii pentru personalul Instituției, precum și pentru elevi. Modalitatea de vot se stabilește la începutul ședinței.

 1. Directorul Instituției numește, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, în baza votului cadrelor didactice. Secretarul are atribuția de a redacta lizibil și inteligibil procesele-verbale ale ședințelor consiliului profesoral. La ședințele consiliului profesoral, în funcție de tematica dezbătută, pot fi invitați părinți, elevi, parteneri sociali etc.
 2. Procesele-verbale se înregistrează în Registrul proceselor verbale al Consiliului profesoral. Registrul proceselor-verbale este un document oficial, cu număr de înregistrare și cu paginile numerotate. Pe ultima pagină, directorul Instituţiei semnează pentru autentificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila.
 3. Consiliul profesoral are următoarele atribuții:

1)  aprobă Statutul Instituţiei;

2)  aprobă Planul de dezvoltare strategică al Instituţiei;

3)  aprobă Planul anual de activitate al Instituţiei, precum și al altor subdiviziuni interne;

4)  aprobă Regulamentul intern de activitate şi urmăreşte respectarea lui de către toţi elevii şi salariaţii Instituţiei;

5)  aprobă raportul anual de activitate al Instituţiei;

6)  aprobă componența nominală a consiliului de administrație;

7)  propune și aprobă componența nominală a diferitor comisii care își desfășoară activitatea în cadrul Instituţiei;

8)  examinează și aprobă lista cadrelor didactice/manageriale pentru conferirea/confirmarea gradului didactic cu respectarea legislației în vigoare;

9)  coordonează şi monitorizează activitatea educaţională din Instituţie şi determină acţiunile pentru perfecţionarea acestei activităţi;

10)  analizează periodic realizarea planurilor de activitate şi rezultatele activităţii educaţionale la nivel deInstituţie;

11)  alte atribuții prevăzute de actele normative nominalizate în pct. 1 al prezentului Regulament.

 

Secțiunea 2Consiliul de administraţie

 1. Administrarea Instituţiei este efectuată de către Consiliul de administraţie, compus din director, directorii adjuncţi, contabilul şef, şefii de secţii, şefii de catedre, metodist, preşedintele comitetului sindical, elevi, părinți, agenți economici, reprezentanţi ai instituţiilor cu care colaborează Instituția.
 2. Consiliul de administraţie este condus de către directorul Instituției și activează în conformitate cu prezentul Regulament, cu Regulamentul intern de activitate.
 3. Consiliul de administrație se întrunește cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie. Deciziile luate de Consiliu de administrație sunt consemnate în procese verbale și sunt obligatorii pentru directorul Instituţiei.
 4. Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului de administrație se înregistrează în Registrul de procese-verbale ale Consiliului de administrație, care se păstrează în Instituție, se îndosariază şi se numerotează. Pe ultima pagină, directorul Instituţiei semnează pentru autentificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila.
 5. Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:

1)           asigură aplicarea prevederilor cadrului normativ în vigoare;

2)           aprobă anual bugetul Instituției;

3)           aprobă strategia de realizare și gestionare a veniturilor proprii, inclusiv a activităților de antreprenoriat, conform legislației în vigoare;

4)           aprobă schema de încadrare a Instituției, în conformitate cu Satele-tip ale Instituției;

5)           aprobă strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul Instituției;

6)           aprobă platforma de dialog social cu partenerii educaționali;

7)           aprobă termenele de desfășurare a sesiunii și de lichidare a restanţelor;

8)           aprobă acordarea primelor pentru salariaţii Instituției în limitele resursele financiare disponibile;

9)           avizează fișele de post ale angajaților Instituției;

10)      avizează proiectele statelor-tip de personal în limitele resursele financiare disponibile;

11)      examinează și propune spre aprobare norma didactică anuală;

12)      monitorizează și evaluează periodic parcurgerea materiei de studii;

13)      analizează abaterile comise de personalul Instituţiei, inclusiv elevi şi propune, după caz, sancţiuni, conform legislaţiei în vigoare;

14)      alte atribuții prevăzute de actele normative nominalizate în pct. 1 al prezentului Regulament.

 

Secțiunea 3Consiliul metodico-științific

 1. Activitatea metodică și științifică în Instituţie ține de competența Consiliului metodico-științific sau de Consiliul artistic, în cazul instituțieide învățământprofesional tehnic cu profil de arte.
 2. Componenţa numerică şi nominală a Consiliului metodico-științific este aprobată de către Consiliul profesoral. Membri ai Consiliului metodico-științific pot fi: directorul adjunct, şefii de catedre, metodist, cadre didactice cu grad didactic/științific și/sau cu performanţe deosebite în activitate.
 3. Consiliul metodico-științific activează în conformitate cu prezentul Regulament, cu Regulamentul intern de activitate și este condus de către directorul adjunct pentru instruire și educație.Metodistul exercită funcția de secretar al Consiliului metodico-științific.
 4. Consiliul metodico-științific are următoarele atribuții:

1)  elaborează strategia de dezvoltare a activităţii metodice în cadrul Instituţiei;

2)  monitorizează activitatea metodică în cadrul Instituţiei;

3)  analizează rezultatele activităţii metodice proiectate şi desfăşurate în cadrul Instituţiei;

4)  aprobă lucrări metodice, ghiduri metodologice, materiale didactice, în conformitate cu curricula în învăţământul profesional tehnic;

5)  alte atribuții prevăzute de actele normative nominalizate în pct. 1 al prezentului Regulament.

 

Secțiunea 4 Secţia

 1. Subdiviziunile administrative ale Instituției sunt organizate în secții. Secțiile se clasifică în:

1)  Secţia didactico-administrativă - responsabilă de pregătirea specialiştilor pentru diverse domenii ale economiei naţionale;

2)  Secția Asigurarea calității;

3)  Alte secții, pentru realizare funcțiilor Centrelor de excelență.

 1. Secţia didactico-administrativă se constituie şi se lichidează prin ordinul directorului Instituţiei în baza deciziei Consiliului profesoral, în cazul când Instituţia dispune de un efectiv nu mai mic de 250 de elevi pentru o secție didactico-administrativă.
 2. Organizarea şi gestionarea nemijlocită a secţiei didactico-administrativă o efectuează şeful secţiei în conformitate cu prezentul Regulament, cu Regulamentul intern de activitate.
 3. În vederea implementării sistemului intern de asigurare a calității se instituieSecția Asigurarea calității.

 

Secțiunea 5 Alte subdiviziuni și funcții

 1. Catedra este subdiviziunea de bază a Instituției, care realizează activitatea didactică, metodică şi ştiinţifică la una sau mai multe unități de curs (discipline) înrudite. Aceasta se constituie şi se lichidează prin ordinul directorului Instituţiei în baza deciziei Consiliului de administrație, în cazul când în cadrul acesteia sunt atribuite cel puțin 10 unități didactice (profesor, maistru-instructor).
 2. Catedra, alte subdiviziuni de structură ale Instituției activează în temeiul regulamentelor interne de activitate, aprobate de Consiliul profesoral al Instituției respective.
 3. Activitatea educaţională în fiecare grupă de elevi este coordonată de un diriginte, care este un cadru didactic titular, numit prin ordin de către directorul instituției. Obligaţiile acestuia sunt stipulate în fişa postului şi aprobate de către directorul instituţiei de învăţământ în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
 4. Activitatea educativă în căminele pentru elevi este desfăşurată de către un pedagog social, obligaţiile şi atribuţiile căruia sunt stabilite de directorul instituției de învăţământ.
 5. Subdiviziunile structurale ale instituției se înfiinţează şi se lichidează în baza deciziei Consiliului de administrație în limitele resursele financiare disponibile.
 6. Structura organizatorică a Instituţiei cuprinde secţii, catedre, laboratoare, ateliere, unităţi de producţie, biblioteci, cămine, alte subdiviziuni, în funcţie de specificul instituţiei de învăţământ.

 

Capitolul V Categoriile de personal

 

 1. Personalul din instituțiile de învățământul profesional tehnic se constituie din următoarele categorii:

1)  personal de conducere: directorul, directorii adjuncți, șefii de secție;          

2)  personal didactic: cadre didactice (profesori, maistru-instructor), metodist, psiholog, psihopedagog, maestru de concert, conducător de cerc, conducător artistic, dirijor de cor, dirijor de orchestră;

3)  personal didactic auxiliar: bibliotecar, laborant, pedagog social în căminele pentru elevi;

4)  personal nedidactic: personal administrativ gospodăresc, auxiliar și de deservire.

Structura instituției și numărul de posturi pentru fiecare categorie de personal se stabilește în limita bugetului pentru anul respectiv în conformitate cu Statele-tip de personalaprobate de către fondator.

 1. Drepturile obligațiunile și atribuțiile funcționale ale personalului Instituției sunt stabilite prin prezentul Regulament (anexa la Regulament) și Regulamentul intern de activitate a Instituției și sunt confirmate prin fișele de post.
 2. Timpul de muncă, durata şi perioada concediului, norma didactică, salariul cadrului didactic se calculează şi se stabileşte în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare.

 

Secțiunea 1 Personalul de conducere

 1. Instituția de învăţământ profesional tehnic este condusă de director.
 2. Funcțiile de conducere (director, director adjunct, șef de secție) se ocupă prin concurs public, organizat în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.206-210, art.1363).
 3. Directorul instituţiei de învăţământ profesional tehnic privat, inclusiv cel cooperatist, este ales în funcție și numit în funcție de către fondatori.
 4. Directorul Instituţiei poartă răspunderea pentru asigurarea cerințelor corespunzătoare de desfășurare a procesului educațional, de asigurarea condiţiilor igienico-sanitare și de trai ale elevilor, pentru respectarea normativelor de securitatea muncii.
 5. Directorul este în drept să delege unele atribuţii directorilor-adjuncţi, șefilor de secțieprin decizia Consiliului de administrație, însă poartă răspundere pentru realizarea atribuțiilor delegate.
 6. Numărul directorilor adjuncți se stabilește proporțional cu numărul de elevi din Instituție în dependenţă de spectrul activităților organizate şi gestionate, prin hotărâre a Consiliului de administrație și aprobat de către fondator.
 7. Directorul adjunct îndeplineşte atribuţiile stabilite prin fişa postului, cele delegate de director pe perioade determinate şi preia prerogativele directorului în lipsa acestuia.

Atribuţiile şi competenţele directorilor adjuncți sunt stipulate în fişa postului şi aprobate de Consiliul de administrație al Instituţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare, aprobate prin ordin şi aduse la cunoştinţa angajaților sub semnătură.

 1. Șeful de secție îndeplineşte atribuţiile stabilite prin fişa postului, cele delegate de director pe perioade determinate.

Atribuţiile şi competenţe ale șefilor de secție sunt stipulate în fişa postului şi aprobate de Consiliul de administrație al Instituţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare, aprobate prin ordin şi aduse la cunoştinţa angajaților sub semnătură.

 

Secțiunea 2 Personal didactic

 1. Angajarea personalului didactic se face prin concurspublic, organizat în conformitate cu regulamentul aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
 2. Cadrul didactic al Instituției este angajat pe bază de concurs pe o perioadă nederminată.
 3. Cadrele didactice au drepturi stabilite prin art. 134 din Codul educației al Republicii Moldova, precum și alte drepturi, după cum urmează:

1)  să aleagă formele şi metodele de predare, manualele şi materialele didactice aprobate de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, pe care le consideră adecvate realizării standardelor educaţionale de stat;

2)  să participe la perfectarea şi renovarea continuă a documentelor curriculare, la elaborarea manualelor, lucrărilor metodice, să efectueze cercetări ştiinţifice;

3)  dreptul la concediu anual plătit, concediu de studiu şi medical, precum şi concediu neplătit, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 1. Cadrele didactice au următoarele obligații:

1)  să respecte programul de lucru stabilit;

2)  să asigure realizarea programelor de studiu şi desfăşurarea procesului de studiu şi pregătire profesională la nivelul cerinţelor actuale;

3)  să desfăşoare procesul de învățământ în spiritul stimei faţă de demnitatea umană, familie, părinţi, adulţi, al respectului faţă de drepturile omului, valorile culturale şi spirituale naţionale şi universale, să educe o atitudine grijulie faţă de mediul înconjurător;

4)  să execute la timp şi întocmai obligaţiunile de serviciu ce le revin, folosind integral şi eficient timpul de muncă;

5)  să-şi perfecţioneze continuu nivelul de calificare profesională, să frecventeze şi să absolvească cursuri de perfecţionare organizate în condiţiile legii;

6)  să respecte normele de etică, să cultive, prin exemplu personal, principiile de dreptate, echitate, umanism, generozitate, hărnicie, patriotism;

7)  să asigure protecția elevilor față de toate formele de violență, incluziunea educațională şi ocrotirea sănătăţii elevilor în procesul de instruire;

8)  să nu facă propagandă şovină, naţionalistă, politică, militaristă, acestea fiind incompatibile cu activitatea pedagogică;

9)  să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă, normele şi instrucţiunile referitoare la activitatea desfășurată;

10) să asigure utilizarea judicioasă a materialelor şi resurselor energetice, cu respectarea strictă a normelor de consum;

11) să respecte normele securitate și protecţie a muncii, precum şi cele de prevenire a incendiilor și altor situaţii de risc, care ar putea pune în primejdie localul, viaţa, integritatea corporală sau sănătatea elevilor;

12) să manifeste un comportament corect în relaţiile de serviciu, pentru a asigura un climat sănătos de muncă, de ordine şi disciplină, să ia atitudine împotriva oricăror manifestări care contravin legilor ţării, normelor de comportament, să respecte deontologia profesională.

 1. Evaluarea cadrelor didactice se efectuează prin evaluarea internă – anual și prin evaluarea externă – o dată la 5 ani.
 2. Pedagogul social este cadrul didactic auxiliar, cu studii pedagogice(deţinerea unei calificări în domeniu de cel puţin nivelul 4 ISCED – învăţământ profesional tehnic postsecundar), numit de către director. Pedagogul social activează sub conducerea directă a directorului adjunct pentru instruire şi educaţie.
 3. Dirigintele, numit prin ordin de către directorul Instituției, organizează și desfăşoară activitatea educativă în grupa de elevi. Dirigintele grupei îşi coordonează activitatea de comun acord cu profesorii și după caz cu maiştrii-instructori ai grupei respective.
 4. Dirigintele îndeplineşte următoarele activităţi:

1)  monitorizeazăreuşita şi frecvenţa elevilor;

2)  cercetează cauzele absenţelor şi ia măsurile necesare pentru îmbunătăţirea frecvenţei;

3)  stabileşte şi menține relaţii cu toţi profesorii care predau în grupa pe care o conduce, în vederea coordonării eforturilor pentru obţinerea unor rezultate optime în educarea şi instruirea elevilor;

4)  formează elevilor competențe de auto-management, comportament prosocial, proiectare a carierei, spirit antreprenorial etc;

5)  organizează şi desfăşoară activitatea extrașcolară a elevilor;

6)  colaborează cu părinţii elevilor, îi informează despre rezultatele obţinute de elevi;

7)  completează catalogul grupei, fişele personale ale elevilor, perfectează totalizatoarele semestriale şi generale privind reuşita şi frecvenţa elevilor din grupa pe care o conduce, informează Consiliul profesoral despre activitatea desfăşurată în grupa pe care o conduce.

 1. În perioada vacanţelor elevilor, cadrele didactice se prezintă la serviciu şi desfăşoară activităţi corespunzătoare fișei postului.
 2. Se interzice cadrelor manageriale/didactice/didactice auxiliare de a pretinde, accepta sau primi de la elevi, părinți sau asociațiile părinților a unor bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, indiferent de destinația declarată a acestora.
 3. Se interzice cadrelor manageriale/didactice, inclusiv rudelor de gradul I a acestora, de a organiza meditații cu proprii elevi, contra unor bunuri, servicii, privilegii sau alte foloase materiale și avantaje necuvenite.
 4. Pentru încălcarea prevederile pct. 81, pct. 82se aplică art. 86 pct. (1) lit. m) din Codul muncii. Încălcarea se constată în ordinul directorului cu privire la concedierea salariatului, în condițiile prevăzute de art. 282 din Codul muncii.

 

Capitolul VIElevii

 

 1. Candidaţii înmatriculaţi, în baza promovării concursului de admitere, sunt înscrişi în anul I de studii. Elevilor înmatriculaţi li se înmânează carnetul de elev.
 2. In Instituţie se respectă drepturile şi libertăţile elevilor în conformitate cu legislația în vigoare. Sunt interzise pedepsele corporale, aplicate sub orice formă, precum șitoate formele de violenţă fizică sau psihică.
 3. Frecvenţa elevilor la ore se înregistrează în catalogul grupei respective de către profesori şi dirigintele grupei.
 4. Frecventarea activităţilor didactice de către elevi este obligatorie. Consiliul profesoral, prin coordonare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, este în drept să permită unor elevi să studieze după un plan individual, în cazul unei motivații întemeiate.

 

Secțiunea 1 Drepturile și obligațiile elevilor

 1. Elevii au drepturi stabilite prin art. 136 alin.(1) din Codul educației al Republicii Moldova, Regulamentul cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământ dual, precum și alte drepturi, după cum urmează:

1)  să beneficieze de pregătirea profesională, conform prevederilor curriculumului, în scopul obținerii competențelor profesionale specifice calificării;

2)  să beneficieze de servicii de consiliere, orientare și informare profesionalăsă participe la elaborarea Regulamentului intern de activitate și a altor acte reglatorii ale procesului educativ;

3)  să fie evaluați în vederea obținerii certificatului de calificare/diplomei de studii profesionale

4)  să conteste, în termen de 24 de ore, nota obținută la probele scrise;

5)  să utilizeze gratuit baza didactico-materială a Instituției în procesul de instruire;

6)  să participe la diferite cercuri de creaţie tehnică/artistică, la secţiile sportive şi alte activităţi organizate în instituție;

7)  alte drepturi consemnate în Statutul Instituției.

 1. Elevii au următoarele obligaţii:

1)  să respecte regulamentele interne de activitate ale Instituției în care învață;

2)  să manifeste un comportament civilizat, să respecte normele de convieţuire în comunitatea academică, să păstreze bunurile din patrimoniul Instituţiei.

3)  să frecventeze activitățile didactice și extrașcolare obligatorii, să însuşească materiile prevăzute de programele de studii și să acumuleze numărul necesar de credite prevăzute în planul de studii.

 1. Elevilor li se interzice:

1)  fumatul, deţinerea şi consumul de băuturi alcoolice, substanțe narcotice şi alte substanţe halucinogene în incinta blocurilor de studii, cămine şi pe teritoriul instituției;

2)  să aplice orice formă de violenţă fizică, verbală/ psihică și sexuală faţă de  angajații instituției şi colegi; să dețină şi să utilizeze arme de foc/traumatice/pneumatice, arme albe, substanţe explozibile şi paralizante în incinta blocurilor de studii, cămine şi pe teritoriul instituției;

3)  să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor şi stagiilor de practică, activităților extrașcolare;

4)  să abandoneze activităţile didactice şi extrașcolare,sala de curs, laboratorul, atelierul de instruire fără permisiunea cadrului didactic;

5)  să deterioreze spaţiile pentru instruire, odihnă şi trai alInstituţiei,în caz contrar poartă răspundere materială pentru prejudiciile cauzate.

 1. Elevii care încalcă prevederile actelor normative în vigoare şi/sau ale actelor interne ale Instituţiilor sunt pasibili de sancţionare, în funcţie de gravitatea faptei, conform actelor interne ale Instituției. Nu se admit sancțiuni pecuniare și anunțarea în public a sancțiunilor aplicate.
 2. Părinții/ tutorele elevilor care se fac vinovaţi de deteriorarea/ sustragerea bunurilor Instituției recuperează financiar prejudiciul cauzat pentru înlocuirea bunurilor deteriorate/ sustrase.
 3. Elevii care obţin performanțe înalte în studii pot fi menţionaţi după cum urmează:

1)  diplome de merit;

2)  menţiune;

3)  mulţumiri adresate părinţilor (tutorilor), oral ori în scris;

4)  delegare în centrele de excelență, alte instituții de învăţământ profesional tehnic pentru dezvoltarea competenţelor profesionale;

5)  acordarea de premii de către instituţia de învăţământ profesional tehnic, sindicate, sponsori, agenţi economici, organizaţii obşteşti.

 

Secțiunea 2 Organe de autoguvernanţă ale elevilor

 1. În instituţiile de învăţământ profesional tehnic se constituie organe de autoguvernanţă ale elevilor, care funcţionează în conformitate cu actele normative în vigoare şi cu regulamentele instituţionale.
 2. Scopul organelor de autoguvernanţă ale elevilor este de a acţiona ca un organ reprezentativ al elevilor în chestiuni importante, în strânsă legătură cu echipa managerială, profesori şi părinţi.
 3. Misiunea organelor de autoguvernanţă ale elevilor este de a reprezenta elevii ca primari beneficiari ai sistemului de învățământ profesional tehnic, participa în forurile decizionale, supravegherea respectarea drepturilor elevilor.
 4. Organele de autoguvernanţă ale elevilor se constituie anual în baza unor alegeri democratice, desfășurate în cadrul Instituției.
 5. Membrii organelor de autoguvernanţă ale elevilor au următoarele drepturi şi responsabilităţi:

1)  participă benevol şi sunt informaţi cu prevederile care îi vizează;

2)  consultă şi reprezintă opiniile/problemele tuturor colegilor;

3)  dedică timp şi efort pentru această activitate;

4)  beneficiază de instruire pentru a-și desfășura activitatea;

5)  beneficiază de condiții optime pentru desfășurarea activităților planificate;

6)  comunică în reţea cu colegii din Instituție;

7)  respectă regulile stabilite de comun acord cu toţi membrii;

8)  îşi asumă voluntar sarcini şi responsabilități;

9)  propun idei/ sugestii privind conținuturile şi procesul/ metodele de lucru;

10)  exprimă deschis propria opinie şi respectă opiniile celorlalţi;

11)  informează transparent colegii, precum şi persoanele / instituţiile interesate despre activitatea acestora;

12)  păstrează confidenţialitatea situaţiilor / cazurilor discutate;

13)  renunţă la calitatea de membru oricând doreşte;

14)  nu sunt remuneraţi financiar pentru activitatea desfăşurată;

15)  nu beneficiază de privilegii pe durata mandatului şi după expirarea acestuia.

 1. Membrii organelor de autoguvernanţă ale elevilor decid asupra structurii, modalităţilor / procedurilor şi regulilor de lucru.
 2. Activitatea organelor de autoguvernanţă ale elevilor este transparentă şi este reflectată pe pagina web oficială a Instituției în care aceștia își fac studiile.
 3. Toate costurile ce ţin de activitatea organelor de autoguvernanţă ale elevilor sunt suportate de către Instituție în limitele bugetului aprobat.

 

Secțiunea 3 Transferul

 1. Transferul elevilorde la o meserie/profesie/specialitate la alta în cadrul aceleiaşi Instituţii se efectuează în limita locurilor vacante conform Planului de admitere pentru anul respectiv cu susţinerea diferenţelor de program (cel mult 6 unităţi de curs/discipline/module pentru programele de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară cel mult 4 unităţi de curs/discipline/module pentru programele de formare profesională tehnică secundară conform Planului de învățământ) dintre planurile de învăţământ.
 2. Transferul de la o Instituție la alta se efectueazănumai după încheierea cu succes a anului de studii, în timpul vacanţei de vară, în baza cererii elevului, cu acordul ambelor Instituţii, în limita locurilor vacante cu indicarea sursei de finanţare şi susţinerii diferenţelor de program (cel mult 6 unităţi de curs/discipline/module pentru programele de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară cel mult 4 unităţi de curs/discipline/module pentru programele de formare profesională tehnică secundară conform Planului de învățământ) dintre planurile de învăţământ.
 3. Transferul studenţilor de la instituţiile de învăţământ superior în instituţiile de învățământ profesional tehnic se efectuează în cadrul programelor de formare profesională tehnică postsecundară şi postsecundară nonterţiară, după promovarea primului an de studiu, la specialităţile înruditecu acordul ambelor instituţii de învăţământ, în limita locurilor disponibile, cu recunoașterea creditelor de studii pentru unitățile de curs şi cu lichidarea diferenţelor dintre planurile de învăţământ (cel mult 6 unităţi de curs/discipline/module conform Planului de învățământ).
 4. Transferul elevului de la forma de învăţământ cu frecvenţă la forma de învăţământ cu frecvența redusă la programe de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar se va efectua, la cerere, doar pentru deţinătorii actului de studii medii de cultură generală, de studii liceale, după promovarea cu succes a primului an de studii şi susţinerea diferenţelor dintre planurile de învăţământ (cel mult 6 unităţi de curs/discipline/module conform Planului de învățământ).
 5. În cererea de transfer, elevul indică numele/prenumele, meseria/specialitatea la care a fost înmatriculat, meseria/specialitatea la care solicită transferul, anul de studii, sursa de finanţare cu anexarea situaţiei academice.
 6.  Instituţia, care primeşte elevul prin transfer, determină diferenţele de program dintre planurile de învăţământ şi stabileşte prin ordin termenele de lichidare a acestora și după caz aprobă transferul.
 7. Transferul de la o Instituţie din alt stat la o Instituţie similară din R. Moldova, la programe de învăţământ profesional tehnic similare, se efectuează în modul stabilit de actele legislative şi normative în vigoare, cu recunoaşterea perioadelor de studii de către Instituţia care primeşte solicitantul, cu stabilirea diferențelor de program.
 8. Cheltuielile aferente pentru lichidarea diferențelor de program sunt acoperite din contul solicitantului.
 9. În cazul locurilor vacante cu finanțare de la bugetul de stat Instituția constată semestrial numărul acestora pe meserii/specialități. Ele se ocupă prin concurs de către elevii care își fac studiile cu taxă la meseria/specialitatea respectivă având la bază media semestrială a notelor.

 

Secțiunea 4 Concediul academic

 1. Concediul academic este permisiunea legală de retragere de la studii pentru o perioadă determinată și se acordă prin ordinul directorului, o singură dată pe parcursul studiilor, în caz de incapacitate de continuare a studiilor din motive de sănătate.
 2. Concediul academic pentru îngrijirea copilului se acordă în conformitate cu prevederile Codului muncii.
 3. Concediul academic din motive de boală se acordă în baza certificatului-tip, eliberat de către Comisia medicală consultativă teritorială pentru un an calendaristic.
 4. La expirarea concediului academic, în temeiul cererii depuse, directorul emite ordinul de restabilire. În cazul în care concediul academic a fost acordat pe motivul incapacității de studii din motive de sănătate, ordinul de restabilire se emite doar la prezentarea certificatului medical, care confirmă capacitatea elevului de a-și continua studiile.
 5. Pe perioada concediului academic elevului nu i se acordă bursă.

 

Secțiunea 5 Exmatricularea

 1. Elevii care absentează nemotivat sunt exmatriculați prin ordinul directorului. Condițiile în care elevul poate fi exmatriculat, pentru absențe fără motiv, sunt stabilite în regulamentele interne de activitate.
 2. Elevii care nu au promovat examenele de calificare, primesc o adeverință de studii. Aceștia se vor prezenta la examene repetate cel mult de 2 ori, pentru a susține examenul de calificare.
 3. Exmatricularea elevilor se va aplica în următoarele cazuri:

1)  din proprie iniţiativă (la cerere);

2)  în caz de transfer la o altă instituţie de învăţământ;

3)  nerealizarea/neglijarea Contractului de studii privind achitarea taxei pentru studii în cazul elevilor înmatriculaţi la studii cu taxă;

4)  pentru restanţe, în cazul când acestea nu au fost lichidate în termenele stabilite;

5)  absenţe nemotivate peste limita stabilită de Regulamentele interne de activitate la toate activitățile programate în planul de învăţământ;

6)  nerespectarea Statutului Instituţiei, inclusiv a disciplinei;

7)  pentru comiterea unei fapte ce contravine normelor de conduită etico-morală sau a unor contravenții sau infracțiuni.

8)  la expirarea termenului concediului academic, dacă elevul nu s-a prezentat la studii.

 1. Elevului exmatriculat i se eliberează un certificat cu privire la situaţia şcolară şi i se restituie actele cu privire la studiile anterioare (în original). În certificatul nominalizat se indică, în mod obligatoriu, motivul exmatriculării.
 2. Persoanele exmatriculate pot fi restabilite la studii în aceiașiInstituție nu mai devreme de următorul an de studii. Persoana restabilită va realiza cerințele planului de învățământ al promoției cu care finalizează studiile, fapt despre care va fi informat și se va stipula în Contractul de studii.
 3. Elevii care încalcă prevederile actelor normative în vigoare şi/sau ale actelor interne ale instituţiei sunt pasibili de sancţionare, în funcţie de gravitatea faptei, conform actelor interne ale instituţiei, până la exmatriculare. Decizia de sancţionare se aduce la cunoştinţa elevilor şi se comunică părinţilor/tutorilor.

 

Capitolul VIIACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ ȘI BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

 

 1. Finanțarea Instituției se efectuează din:

1)  alocații din bugetul de stat conform Planului (Comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii, specialități în instituțiile de învățământ profesional tehnic, aprobat prin Hotărâre de Guvern;

2)  taxele de studii achitate de către persoanele fizice şi juridice interesate, inclusiv din străinătate, pentru studii, perfecţionare şi recalificare profesională, pe bază de contract;

3)  venituri obținute din activitatea economică de producere și/sau prestări servicii, desfășurată de subdiviziunile structurale (gospodăriile didactice şi auxiliare, loturile experimentale, atelierele, cantinele etc.), din realizarea literaturii didactice, ştiinţifice şi artistice, lucrărilor metodice, manualelor, programelor de studii;

4)  plăți pentru locațiune/arenda încăperilor, construcţiilor, echipamentelor;

5)  donaţiile şi veniturile provenite din colaborarea/cooperarea internaţională, precum şi din donaţiile de la persoanele fizice şi juridice;

6)  venituri obținute prin participarea în proiecte și/sau activități finanțate de către parteneri naționali și internaționali, inclusiv în cadrul consorțiilor;

7)  alte surse legal constituite.

 1.  Finanțarea instituțiilor de învăţământ private se efectuează din sursele fondatorilor și taxele de studii.
 2. Finanțarea serviciilor prestate de către Instituției, în temeiul punctului 121pct.1) al prezentului Regulament, se efectuează prin intermediul autorității bugetare (fondator), în limita alocațiilor bugetare prevăzute în legea bugetară anuală.
 3. Relațiile dintre instituțiile de învățământ profesional tehnic și persoanele fizice sau juridice se reglementează printr-un contract de prestare contra cost a serviciilor educaționale/activităților de generare a veniturilor, în care sunt specificate drepturile și obligațiunile părților, durata  și valoarea contractului.
 4.  Bugetul Instituției și raportul de executare a acestuia se publică pe pagina web oficială a Instituției.
 5.  Finanțarea de la bugetul de stat se face prin următoarele modalități:

1)  finanțare-standard;

2)  finanțare compensatorie;

3)  finanțare complementară;

4)  finanțare prin concurs pe bază de proiecte.

Costul-standard per elev constituie baza pentru calcularea taxelor de studii.

 1. Instituțiile pot fi susținute de asociații profesionale, de patronate și autorități tutelare, în conformitate cu legislația în vigoare.
 2. Veniturile obținute de Instituție din prestarea contra plată a serviciilor educaționale, cu excepția cheltuielilor aferente serviciilor educaționale prestate se folosesc exclusiv pentru dezvoltarea instituției.
 3.  Veniturile Instituției obținute exclusiv din activitatea de antreprenoriat sunt acumulate și administrate separat de alte venituri.
 4. Instituțiile pot avea în administrare blocuri de studii (clădiri), cămine, instalații inginerești, biblioteci, laboratoare, ateliere, cantine, clinici, terenuri, gospodării științifico-didactice, echipamente, utilaje, mijloace de transport și alte mijloace fixe și circulante.
 5. Instituțiile private dispun de baza materială proprie pentru desfășurarea procesului educațional, conform standardelor educaționale de stat aprobate.

Instituțiile private sunt titulare ale dreptului de proprietate ori ale altor drepturi reale, pe care le exercită asupra patrimoniului, în condițiile legii.

 

Capitolul VIII DISPOZIȚII SPECIALE

 

 1. Instituțiile vor elabora regulamente proprii privind organizare și funcționare a instituției cu detalierea articolelor prezentului Regulament, inclusiv a actelor normative nominalizate în pct. 1 al prezentului Regulament.
 2. În ca