Activități

Odă Profesorului!

      Vă mulțumim pentru abnegație și vă felicităm din suflet cu prilejul sărbătorii profesionale,

Mai mult

„Ziua sănătății 2020”

Regulament concurs „Ziua sănătății 2020”         Prezentul Regulament stabilește modul de organizare și desfășurare a „Zilei sănătății” în cadrul IP Centrul de Excelență în Construcții.       Regulamentul de organizare și de desfășurare a „Zilei sănătății” este elaborat de profesorii de Educație fizică din IP Centrul de Excelență în Construcții.

Mai mult

Concurs „Profesia aleasă îmbogățește doar pe cel ce-o îndrăgește”

Realizați un clip video sau un colaj foto despre specialitatea pe care o studiați în așa fel încât să putem vedea ce reprezintă aceasta și de ce ați ales să o studiați.  

Mai multAnexa nr. 2 la Ordinul nr. 136 din 26 martie 2013,
modificat prin Ordinul ME nr. 257 din 8 aprilie 2014

Regulamentul de constituire şi funcţionare a

Consiliului Naţional al Elevilor  de pe lîngă Ministerul Educaţiei

( CNE )

I. Dispoziţii generale

1. Consiliul Naţional Elevilor de pe lîngă Ministerul Educaţiei (în cele ce urmează - CNE) este o structură reprezentativă şi consultativă a elevilor, care asigură dreptul copiilor şi tinerilor la opinie şi libera exprimare.
2. CNE este un mijloc prin care elevii din învăţămîntul preuniversitar oferă reacţie inversă Ministerului Educaţiei despre felul în care şcoala, activînd conform cadrului legal în vigoare, răspunde trebuinţelor şi intereselor lor.
3. Din CNE fac parte 25 de elevi din clasele V-XII, cîte 3-4 reprezentanţi / clasă, aleşi prin concurs deschis la nivel naţional, la propunerea organelor de autoconducere şcolară ale elevilor (Consiliul elevilor, Senatul şcolar etc.) din instituţiile preuniversitare de învăţămînt (gimnazii, licee).
4. Candidatul propus poate fi orice copil care este, la momentul înaintării, elev/elevă în clasele IV-XI, indiferent dacă este sau nu membru al organului de autoconducere şcolară.
5. Organul de autoconducere al elevilor dintr-o instituţie de învăţămînt poate propune doar un singur candidat.
6. Membrii CNE sunt aleşi pentru un an şcolar şi doar pentru un singur mandat. Instituţiile de învăţământ care în anul curent au avut reprezentant în CNE vor putea delega alt reprezentant peste un an.

II. Scopul şi atribuţiile CNE

7. Scopul activităţii CNE este de a face auzită vocea elevilor privind respectarea drepturilor copilului în sistemul educaţional.
8. Atribuţiile/ Funcţiile CNE:
  1) colectează, generalizează, formulează şi propune conducerii Ministerului Educaţiei viziunile şi aşteptările elevilor vizavi de asigurarea accesului la învăţămîntul formal şi nonformal, calitatea mediului educaţional (sănătos şi protector), politicile educaţionale, participarea în procesul decizional etc. prin:
  a) prezentarea conducerii, colaboratorilor şi experţilor Ministerului Educaţiei opiniilor elevilor privind problemele, preocupările şi doleanţele lor cu referire la toate aspectele vieţii şcolare, precum şi din alte domenii de  interes;
  b) formularea de recomandări Ministerului Educaţiei cu privire la organizarea
procesului educaţional, inclusiv planul-cadru, curriculumul şcolar, programul de activitate al şcolii, organizarea activităţilor extracurriculare etc.;
  c) expunerea punctului de vedere asupra proiectelor de legi şi actelor normative în domeniul educaţiei;
  2) oferă suport Ministerului Educaţiei în monitorizarea respectării dreptului copiilor la educaţie la nivel instituţional şi raional/municipal;
  3) organizează activităţi axate pe identificarea trebuinţelor, problemelor şi intereselor elevilor pe care îi reprezintă.


III. Membrii CNE: drepturi şi responsabilităţi

9. Membrii CNE au următoarele drepturi şi responsabilităţi
  a) Participă benevol şi sunt informaţi cu prevederile prezentului regulament;
  b) Consultă şi reprezintă opiniile/ problemele semenilor;
  c) Dedică timp şi efort pentru această activitate;
  d) Beneficiază de instruire pentru a activa în cadrul consiliului;
  e) Comunică în reţea cu colegii de consiliu şi cu coordonatorii adulţi;
  f) Respectă regulile stabilite de comun acord cu toţi membrii;
  g) Îşi asumă voluntar sarcini şi responsabilităţi;
  h) Propun idei/ sugestii privind conţinuturile şi procesul/ metodele de lucru;
  i) Exprimă deschis propria opinie şi respectă opiniile celorlalţi;
  j) Informează transparent semenii, precum şi persoanele/ instituţiile interesate despre activitatea consiliului;
  k) Păstrează confidenţialitatea situaţiilor/ cazurilor discutate;
  l) Renunţă la calitatea de membru al consiliului oricînd doreşte;
  m) Nu sunt remuneraţi pentru activitatea desfăşurată;
  n) Nu beneficiază de privilegii pe durata mandatului şi după expirarea acestuia;
  o) Devine membru cu drepturi depline al Consiliului raional/ municipal al elevilor.


IV. Procedura de constituire

10. Anual, în perioada 1 aprilie-15 mai, Ministerul Educaţiei anunţă concurs naţional pentru recrutarea membrilor CNE.
11. În perioada stabilită, orice elev/ elevă din clasele IV-XI, fără nicio discriminare, poate participa la concurs, depunînd pe adresa indicată, un dosar care va conţine următoarele:
  a) CV-ul candidatului;
  b) Acordul (consimţămîntul) informat al părintelui/ îngrijitorului, conform anexei; 
  c) Scrisoare de motivaţie din partea candidatului (de ce doresc sa fiu membru şi cum voi contribui la activitatea CNE);
  d) Procesul verbal al şedinţei organului de autoconducere al elevilor din instituţia
de învăţămînt (descrierea procesului de selectare, argumente în favoarea candidatului propus);
 e) Angajamentul scris din partea directorului instituţiei privind accesul la TIC (computer, internet, imprimantă).
12. O comisie/grup de lucru formată din reprezentanţi ai ME, organizaţiilor societăţii civile şi elevilor, decid asupra candidaţilor, în baza următoarelor criterii:
  a) Angajament personal argumentat şi realist de a contribui la activitatea consiliului;
  b) Angajament argumentat şi realist din partea colegilor de a susţine candidatul;
 c) Asigurarea unui proces democratic şi transparent în procesul de desemnare a candidatului;
 d) Asigurarea unui echilibru de vîrstă, gen, regiune, etnie, nevoi speciale, urban/rural, între elevii cu şi fără experienţă de participare.
13. Toţi candidaţii care au depus dosarul, sunt anunţaţi nu mai tîrziu de 15 iunie  despre rezultatele concursului.

V. Organizarea activităţii CRE

14. Membrii CNE decid asupra structurii, modalităţilor/ procedurilor şi regulilor de lucru.
15. CNE îşi organizează activitatea în 2 modalităţi, după cum urmează:
  1) ateliere de lucru, convocate trimestrial, în timpul vacanţelor şcolare sau a zilelor de odihnă;
  2) comunicarea online/ de la distanţă cu şi între membrii CNE.
16. Atelierele de lucru constau din 2 părţi: instruire pe anumite subiecte, inclusiv drepturile copilului, comunicare şi relaţionare cu semenii şi cu adulţii, strategii de a-şi face vocea auzită, elaborarea indicatorilor şi aplicarea metodelor de monitorizare a drepturilor copilului, precum şi altele solicitate de către membri (i) şi discuţii/ şedinţe de lucru cu conducerea şi angajaţii Ministerului Educaţiei şi/ sau ai altor ministere/ organizaţii, precum şi cu experţi în diverse domenii (ii).
17. După fiecare atelier, membrii CNE au sarcini pentru acasă, stabilite de comun acord.
18. Ministerul Educaţiei solicită membrilor consiliului să consulte cu semenii lor proiectele de legi, acte normative, documente de politică educaţională şi să-şi expună
punctul de vedere asupra acestora.
19. Ministerul Educaţiei desemnează un consultant, responsabil de organizarea activităţii consiliului, menţinerea comunicării cu membrii şi cu instituţiile/organizaţiile implicate în acest proces.
20. Activitatea CNE este transparentă şi este reflectată pe pagina web a Ministerului Educaţiei şi în mass media.
21. Atelierele de lucru ale membrilor CNE durează 2-3 zile, în funcţie de subiectele discutate, şi necesită deplasarea şi cazarea copiilor. Elevii sunt însoţiţi pînă la locul desfăşurării atelierului de către părinţi/îngrijitori sau de un alt adult, cu acceptul în scris al părinţilor/ îngrijitorilor. Pe parcursul atelierului, elevii suntsupravegheaţi de 2-3 persoane responsabile de viaţa şi securitatea lor.
22. Părinţii/ îngrijitorii copiilor, în mod individual, pun la dispoziţia organizatorilor toate datele de contact şi anumite informaţii specifice despre copil pe care consideră că aceştia trebuie să le cunoască. Organizatorii asigură confidenţialitatea informaţiilor despre copil şi a datelor sale personale.
23. Elevii cu nevoi speciale, în caz de necesitate, sunt însoţiţi permanent de asistentul lor personal.
24. Toate costurile ce ţin de activitatea CNE sînt suportate de către Ministerul  Educaţiei.


Anexă
la Ordinul ME
nr. 136 din 26 martie 2013

Acordul (consimţămîntul) informat al părintelui/tutorelui/ îngrijitorului
Eu/Noi, (numele părintelui/părinţilor / tutorelui / îngrijitorului/îngrijitorilor):
__________________________________________________________________________
Îmi dau /ne dăm consimţămîntul ca fiul meu/nostru / fiica mea/noastră / copilul meu/nostru (subliniaţi) 
numele copilului: ___________________________________________________________
să participe la activităţile Consiliului Naţional al Elevilor (CNE) de pe lîngă Ministerul Educaţiei,
anul şcolar 2014-2015. Am luat cunoştinţă cu prevederile Regulamentului de constituire şi activitate a CNE.
Eu/Noi afirm/afirmăm că deţin/deţinem dreptul legal de a da consimţămîntul, precum am făcut în acest
document.
Adresa părintelui/părinţilor / tutorelui / îngrijitorului/îngrijitorilor:
__________________________________________________________________________
Telefon/ telefoane de contact (inclusiv prefixul telefonic)
__________________________________________________________________________
Semnătura părintelui/părinţilor / tutorelui / îngrijitorului/îngrijitorilor:
Nume, prenume: Nume, prenume:
__________________________________________________________________________
Semnătura/ semnături: Semnătura/ semnături:
__________________________________________________________________________
Data: