Activități

Concursul EUStory Moldova

  „Descoperim eroi în localitate la noi – secolul al XX-lea”   26.05.18  

Mai mult

Ziua faptelor bune

Promovăm umanismul    29.04.18  

Mai mult

Anul Centenarului

Împlinirea a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România     27.03.18

Mai mult

1 Martie

Consiliul Elevilor vă felicită cu sosirea primăverii              01.03.18

Mai mult

Magia crăciunului

Activitate   extracurriculară      " Magia  crăciunului ".   21.12.17

Mai mult

La mulți ani Români !!!

  La mulți ani România.   01.12.17

Mai mult

” La Steaua ...”

Şedinţa cenaclului "La steaua".   22.11.17  

Mai mult

Conferinţă "Alexie Mateevici, poet erou al Basarabiei. 100 ani de la scrierea odei Limba Noastră."

  Conferinţă "Alexie Mateevici, poet erou al Basarabiei. "   25.10.17  

Mai multAprobat

prin ordinul Ministerului Educaţiei

nr.336 din 03.05. 2013

REGULAMENTUL

de atestare a cadrelor didactice din învăţămîntul preşcolar, primar,

special, complementar, secundar şi mediu de specialitate 

I. Dispoziţii generale

1. Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învăţămîntul preşcolar,

primar,      special, complementar, secundar şi mediu de specialitate (în cele ce

urmează – Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile art.47, art.50,

art.54 alin.(10) şi art.56 lit.e) din Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie

1995, Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de

salarizare a personalului din unităţile bugetare” şi cu alte acte normative. 

2. Regulamentul stabileşte:

1) obiectivele atestării cadrelor didactice;

2) principiile de bază ale atestării cadrelor didactice;

3) cadrul de referinţă al atestării personalului didactic;

4) procedura de organizare şi desfăşurare a procesului de atestare a cadrelor  didactice din instituţiile de învăţămînt preşcolar, primar, special, complementar, secundar şi mediu de specialitate (în continuare, cadre didactice);

5) condiţiile de participare la atestare;

6) modul de constituire şi de activitate a comisiilor de atestare;

7) metodologia de conferire/confirmare a gradelor didactice. 

3. Obiectivele atestării cadrelor didactice sînt:

1) stabilirea nivelului     de competenţă profesională a cadrelor didactice în  conformitate cu standardele profesionale;

2) crearea cadrului motivaţional pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, pentru realizarea maximă a potenţialului intelectual şi creativ al acestora;

3) creşterea responsabilităţii personale a cadrului didactic pentru propria sa carieră didactică;

4) motivarea pedagogilor pentru realizarea performanţelor de tip investigaţional şi aplicativ în demersul educaţional;

5) asigurarea protecţiei sociale a cadrelor didactice prin stabilirea concordanţei între calitatea serviciilor educaţionale prestate şi retribuirea

muncii acestora. 

4. Principiile de bază pe care se sprijină atestarea cadrelor didactice sînt

următoarele:

6) principiul echităţii social-profesionale şi egalităţii şanselor de afirmare profesională a tuturor cadrelor didactice în procesul şi în rezultatul atestării lor;

7) principiul unităţii demersurilor familial, social-comunitar, instituţional-

pedagogic (inclusiv al elevilor) şi individual (al cadrului didactic) în conceptualizarea şi desfăşurarea atestării cadrelor didactice;

8) principiul racordării atestării cadrelor didactice la cadrul conceptual-

normativ şi juridic ale învăţământului general şi profesional pedagogic;

9) principiul integralităţii domeniilor epistemologic, teleologic, conţinutal şi

metodologic în atestarea cadrelor didactice;

10)       principiul caracterului ştiinţific şi al coerenţei activităţilor teoretic-

aplicative în atestarea cadrelor didactice;

11)        principiul orientării atestării cadrelor didactice la valorificarea şi

stimularea creativităţii profesional-pedagogice;

12)       principiul priorităţii valorii produsului activităţii pedagogice (a

educatului) în atestarea cadrelor didactice;

13)       principiul unităţii sistemice, periodicităţii şi flexibilităţii atestării

cadrelor didactice;

14)       principiul obiectivităţii şi   transparenţei procesului şi rezultatelor

atestării cadrelor didactice. 

II. Cadrul de referinţă al atestării cadrelor didactice

 5. Atestarea cadrelor didactice este realizată de Ministerul Educaţiei (în continuare – minister), ministerele de resort, direcţiile generale raionale

(municipale) învăţămînt, tineret şi sport (în continuare – direcţii de învăţămînt) şi instituţiile de învăţămînt în colaborare cu sindicatele de ramură. 

6. Atestarea cadrelor didactice se realizează o dată la cinci ani prin conferirea sau

confirmarea consecutivă a gradului didactic al doilea, întîi şi superior. 

7. Atestarea cadrelor didactice este obligatorie pentru confirmarea gradelor

didactice şi benevolă pentru conferirea gradelor didactice. 

8. Tinerii specialişti pot participa la procesul de atestare după minimum doi ani

de activitate educaţională. 

9. Deţinătorii diplomelor de master în ştiinţe ale educaţiei sau la disciplina

predată pot participa la procesul de atestare după minimum un an de activitate. 

10. Cadrele didactice care au obţinut un grad didactic pînă la intrarea în vigoare

a prezentului Regulament şi au acumulat numărul necesar de credite profesionale

pentru confirmarea gradului respectiv au dreptul să-şi confirme gradul didactic

deţinut.

 11. Au dreptul să depună cererea pentru conferirea gradului didactic al doilea

cadrele didactice care au acumulat minimum 75% din numărul necesar de credite

profesionale pentru gradul solicitat şi întrunesc una dintre următoarele condiţii:

1) au studii medii de specialitate în domeniul sau la disciplina predată;

2) au studii medii de specialitate şi o experienţă de cel puţin doi ani în

domeniul sau la disciplina predată, dar au studii superioare la o altă

specialitate din domeniul 14 „Ştiinţe ale educaţiei”;

3) au studii superioare în domeniul sau la disciplina predată conform

diplomei de specialitate;

4) au studii medii de specialitate sau studii superioare la o altă disciplină şi

au diploma de recalificare pentru domeniul / disciplina predată. 

12. Au dreptul la depunerea cererii pentru solicitarea gradului didactic întîi sau

superior cadrele didactice care au acumulat minimum 75% din numărul necesar de

credite profesionale pentru gradul solicitat şi întrunesc una dintre următoarele

condiţii:

1) au studii superioare în domeniul sau la disciplina predată conform

diplomei de specialitate;

2) au studii medii de specialitate şi o experienţă de cel puţin doi ani în

domeniul sau la disciplina predată, dar au studii superioare la o altă

specialitate din domeniul 14 „Ştiinţe ale educaţiei”;

3) au studii superioare la o altă disciplină şi diplomă de recalificare la

domeniul / disciplina predată. 

13. Studiile superioare corespund disciplinei predate dacă domeniul general în

care au fost făcute acestea include/ţine de aria curriculară la care aparţine disciplina

respectivă în cazul cadrelor didactice, care:

1) au absolvit studiile superioare pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 142-

XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de

formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în

instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I;

2) predau de cel puţin doi ani o disciplină opţională recomandată de planul-

cadru sau aprobată conform cerinţelor în vigoare în cadrul aceluiaşi domeniu

sau aceleiaşi arii curriculare de care ţine disciplina predată. 

14. Cadrele didactice care predau de cel puţin doi ani o disciplină obligatorie

nouă, ori o disciplină opţională recomandată de planul-cadru sau aprobată conform

cerinţelor în vigoare în cadrul altui domeniu sau altei arii curriculare decît cea de

care ţine disciplina predată de bază, dar au dovada participării la programe de

formare continuă pe plan republican sau internaţional, oferite de instituţii

prestatoare de formare continuă abilitate sau în cadrul proiectelor sprijinite de

Ministerul Educaţiei, pot participa la procesul de atestare, în condiţiile prezentului

Regulament. 

15. În cazul cadrelor didactice deţinătoare de diplome de studii superioare la

specialităţi duble şi care predau ambele discipline de specialitate pe parcursul

ultimilor doi ani de activitate, acestea au dreptul de a candida la grad pentru ambele

discipline predate în cadrul aceleiaşi sesiuni de atestare. 

16. Cadrul didactic de sprijin poate candida la grad didactic pentru activitatea

prestată, în condiţiile prezentului Regulament. 

17. Cadrul didactic deţinător de grad poate candida la următorul grad, cu titlu de

excepţie, după doi ani de la conferirea/confirmarea gradului precedent, atunci cînd

întruneşte cel puţin trei dintre următoarele condiţii:

1) este autor de manual;

2) este autor al unui ghid metodic;

3) are experienţă de formator certificată prin adeverinţa respectivă;

4) demonstrează rezultate deosebite şi eficienţă în activitatea didactică. 

18. Atestarea pentru obţinerea gradului este iniţiată la cererea cadrului didactic,

al cărei model este specificat în anexa nr.1 la prezentul Regulament. Cererea se

examinează în şedinţa Consiliului profesoral al instituţiei de învăţămînt în anul

atestării, în care solicitantul prezintă Registrul dezvoltării profesionale a cadrului

didactic confirmat prin semnătura directorului instituţiei, al cărui model este

specificat în anexa nr.2 la prezentul Regulament. 

19. Pentru a participa la procesul de atestare, fiecare solicitant de grad didactic

îşi planifică traseul propriu de dezvoltare profesională pe parcursul a cinci ani,

conform Hărţii creditare, conform anexei nr.3 la prezentul Regulament, în scopul

obţinerii creditelor profesionale. 

20. Specialiştii cu studii superioare din diverse ramuri ale economiei, angajaţi

în şcolile profesionale şi în colegii, vor fi admişi la procesul de atestare după o

pregătire profesională adiţională la psihopedagogie, însă nu mai devreme de doi ani

de activitate educaţională. 

21. Cadrele didactice aflate în concediu pentru îngrijirea copilului sau ale căror

contracte individuale de muncă au fost suspendate în legătură cu aflarea în concediu

pentru îngrijirea copilului, concediul cu durata de pînă la 1 an pentru îngrijirea unui

membru al familiei bolnav, ocuparea unei funcţii elective în autorităţile publice, în

organele sindicale sau în cele patronale, alegerea sau numirea într-o funcţie de

demnitate publică ori executarea unei funcţii publice în sistemul educaţional sînt

atestate în condiţiile prezentului Regulament după reîncadrarea în funcţia didactică

şi împlinirea a 5 ani de activitate efectivă în funcţie didactică de la momentul

conferirii/confirmării gradului didactic deţinut. 

22. Cadrele didactice pensionate pentru limită de vîrstă ori vechime în muncă,

care îşi continuă activitatea în baza unui contract individual de muncă încheiat pe

durată determinată conform legislaţiei în vigoare, îşi păstrează gradul didactic

deţinut pe parcursul a 5 ani de activitate efectivă în funcţie didactică de la momentul

conferirii/confirmării gradului didactic deţinut.

23. În cazul în care se constată neajunsuri în activitatea cadrului didactic,
deţinător de grad didactic, administraţia instituţiei de învăţămînt are dreptul de a
interveni cu un demers la organul ierarhic superior în vederea atestării înainte de
termen.
24. Deţinătorilor de grade didactice li se eliberează certificate de grad didactic şi
li se acordă un spor la salariu în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
25. În perioada premergătoare atestării, pe parcursul a cinci ani, solicitanţii de
grade didactice vor participa la diverse acţiuni de formare continuă, organizate de
instituţiile de peste hotare, republicane şi raionale abilitate, de organizaţiile
prestatoare de servicii de formare continuă abilitate, care vizează pregătirea
psihopedagogică, de specialitate, metodică şi tehnologică (cursuri, stagii,
traininguri, activitate de formator). Actele respective sînt incluse în Portofoliul de
atestare, prevăzut în anexa nr.4 la prezentul Regulament. 
III. Organizarea procesului de atestare
26. Atestarea începe odată cu depunerea de către candidaţi, la începutul anului
şcolar, dar nu mai tîrziu de 20 septembrie, a cererilor în baza cărora responsabilul de
atestare din instituţia de învăţămînt, raion (municipiu) elaborează planurile şi listele
de atestare pentru anul curent de învăţămînt. Listele nominale sînt aprobate de
preşedinţii Comisiilor de atestare ale direcţiilor de învăţămînt şi sînt înaintate la
minister pînă la 1 octombrie. 
27. Atestarea cadrelor didactice este realizată de următoarele comisii de atestare:
1) Comisia de atestare din instituţia de învăţămînt;
2) Comisia raională (municipală) de atestare;
3) Comisia republicană de atestare pe disciplinele şcolare şi de profil;
4) Consiliul Republican de Atestare. 
28. Comisiile de atestare sînt constituite anual prin ordinul conducătorului
instituţiei de învăţămînt/ direcţiei raionale (municipale) de învăţămînt/ ministerului
şi îşi desfăşoară activitatea conform prezentului Regulament. 
29. Preşedinte al Comisiei de atestare din instituţia de învăţămînt este directorul
instituţiei.
Preşedinte al Comisiei raionale (municipale) de atestare este şeful direcţiei de
învăţămînt.
Preşedinte al Comisiei republicane de atestare pe disciplinele şcolare şi de profil
trebuie să fie un doctor/ doctor habilitat/conferenţiar universitar/ profesor
universitar în pedagogie.
Preşedinte al Consiliului Republican de Atestare este un viceministru. 
30. Comisiile de atestare sînt monitorizate de ministerele de resort/ Ministerul
Educaţiei şi se constituie după cum urmează: 

1) Comisiile de atestare din instituţiile de învăţămînt sînt constituite din cadre

didactice cu gradul al doilea, întîi şi superior sau cu titlu ştiinţific în domeniu şi un

reprezentant al organului sindical;

2) Comisiile raionale / municipale sînt constituite din cadre didactice cu gradul

întîi şi superior sau cu titlu ştiinţific în domeniu şi un reprezentant al organului

sindical;

3) Comisia republicană de atestare este constituită din cadre didactice cu gradul

superior sau cu titlu ştiinţific în domeniu şi un reprezentant al organului sindical. 

31. În cazul în care în unitatea de învăţămînt nu sînt specialişti la disciplina

respectivă, aceştia pot fi cooptaţi din alte instituţii de învăţămînt, cu acordul

direcţiilor de învăţămînt raionale / municipale. 

32. Comisiile de atestare au următoarele atribuţii:

1) Comisia de atestare a instituţiei de învăţămînt evaluează activitatea

didactică, portofoliul de atestare a candidaţilor prin acumularea şi analiza

informaţiilor despre calitatea, eficienţa activităţii şi deontologia profesională a

acestora.. Constatările Comisiei se înscriu în Fişa de atestare a cadrului didactic, al

cărei model este specificat în anexa nr.5 la prezentul Regulament, cu examinarea

ulterioară la      şedinţa Consiliului profesoral al instituţiei de învăţămînt şi cu

aprobarea unei din următoarele decizii finale: se recomandă sau nu se recomandă

conferirea/ confirmarea gradului didactic.

2) Comisia raională (municipală) de atestare monitorizează procesul de atestare

în instituţiile de învăţămînt, studiază materialele aferente atestării cadrelor didactice

prezentate de Comisiile     de atestare     din instituţiile de învăţămînt, evaluează

susţinerea publică a rapoartelor de autoevaluare pentru gradul didactic al doilea -

conferire - conform anexei nr.6 la prezentul Regulament, sau confirmare - conform

anexei nr.7 la prezentul Regulament, şi ia decizia emiterii ordinului privind

conferirea/ confirmarea gradului didactic al doilea.

3) Comisia republicană de atestare pe disciplinele şcolare/ de profil evaluează

susţinerea publică a Rapoartelor de autoevaluare, modelele cărora sînt specificate la

anexele nr.6, 7 şi 9, a Lucrării metodice, modelul căreia este prevăzut în anexa nr.8,

şi a Interviului de performanţă pentru gradul didactic             întîi şi superior în baza

Metodologiei, după modelul prevăzut la anexa nr. 10, şi recomandă/ nu recomandă

Consiliului Republican de Atestare conferirea/ confirmarea gradului didactic întîi/

superior. 

33. Organul cu drept de decizie în procesul atestării cadrelor didactice este

Consiliul Republican de Atestare, constituit prin ordinul ministrului. 

34. Consiliul Republican de Atestare are următoarele atribuţii:

1) studiază materialele aferente atestării cadrelor didactice prezentate de

Comisiile de atestare raionale (municipale), de Comisiile republicane de

atestare şi de ministerele care au în subordine instituţii de învăţămînt şi

aprobă/ respinge deciziile acestora; 

2) ia decizii care servesc drept temei pentru emiterea ordinului Ministerului

Educaţiei privind conferirea şi confirmarea gradelor didactice;

3) examinează contestaţiile referitoare la atestare. 

35. Consiliul Republican de Atestare are dreptul de a atribui cadrelor didactice

următoarele calificative:

1) Se conferă gradul didactic întîi/ superior/ Nu se conferă gradul didactic

întîi/ superior;

2) Se confirmă gradul didactic întîi/ superior/ Nu se confirmă gradul didactic

întîi, superior.

 36. Şedinţele Comisiilor/ Consiliului sînt deliberative dacă la ele sînt prezenţi

nu mai puţin de două treimi din numărul total de membri. 

37. Remunerarea membrilor comisiilor se face în conformitate cu legislaţia în

vigoare, pe baza normelor de timp prevăzute în anexa nr.11. 

IV. Metodologia de conferire a gradelor didactice 

38. Gradul didactic al doilea este conferit în temeiul:

1) Portofoliului de atestare;

2) rezultatelor evaluării activităţilor realizate în baza Hărţii creditare;

3) rezultatului susţinerii publice a Raportului de autoevaluare în cadrul

Comisiei de atestare raionale (municipale). 

39. Cadrele didactice din instituţiile de învăţămînt secundar profesional şi mediu

de specialitate vor susţine Raportul de autoevaluare în cadrul Consiliului Profesoral,

în prezenţa unui evaluator extern, delegat de minister. 

40. Gradul didactic întîi este conferit în temeiul:

1) Portofoliului de atestare;

2) rezultatelor evaluării activităţilor realizate în baza Hărţii creditare;

3) rezultatului susţinerii publice a Raportului de autoevaluare şi a Interviului

de performanţă în cadrul Comisiei republicane de atestare.

41. Gradul didactic superior este conferit în temeiul:

1) Portofoliului de atestare;

2) rezultatelor evaluării activităţilor realizate în baza Hărţii creditare;

3) rezultatului susţinerii publice a Lucrării metodice şi a Interviului de

performanţă în cadrul Comisiei republicane de atestare. 

42. Deţinătorilor de titluri/ grade ştiinţifico-didactice în pedagogie sau în

domeniul disciplinei predate le este conferit gradul didactic superior în temeiul:

1) Portofoliului de atestare;

2) actului ce confirmă titlul nominalizat;

3) rezultatelor evaluării activităţilor realizate în baza Hărţii creditare;

4) rezultatului susţinerii publice a Interviului de performanţă în cadrul

Comisiei republicane de atestare. 

43. Deţinătorilor de diplome de master în ştiinţele educaţiei le este conferit

gradul didactic al doilea în temeiul:

1) Portofoliului de atestare;

2) documentului ce confirmă titlul nominalizat;

3) rezultatelor evaluării activităţilor realizate în baza Hărţii creditare.

4) rezultatului susţinerii publice a Raportului de autoevaluare în cadrul

Comisiei de atestare raionale (municipale). 

V. Metodologia de confirmare a gradelor didactice

44. Confirmarea gradelor didactice este efectuată la expirarea termenului de

cinci ani de la conferirea/ confirmarea gradului. 

45. Gradul didactic al doilea este confirmat în temeiul:

1) Portofoliului de atestare;

2) rezultatelor evaluării activităţilor realizate în baza Hărţii creditare;

3) rezultatului susţinerii publice a Raportului de autoevaluare în cadrul

Comisiei de atestare raionale (municipale). 

46. Cadrele didactice din instituţiile de învăţămînt secundar profesional şi mediu

de specialitate vor susţine Raportul de autoevaluare în cadrul Consiliului Profesoral,

în prezenţa unui evaluator extern, delegat de minister. 

47. Gradul didactic întîi este confirmat în temeiul:

1) Portofoliului de atestare;

2) rezultatelor evaluării activităţilor realizate în baza Hărţii creditare;

3) rezultatelor susţinerii în şedinţa Comisiei Republicane de Atestare a

Raportului privind dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale şi a

Interviului de performanţă. 

48. Gradul didactic superior este confirmat în temeiul:

1) Portofoliului de atestare;

2) rezultatelor evaluării activităţilor realizate în baza Hărţii creditare;

3) rezultatelor susţinerii în şedinţa Comisiei republicane de atestare a

Raportului privind promovarea schimbărilor la nivel local, raional,

republican şi a Interviului de Performanţă.

 49. Lucrările metodice şi Rapoartele de autoevaluare pentru gradul didactic întîi

şi superior sînt recenzate de specialiştii de la catedrele de profil ale instituţiilor de

învăţămînt superior din republică. Recenziile sînt elaborate pe baza indicatorilor de

evaluare prevăzuţi în anexa nr.12 la prezentul Regulament, cu aplicarea semnăturii

şi a ştampilei instituţiei de învăţămînt superior, care certifică semnătura

recenzentului. Formula finală pe care o poate acorda recenzentul este: Se

recomandă/ Nu se recomandă pentru susţinere.

50. În cazul în care lucrarea metodică sau raportul de autoevaluare nu este

recomandat pentru susţinere, se solicită o recenzie suplimentară. Dacă şi în acest caz

lucrarea/ raportul nu este recomandat(ă) pentru susţinere, candidatul nu este admis

la susţinerea probelor. În cazul în care a doua recenzie recomandă lucrarea/ raportul

pentru susţinere, decizia finală îi aparţine Comisiei de atestare.

 51. Cadrele didactice care obţin la una dintre probe calificativul „respins”

nu sînt admise la celelalte probe. 

52. Candidatul care nu susţine una dintre probele pentru conferirea gradului

didactic întîi ori, după caz, superior, îşi confirmă de drept gradul întîi, respectiv,

gradul al doilea. Acesta poate candida la gradul următor celui deţinut în condiţiile

prezentului Regulament peste un an.

 53. Candidatul la gradul didactic al doilea care nu susţine una din probe poate

candida la gradul didactic respectiv peste un an. 

54. Gradul didactic neconfirmat îşi pierde valabilitatea. În cazul în care

candidatul nu susţine una din probele necesare confirmării gradului deţinut, acest

candidat revine la gradul precedent. El îşi poate confirma gradul didactic la care a

revenit după un an de activitate şi, ulterior, poate candida la gradul didactic următor

în condiţiile prezentului Regulament. 

V. Dispoziţii finale 

55. Cadrele didactice din instituţiile de învăţămînt privat şi cele care activează

în instituţiile de învăţămînt de subordonare republicană sînt supuse atestării în

conformitate cu prezentul Regulament. 

56. Ordinul privind conferirea şi confirmarea gradelor didactice al doiela,

întîi şi superior se emite în luna iulie. 

57. Prezentul Regulament nu poate fi modificat decît de Ministerul

Educaţiei.

 58. Ministerul va monitoriza modul de punere în aplicare a prezentului

Regulament.

 

Anexa nr.1
la Regulamentul de atestare a cadrelor didactice
din învăţămîntul preşcolar, primar, special,
complementar, secundar şi mediu de specialitate

      Model cerere 

                      Domnule Preşedinte al Comisiei de atestare, 

Subsemnat(ul)/(a) ________________(nume, prenume, instituţia de învăţămînt) solicit să fiu evaluat(ă)  în anul _____  pentru conferirea /confirmarea  gradului  didactic  ____ ,la disciplina ______________________________________ 

Date generale:

Studii        (denumirea         instituţiei         absolvite,         specializarea          şi         calificarea         obţinută)

___________________________________________________________  

__________________________________________________________ 

Stagiul de activitate pedagogică (la specialitate) ____ ani, stagiu general ________ ani, în instituţia  dată ______ __________ ___________________ ____ ___

„___” ___________ 20_________                                                                   Semnătura_____________

 

                             Preşedintelui Comisiei de atestare

                         _______________________________

                        _______________________________

                            _____________________________