Activități

Odă Profesorului!

      Vă mulțumim pentru abnegație și vă felicităm din suflet cu prilejul sărbătorii profesionale,

Mai mult

„Ziua sănătății 2020”

Regulament concurs „Ziua sănătății 2020”         Prezentul Regulament stabilește modul de organizare și desfășurare a „Zilei sănătății” în cadrul IP Centrul de Excelență în Construcții.       Regulamentul de organizare și de desfășurare a „Zilei sănătății” este elaborat de profesorii de Educație fizică din IP Centrul de Excelență în Construcții.

Mai mult

Concurs „Profesia aleasă îmbogățește doar pe cel ce-o îndrăgește”

Realizați un clip video sau un colaj foto despre specialitatea pe care o studiați în așa fel încât să putem vedea ce reprezintă aceasta și de ce ați ales să o studiați.  

Mai mult 

AVIZAT

 de Ministerul            Educației,                                                                                  Culturii și Cercetării                                     

al Republicii Moldova

la data de ___________

 

 

Ministru___________

 

 

APROBAT

 

de Consiliul profesoral

Proces-verbal nr. ____

din _______________

 

Director __________

 

 

„ÎNREGISTRAT” la

Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”

 

Departamentul înregistrare şi

licențiere a unităților de drept

Secția înregistrări organizații necomerciale

 

din _________________________

 

Șef Secție

 

____________________________

 

 

 

 

 

STATUTUL

 

Instituției Publice

Denumirea instituției

 

 

 

 

 

 

 

Chișinău, 2018


 

 

  1. I.                   DSPOZIȚII GENERALE

1.1.  Instituția Publică Denumirea instituției, continuare – „Instituție”, este o Instituție nonprofit.

1.2.  Denumirea completă: Instituția Publică Denumirea instituției, denumirea prescurtată va fi: ....

1.3.  Instituția este creată și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova, Codului Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, Hotărârilor de Guvern și a actelor normative elaborate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în concordanță cu prerogativele cu care aceasta a fost investită și prezentul Statut.

1.4.  Instituția dobândește calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării statutului său, dispune de toate drepturile și obligațiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice. Instituția dispune de ștampilă cu Stema de Stat, emblemă, bilanț financiar propriu, activează în baza principiilor de autogestiune financiar-economică și deține conturi în contul unictrezorerial al Ministerului Finanțelor în lei și în valută străină, cod fiscal, precum și alte atribute ale persoanei juridice.

1.5.  Durata de activitate a instituției nu este limitată în timp.

1.6.  Instituția nu va susține nici un partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcție în cadrul autoritățilo publice și nu va folosi vreo parte din venit sau proprietate pentru finanțarea sau favorizarea acestora. Se interzice crearea și funcționarea formațiunilor politice, precum și implicarea elevilor în activități de organizare și propagandă politică.

1.7.  În Instituție sunt interzise prozelitismul religios, precum și orice activități care încalcă normele generale de moralitate, pereclitează integritatea fizică sau psihică a elevilor.

1.8.  Fondatorul Instituției este Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

1.9.  Instituția își are sediul la adresa: ....

 

  1. II.                PRINCIPIILE DE ACTIVITATE ALE INSTITUȚIEI

2.1.  Instituția se constituie și își desfășoară activitatea în baza principiilor accesibilității, relevanței, echității, legalității, transparenței.

2.2.  Instituția promovează în activitatea sa valorile și interesele naționale, civice, ale democrației și statului de drept.

2.3.  În instituție este interzis să se desfășoare acțiuni de natură care afectează imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia.

 

  1. III.             OBIECTUL, SCOPURILE ȘI SARCINILE INSTITUȚIEI

3.1.  Instituția activează în calitate de instituție publică de învățământ profesional tehnic, cu potenţial sporit, având atribuţii atât în domeniul organizării programelor combinate de formare profesională, cât şi în domeniul dezvoltării capacităţilor instituțiilor de învățământ profesional tehnic care pregătesc specialiști în domeniul servicii și prelucrarea alimentelor.

3.2.  Instituția are misiunea de a asigura formarea profesională inițială în limitele categoriilor de calificare existente, precum și dezvoltarea, eficientizarea, sporirea calității și relevanței învățământului profesional tehnic, orientat spre cerințele economiei naționale la nivel local, regional, național și sectorial, pentru asigurarea sinergiei dintre sistemul educațional și sectorul real al economiei.

3.3.  Instituția exercită funcția deconform prevederilor pct. 9-17 în dependență de categoria instituției (pct. 9 doar la colegii și Școli profesionale, pct. 9-17 la Centrele de excelență).

3.4.  Instituţia poartă răspundere pentru realizarea standardelor educaţionale de stat.

3.5.  Pentru realizarea scopurilor statutare Instituţia îşi propune următoarele sarcini:

a)    promovarea calității rezultatelor academice;

b)   oferirea educaţiei accesibile și de calitate;

c)    oferirea unei formări profesionale corelate cu cerințele pieții muncii;

d)   asigurarea incluziunii, respectării şi egalității de şanse pentru toţi elevii.

3.6.  Instituția elaborează și implementează măsurile de protecție a copilului, care conțin obligatoriu: prevenirea abuzului, neglijării și exploatării copilului, inclusiv securitatea încăperilor și terenului aferent; instruirea personalului; punerea la dispoziție a mijloacelor de sesizare; identificarea, înregistrarea, referirea și monitorizarea cazurilor; asistența copiilor victime.

 

IV MANAGEMENTUL ȘI STRUCTURA INSTITUȚIEI

4.1.  Managementul instituției este asigurat de către director în coordonare cu organele administrative și consultative.

4.2.  În Instituție funcționează următoarele organe administrative și consultative:

a)    Consiliul profesoral;

b)   Consiliul de administraţie.

c)    Consiliului metodico-științific;

d)   Consiliul de etică, activitatea căruia este reglementă prin ordinul 861 din 07.09.2015, pentru aprobarea Codului de etică al cadrului didactic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 59-67, art.407);

e)    Consiliul elevilor;

f)    alteConsilii, care pot fi instituite la inițiativa Consiliului profesoral și aprobate de către fondator.

4.3.  În cadrul instituției sunt create și activează: Comisia de evaluare internă și asigurare a calității, Comisia de atestare a cadrelor didactice, Comisia multidisciplinară pentru protecția copilului în situații de risc, Comisia pentru repartizarea bursei elevilor, Comisia de cazare a elevilor în cămin, Comisia pentru perfectarea actelor de studii eliberate de instituțiile de învățământ din raioanele de Est ale Republicii Moldova și orașul Bender, alte Comisii, având în vedere necesitățile Instituției.

4.4.  Dirijarea activităţii educaţionale şi de administrare este realizată de către directorii-adjuncţi, şefii de secţii, şefii de catedre, conducătorii subdiviziunilor structurale. Atribuţiile şi competenţele acestora sunt stipulate în fişa postului şi aprobate de directorul instituţiei de învăţământ, în conformitate cu actele normative în vigoare şi aduse la cunoştinţa salariaților sub semnătură.

4.5.  Activitatea educațională în grupă este coordonată de un mentor, cadru didactic titular, numit prin ordin de către directorul instituției.

 

1. Consiliul profesoral

4.6.  Consiliul profesoral este organul colectiv de conducere al Instituției, constituit din cadrele didactice titulare şi prezidat de către directorul instituției.

4.7.  Consiliul profesoral activează în baza și în conformitate cu prezentul Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic și cu Regulamentul intern de activitate al instituției și se întrunește trimestrial, sau la necesitate la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum 1/3 din numărul cadrelor didactice titulare.

4.8.  Cadrele didactice au dreptul și sunt obligate să participe la ședințele consiliilor profesorale din instituție. Absența nemotivată de la ședințele Consiliului profesoral se consideră abatere disciplinară.

4.9.  Consiliul profesoral este deliberativ dacă la ședință participă cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor. Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu majoritatea simplă de voturi și sunt obligatorii pentru personalul instituției, precum și pentru elevi. Modalitatea de vot se stabilește la începutul ședinței.

4.10.   Directorul instituției numește, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, în baza votului cadrelor didactice. Secretarul are atribuția de a redacta lizibil și inteligibil procesele-verbale ale ședințelor consiliului profesoral. La ședințele consiliului profesoral, în funcție de tematica dezbătută, pot fi invitați părinți, elevi, parteneri sociali etc.

4.11.   Procesele-verbale se înregistrează în Registrul proceselor-verbale al Consiliului profesoral. Registrul proceselor-verbale este un document oficial, cu număr de înregistrare și cu paginile numerotate. Pe ultima pagină, directorul instituţiei semnează pentru autentificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila.

4.12.   Consiliul profesoral are următoarele atribuții:

a)    aprobă Statutul Instituţiei;

b)   aprobă Planul de dezvoltare strategică al Instituţiei;

c)    aprobă Planul anual de activitate al Instituţiei, precum și al altor subdiviziuni interne;

d)   aprobă Regulamentul intern de activitate şiurmăreşte respectarea lui de către toţi elevii şisalariaţiiInstituţiei;

e)    aprobă raportul anual de activitate al Instituţiei;

f)    aprobă componența nominală a consiliului de administrație;

g)   propune și aprobă componența nominală a diferitor comisii care își desfășoară activitatea în cadrul Instituţiei;

h)   examinează și aprobă lista cadrelor didactice/manageriale pentru conferirea/confirmarea gradului didactic cu respectarea legislației în vigoare;

i)     coordonează şi monitorizează activitatea educaţională din Instituţieşi determină acţiunile pentru perfecţionarea acestei activităţi;

j)     analizează periodic realizarea planurilor de activitate şi rezultatele activităţiieducaţionale la nivel de Instituţie.

 

2. Consiliul de administraţie

4.13.   Administrarea Instituţiei este efectuată de către Consiliul de administraţie, compus din director, directorii adjuncţi, contabilul şef, şefii de secţii, şefii de catedre, metodist, preşedintele comitetului sindical, elevi, părinți, agenți economici, reprezentanţi ai instituţiilor cu care colaborează Instituția.

4.14.   Consiliul de administraţie este condus de către directorul Instituției și activează în baza și în conformitate cu prezentul Statut, cu Regulamentul intern de activitate.

4.15.   Consiliul de administrație se întrunește cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie. Deciziile luate de Consiliu de administrație sunt consemnate în procese verbale și sunt obligatorii pentru directorul Instituţiei.

4.16.   Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului de administrație se înregistrează în Registrul de procese-verbale ale Consiliului de administrație, care se păstrează în Instituție, se îndosariazăşi se numerotează. Pe ultima pagină, directorul Instituţiei semnează pentru autentificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila.

4.17.   Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:

a)    asigură aplicarea prevederilor cadrului normativ în vigoare;

b)   aprobă anual bugetul Instituției;

c)    aprobă strategia de realizare și gestionare a veniturilor proprii, inclusiv a activităților de antreprenoriat, conform legislației în vigoare;

d)   aprobă schema de încadrare a Instituției, în conformitate cu Satele-tip ale Instituției;

e)    aprobă strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul Instituției;

f)    aprobă platforma de dialog social cu partenerii educaționali;

g)   aprobă termenele de desfășurare a sesiunii și de lichidare a restanţelor;

h)   aprobă acordarea primelor pentru salariaţii Instituției în limitele resursele financiare disponibile;

i)     avizează fișele de post ale angajaților Instituției;

j)     avizează proiectele statelor-tip de personal în limitele resursele financiare disponibile;

k)   examinează și coordonează propunerile de buget aferente comenzii de stat.;

l)     examinează și aprobă raportul semestrial cu privire la activitatea economico-financiară a Instituției și î-l prezintă în termen fondatorului;

m) examinează și propune spre aprobare lista de tarifiere;

n)   monitorizează și evaluează periodic parcurgerea materiei de studii;

  • o)   analizează abaterile comise de personalul Instituţiei, inclusiv elevi şi propune, după caz, sancţiuni, conform legislaţiei în vigoare.

 

3. Consiliul metodico-științific

4.18.   Activitatea metodică și științifică, în instituție ține de competența Consiliului metodico-științific.

4.19.   Componenţa numerică şi nominală a Consiliului metodico-științific este aprobată de către Consiliul profesoral. Membri ai Consiliului metodico-științific pot fi: directorul adjunct, şefii de catedre, metodist, cadre didactice cu grad didactic/științific și/sau cu performanţe deosebite în activitate.

4.20.   Consiliul metodico-științific activează în baza și în conformitate cu prezentul Regulamentul – cadru de organizare și funcționarea instituțiilor de învățământ professional tehnic, cu Regulamentul intern de activitate a Instituției și este condus de către directorul adjunct pentru instruire și educație. Metodistul exercită funcția de secretar al Consiliului metodico-științific.

4.21.   Consiliul metodico-științific are următoarele atribuții:

a)    elaborează strategia de desfăşurare şi dezvoltare a activităţii metodice în cadrul instituţiei;

b)   organizează şi monitorizează activitatea metodică în cadrul instituţiei;

c)    analizează rezultatele activităţii metodice proiectate şi desfăşurate în cadrul instituţiei;

d)   aprobă lucrări metodice, ghiduri metodologice, materiale didactice, în conformitate cu curricula în învăţământul profesional tehnic;

 

4. Secţia

4.22.   Subdiviziunile administrative ale Instituției sunt organizate în secții. Secțiile se clasifică în:

a)    Secţia didactico-administrativă - responsabilă de pregătirea specialiştilor pentru diverse domenii ale economiei naţionale;

b)   Secția Asigurarea calității;

c)    alte secții, pentru realizare funcțiilor Centrelor de excelență – doar pentru CE.

4.23.   Organizarea şi gestionarea nemijlocită a secţiei didactico-administrativă o efectuează şeful secţiei în conformitate cu Regulamentul – cadru de organizre și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, cu Regulamentul intern de activitate a instituției.

 

5. Alte subdiviziuni și funcții

4.24.   Catedra este subdiviziunea de bază a instituției, care organizează şi realizează activitatea didactică, metodică şi ştiinţifică la una sau mai multe unități de curs înrudite, precum şi activitatea de cercetare cu elevii. Aceasta se constituie şi se lichidează prin ordinul directorului instituţiei în baza deciziei Consiliului de administrație, în cazul când în cadrul acesteia sunt atribuite cel puțin 10 unități didactice (profesor, maistru-instructor).

4.25.   Catedra, alte subdiviziuni de structură ale instituției activează în temeiul regulamentelor interne de activitate, aprobate de Consiliul profesoral al instituției.

4.26.   Activitatea educaţională în fiecare grupă de elevi este coordonată de un diriginte, care este un cadru didactic titular, numit prin ordin de către directorul instituției. Obligaţiile acestuia sunt stipulate în fişa postului şi aprobate de către directorul instituției, în conformitate cu prevederile Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic.

4.27.   Activitatea educativă în căminele pentru elevi este organizată şi desfăşurată de către pedagogi sociali, obligaţiile şi atribuţiile cărora sunt stabilite de directorul instituției.

4.28.   Subdiviziunile structurale ale instituției se înfiinţează şi se lichidează în baza deciziei Consiliului de administrație.

4.29.   Structura organizatorică a Instituţiei cuprinde secţii, catedre, laboratoare, biblioteca, cămine.

 

V CATEGORIILE DE PERSONAL

5.1.  Personalul din instituțiile de învățământul profesional tehnic se constituie din următoarele categorii:

a)      personal de conducere: directorul, directorii adjuncți, șefii de secție;

b)     personal didactic: cadre didactice (profesori, maiștri-instructori), metodist, psiholog, psihopedagog;

c)      personal didactic auxiliar: bibliotecar, laborant, pedagog social în căminele pentru elevi;

d)     personal nedidactic: personal administrativ gospodăresc, auxiliar și de deservire.

5.2.  Dirijarea activităţii educaţionale şi de administrare este realizată de către directorii-adjuncţi, şefii de secţii, şefii de catedre, conducătorii subdiviziunilor structurale. Atribuţiile şi competenţele acestora sînt stipulate în fişa postului şi aprobate de directorul instituţiei de învăţămînt, în conformitate cu actele normative în vigoare şi aduse la cunoştinţasalariațiloe sub semnătură.

5.3.  Activitatea educațională în grupă este coordonată de un mentor, cadru didactic titular, numit prin ordin de către directorul instituției.

5.4.  Structura instituției și numărul de posturi pentru fiecare categorie de personal se stabilește în limita bugetului pentru anul respectiv în conformitate cu Statele-tip de personal aprobate de către fondator.

5.5.  Evaluarea cadrelor didactice se efectuează prin evaluarea internă – anual și prin evaluarea externă – o dată la 5 ani.

5.6.  Drepturile, obligațiunile și atribuțiile funcționale ale personalului Instituției sunt stabilite prin Regulamentul intern de activitate a Instituției și sunt confirmate prin fișele de post.

5.7.  Timpul de muncă, durata şi perioada concediului, norma didactică, salariul cadrului didactic se calculează şi se stabileşte în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare.

 

1. Personalul de conducere

5.8.  Instituția este condusă de director.

5.9.  Funcțiile de conducere (director, director adjunct, șef de secție) se ocupă prin concurs public, organizat în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea şidesfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.206-210, art.1363).

5.10.   Directorul instituţiei este ales în funcție și numit în funcție de către Ministerul Educației, Culturiiși Cercetării.

5.11.   Directorul instituției este responsabil de asigurarea cerințelor corespunzătoare de desfășurare a procesului educațional, de asigurarea condiţiilor igienico-sanitare și de trai ale elevilor, de respectarea normativelor de securitate a muncii.

5.12.   Directorul este în drept să delege unele atribuţii directorilor-adjuncţi, șefilor de secții prin decizia Consiliului de administrație, însă poartă răspundere pentru realizarea atribuțiilor delegate.

5.13.   Directorul adjunct îndeplineşteatribuţiile stabilite prin fişa postului, cele delegate de director pe perioade determinate şi preia prerogativele directorului în lipsa acestuia.

5.14.   Atribuţiile şi competenţele directorilor adjuncți sunt stipulate în fişapostului şi aprobate de Consiliul de administrație al Instituţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare, aprobate prin ordin şi aduse la cunoştinţa angajaților sub semnătură.

5.15.   Șeful de secție îndeplineşte atribuţiile stabilite prin fişa postului, cele delegate de director pe perioade determinate.

5.16.   Atribuţiile şi competenţele șefilor de secție sunt stipulate în fişa postului şi aprobate de Consiliul de administrație al instituţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare, aprobate prin ordin şi aduse la cunoştinţa angajaților sub semnătură.

 

2. Personalul didactic

5.17.   Angajarea personalului didactic se face prin concurs public, organizat în conformitate cu  Regulamentul aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

5.18.   Cadrul didactic al Instituției este angajat pe bază de concurs pe o perioadă nederminată. Candidatul la funcția de profesor este admis la concurs în baza cererii și actului de studii ce confirmă deținerea unei calificări de cel puțin nivelul 5 ISCED – învățământ profesional tehnic postsecundarnonterţiar, în programe de profilul diplomei de studii.

5.19.   Cadrele didactice dispun de drepturilestabilite prin art.134 din Codul educației al Republicii Moldova, precum și alte drepturi, după cum urmează:

a)    să aleagă formele şi metodele de predare, manualele şi materialele didactice aprobate de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, pe care le consideră adecvate realizării standardelor educaţionale de stat;

b)    să participe la perfectarea şi renovarea continuă a documentelor curriculare, la elaborarea manualelor, lucrărilor metodice, să efectueze cercetări ştiinţifice;

c)    concediu anual plătit, concediu de studiu și medical, precum și concediu neplătit, în conformitate cu legislația în vigoare.

5.20.   Cadrele didactice sunt obligate să respecte obligațiile stabilite în art.135 din Codul educației al Republicii Moldova , inclusiv următoarele obligații specifice:

a)    să respecte cu stricteţe programul de lucru stabilit;

b)   să asigure realizarea programelor de studiu şi desfăşurarea procesului de studiu şi pregătire profesională la nivelul cerinţelor actuale;

c)    să desfăşoare procesul de învățământ în spiritul stimei faţă de familie, părinţi, adulţi, al respectului faţă de drepturile omului, valorile culturale şi spirituale naţionale şi universale, să educe o atitudine grijulie faţă de mediul înconjurător;

d)   să execute la timp şi întocmai obligaţiunile de serviciu ce le revin, folosind integral şi eficient timpul de muncă;

e)    să-şi perfecţioneze continuu nivelul de calificare profesională, să frecventeze şi să absolvească cursuri de perfecţionare organizate în condiţiile legii;

f)    să respecte normele de etică, să cultive, prin exemplu personal, principiile de dreptate, echitate, umanism, generozitate, hărnicie, patriotism;

g)   să asigure securitatea vieții şi ocrotirea sănătăţii elevilor în procesul de instruire;

h)   să nu facă propagandă şovină, naţionalistă, politică, militaristă, acestea fiind incompatibile cu activitatea pedagogică;

i)       să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă, normele şi instrucţiunile referitoare la activitatea desfășurată;

j)       să asigure utilizarea judicioasă a materialelor şi resurselor energetice, cu respectarea strictă a normelor de consum;

k)     să respecte normele de protecţie a muncii, precum şi cele de prevenire a incendiilor și altor situaţii care ar putea pune în primejdie localul, viaţa, integritatea corporală sau sănătatea elevilor;

l)       să manifeste un comportament corect în relaţiile de serviciu, pentru a asigura un climat sănătos de muncă, de ordine şi disciplină, să ia atitudine împotriva oricăror manifestări care contravin legilor ţării, normelor de comportament, să respecte deontologia profesională.

5.21.   Pedagogul social este cadrul didactic auxiliar, cu studii pedagogice, numit de către director. Pedagogul social activează sub conducerea directă a directorului adjunct pentru instruire şi educaţie.

5.22.   Dirigintele, numit prin ordin de către directorul instituției, organizează și desfăşoară activități educative în grupa de elevi. Dirigintele grupei îşi coordonează activitatea de comun acord cu profesorii și după caz cu maiştrii-instructori ai grupei respective.

5.23.   Dirigintele îndeplineşte următoarele activităţi:

a)      analizează sistematic reuşita şi frecvenţa elevilor;

b)     cercetează cauzele absenţelor şi ia măsurile necesare pentru îmbunătăţirea frecvenţei;

c)      stabileşte şi menține relaţii cu toţi profesorii care predau în grupa pe care o conduce, în vederea coordonării eforturilor pentru obţinerea unor rezultate optime în educarea şi instruirea elevilor;

d)     cultivă elevilor abilităţi de automanagement al propriei formări, de dezvoltare a culturii comportamentale, proiectare a carierei, spirit antreprenorial etc;

e)      organizează şi desfăşoară activitatea extrașcolară a elevilor;

f)      colaborează cu părinţii elevilor, îi informează despre rezultatele obţinute deelevi;

g)     completează catalogul grupei, fişele personale ale elevilor, perfectează totalizatoarele semestriale şi generale privind reuşita şi frecvenţa elevilor din grupa pe care o conduce, informează Consiliul profesoral despre activitatea desfăşurată în grupa pe care o conduce.

5.24.   În perioada vacanţelor elevilor, cadrele didactice se prezintă la serviciu şi desfăşoară activităţi organizatorice, elaborează materiale didactice.

5.25.   Se interzice cadrelor didactice de a pretinde, accepta sau primi de la elevi, părinți sau asociațiile părinților a unor bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, indiferent de destinația declarată a acestora.

5.26.   Se interzice cadrelor didactice, inclusiv rudelor de gradul I a acestora, de a organiza meditații cu proprii elevi, contra unor bunuri, servicii, privilegii sau alte foloase materiale și avantaje necuvenite.

 

VI ELEVII

5.27.   Candidaţii înmatriculaţi, în baza promovării concursului de admitere, sunt înscrişi în anul I de studii. Elevilor înmatriculaţi li se înmânează carnetul de elev.

5.28.   In instituţie se respectă drepturile şi libertăţile elevilor în conformitate cu legislația în vigoare. Sunt interzise pedepsele corporale, aplicate sub orice formă, metodele de violenţă fizică sau psihică.

5.29.   Frecvenţa elevilor la ore se înregistrează în catalogul grupei respective de către profesori şi dirigintele grupei.

5.30.   Frecventarea activităţilor didactice de către elevi este obligatorie. Consiliul profesoral, prin coordonare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, este în drept să permită unor elevi să studieze după un plan individual, în cazul unei motivații întemeiate.

 

1. Drepturile și obligațiile elevilor

6.1.  Elevii au drepturi stabilite prin art.136 din Codul educației al RepubliciiMoldova, Regulamentul cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământ dual, precum și alte drepturi, după cum urmează:

a)      să beneficieze de pregătirea profesională, conform prevederilor curriculumului, în scopul obținerii competențelor profesionale specifice calificării;

b)      să beneficieze de servicii de consiliere, orientare și informare profesională să participe la elaborarea Regulamentului intern de activitate a instituției și a altor acte reglatorii ale procesului educativ;

c)      să fie evaluați în vederea obținerii certificatului de calificare/diplomei de studii profesionale;

d)     să conteste, în termen de 24 de ore, nota obținută la probele scrise;

e)      să utilizeze gratuit baza didactico-materială a instituției în procesul de instruire;

f)       să participe la diferite cercurile de creaţie tehnică/artistică, la secţiile sportive şi alte activităţi organizate în instituție;alte drepturi consemnate în Statutul instituției.

6.2.  Elevii au următoarele obligaţii:

a)      să respecte Regulamentul intern de activitate al instituției;

b)     să manifeste un comportament civilizat, să respecte normele de convieţuire în  comunitatea academică, să păstreze bunurile din patrimoniul Instituţiei.

c)      să frecventeze activitățile didactice și extrașcolare obligatorii, să însuşească materiile prevăzute de programele de studii și să acumuleze numărul necesar de credite prevăzute în planul de studii.

6.3.  Elevilor li se interzice:

a)      fumatul, deţinereaşi consumul de băuturi alcoolice, substanțe narcotice şi alte substanţe  halucinogene în incinta blocurilor de studii, cămine şi pe teritoriul instituției;

b)     să aplice orice formă de violenţă fizică, verbală şi psihică faţă de profesori, angajați ai instituției şi colegi; să dețină şi să utilizeze arme de foc/traumatice/pneumatice, arme albe, substanţe explozibile şi paralizante în incinta blocurilor de studii, cămine şi pe teritoriul instituției;

c)      să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor şi stagiilor de practică, activităților extrașcolare;

d)     să abandoneze activităţile didactice şi extrașcolare, sala de curs, laboratorul fără permisiunea cadrului didactic;

e)      să deterioreze spaţiile pentru instruire, odihnă şi trai ale instituţiei, în caz contrar poartă răspundere materială pentru prejudiciile cauzate.

6.4.  Elevii care încalcă prevederile actelor normative în vigoare şi/sau ale actelor interne ale instituției sunt pasibili de sancţionare, în funcţie de gravitatea faptei, conform actelor interne ale instituției.Nu se admite stabilirea sancțiunilor pecuniare și anunțarea înpublic a sancțiunilor aplicate.

6.5.  Părinții/tutorele elevilor care se fac vinovaţi de deteriorarea/sustragerea bunurilor instituției recuperează financiar prejudiciul cauzat pentru înlocuirea bunurilor deteriorate/sustrase.

6.6.  Elevii care obţin performanțe înalte în studii pot fi menţionaţi după cum urmează:

a)      diplome de merit;

b)      menţiune;

c)      mulţumiri adresate părinţilor (tutorilor), oral sau în scris;

d)     delegare în alte instituții de învăţământ profesional tehnic pentru dezvoltarea competenţelor profesionale;

e)      acordarea de premii de către instituţia de învăţământ profesional tehnic, sindicate, sponsori, agenţi economici, organizaţii obşteşti.

 

2. Organe de autoguvernanţă ale elevilor

6.7.  În instituţiile de învăţământ profesional tehnic se constituie organe de autoguvernanţă ale elevilor, care funcţionează în conformitate cu actele normative în vigoare şi cu regulamentele instituţionale.

6.8.  Organele de autoguvernanţă ale elevilor se constituie anual în baza unui concurs desfășurat în cadrul instituției.

6.9.  Membrii organelor de autoguvernanţă ale elevilor au următoarele drepturi şi responsabilităţi:

a)      participă benevol şi sunt informaţi cu prevederile care îi vizează

b)      consultă şi reprezintă opiniile/problemele colegilor;

c)      dedică timp şi efort pentru această activitate;

d)     beneficiază de instruire pentru a-și desfășura activitatea;

e)      beneficiază de condiții optime pentru desfășurarea activităților planificate;

f)       respectă regulile stabilite de comun acord cu toţi membrii;

g)      îşi asumă voluntar sarcini şi responsabilități;

h)      propun idei/sugestii privind conținuturile şi procesul/metodele de lucru;

i)        exprimă deschis propria opinie şi respectă opiniile celorlalţi;

j)        informează transparent colegii, precum şi persoanele/instituţiile interesate despre activitatea acestora;

k)      păstrează confidenţialitatea situaţiilor/cazurilor discutate;

l)        renunţă la calitatea de membru oricând doreşte;

m)    nu sunt remuneraţi pentru activitatea desfăşurată;

n)      nu beneficiază de privilegii pe durata mandatului şi după expirarea acestuia.

6.10.   Membrii organelor de autoguvernanţă ale elevilor decid asupra structurii, modalităţilor/ procedurilor şi regulilor de lucru.

6.11.   Activitatea organelor de autoguvernanţă ale elevilor este transparentă şi este reflectată pe pagina web oficială a instituției.

6.12.   Toate costurile ce ţin de activitatea organelor de autoguvernanţă ale elevilor sunt suportatede către instituție în limitele bugetului aprobat.

 

3. Transferul

6.13.   Transferul elevilor de la o meserie/profesie/specialitate la alta în cadrul instituției se efectuează în  limita locurilor vacante, conform Planului de admitere pentru anul respectiv cu, susţinerea diferenţelor de program (cel mult 5-6 unităţi de curs/discipline/module pentru programele de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară, cel mult 3-4 unităţi de curs/discipline/module pentru programele de formare profesională tehnică secundară conform Planului de învățământ) din planurile de învăţământ.

6.14.   Transferul de la o Instituție la alta se efectuează numai după încheierea cu succes a anului de studii, în timpul vacanţei de vară, în baza cererii elevului, cu acordul ambelor Instituţii, în limita locurilor vacante cu indicarea sursei de finanţare şi susţinerii diferenţelor de program (cel mult 5-6 unităţi de curs/discipline/module pentru programele de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară cel mult 3-4 unităţi de curs/discipline/module pentru programele de formare profesională tehnică secundară conform Planului de învățământ) dintre planurile de învăţământ.

6.15.   Transferul studenţilor de la instituţiile de învăţământ superior în instituţiile de învățământ profesional tehnic se efectuează în cadrul programelor de formare profesională tehnică postsecundară şi postsecundară nonterţiară, după promovarea primului an de studiu, la specialităţile înrudite cu acordul ambelor instituţii de învăţământ, în limita locurilor disponibile, cu recunoașterea creditelor de studii pentru unitățile de curs şi cu lichidarea diferenţelor dintre planurile de învăţământ (cel mult 5-6 unităţi de curs/discipline/module conform Planului de învățământ).

6.16.   Transferul elevului de la forma de învăţământ cu frecvenţă la forma de învăţământ cu frecvențaredusă la programe de învăţământ profesional tehnic postsecundarşipostsecundarnonterţiar se va efectua, la cerere, doar pentru deţinătorii actului de studii medii de cultură generală, de studii liceale, după promovarea cu succes a primului an de studii şi susţinerea diferenţelor dintre planurile de învăţământ (cel mult 5-6 unităţi de curs/discipline/module conform Planului de învățământ).

6.17.   În cererea de transfer, elevul indică numele/prenumele, meseria/specialitatea la care a fost înmatriculat, meseria/specialitatea la care solicită transferul, anul de studii, sursa de finanţare, cu anexarea situaţiei academice.

6.18.   Instituţia, care primeşte elevul prin transfer, determină diferenţele de program dintre planurile de învăţământ şi stabileşte, prin ordin, termenele de lichidare a acestora și, după caz, aprobă transferul.

6.19.   Transferul de la o Instituţie din alt stat la o Instituţie similară din R. Moldova, la programe de învăţământ profesional tehnic similare, se efectuează în modul stabilit de actele legislative şi normative în vigoare, cu recunoaşterea perioadelor de studii de către Instituţia care primeşte solicitantul, cu stabilirea diferențelor de program.

6.20.   Cheltuielile aferente pentru lichidarea diferențelor de program sunt acoperite din contul solicitantului.

6.21.   În cazul locurilor vacante cu finanțare de la bugetul de stat Instituția constată semestrial numărul acestora pe meserii/specialități. Ele se ocupă prin concurs de către elevii care își fac studiile cu taxă la meseria/specialitatea respectivă, având la bază media semestrială a notelor.

 

4. Concediul academic

6.22.   Concediul academic este permisiunea legală de retragere de la studii pentru o perioadă determinată și se acordă prin ordinul directorului, o singură dată pe parcursul studiilor, în caz de incapacitate de continuare a studiilor din motive de sănătate.

6.23.   Concediul academic pentru îngrijirea copilului se acordă în conformitate cu prevederile Codului muncii.

6.24.   Concediul academic din motive de boală se acordă în baza certificatului-tip, eliberat de către Comisia medicală consultativă teritorială pentru un an calendaristic.

6.25.   La expirarea concediului academic, în temeiul cererii depuse, directorul emite ordinul de restabilire. În cazul în care concediul academic a fost acordat pe motivul incapacității de studii din motive de sănătate, ordinul de restabilire se emite doar la prezentarea certificatului medical, care confirmă capacitatea elevului de a-și continua studiile.

6.26.   Pe perioada concediului academic elevului nu i se acordă bursă.

 

5. Exmatricularea

6.27.   Elevii care absentează nemotivat sunt exmatriculați prin ordinul directorului. Condițiile în care elevul poate fi exmatriculat, pentru absențe fără motiv, sunt stabilite în regulamentele interne de activitate.

6.28.   Elevii care nu au promovat examenele de calificare, primesc o adeverință de studii. Aceștia se vor prezenta la examene repetate cel mult de 2 ori, pentru a susține examenul de calificare.

6.29.   Exmatricularea elevilor se va aplica în următoarele cazuri:

a)      din proprie iniţiativă (la cerere);

b)     în caz de transfer la o altă instituţie de învăţământ;

c)      nerealizarea/neglijarea Contractului de studii privind achitarea taxei pentru studii în cazul elevilor înmatriculaţi la studii cu taxă;

d)     pentru restanţe, în cazul când acestea nu au fost lichidate în termenele stabilite;

e)      absenţe nemotivate peste limita stabilită de Regulamentele interne de activitate la toate activitățile programate în planul de învăţământ;

f)      nerespectarea Statutului instituției, inclusiv a disciplinei;

g)     pentru comiterea unei fapte ce contravine normelor de conduită etico-morală sau a unor contravenții sau infracțiuni.

h)     la expirarea termenului concediului academic, dacă elevul nu s-a prezentat lastudii.

6.30.   Elevului exmatriculat i se eliberează un certificat cu privire la situaţia şcolară şi i se restituie actele cu privire la studiile anterioare (în original). În certificatul nominalizat se indică, în mod obligatoriu, motivul exmatriculării.

6.31.   Persoanele exmatriculate pot fi restabilite la studii în aceiași Instituție nu mai devreme de următorul an de studii. Persoana restabilită va realiza cerințele planului de învățământ al promoției cu care finalizează studiile, fapt despre care va fi informat și se va stipula în Contractul de studii.

6.32.   Faptele nedemne, manifestările agresive fizice și morale, încălcările grave ale disciplinei comise de elevi faţă de colegi, administraţia instituției, personalul didactic şi tehnic, se discută la şedinţele Consiliului de administrație, care decide ce sancţiune urmează a fi aplicată. Decizia de sancţionare se aduce la cunoştinţa elevilor şi se comunică părinţilor/tutorilor.

 

VII ACTIVITATEA ECONOMICO-

FINANCIARĂ ȘI BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

7.1.  Finanțarea instituției se efectuează din:

a)      alocații din bugetul de stat conform Planului (Comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii, specialități în instituțiile de învățământ profesional tehnic, aprobat prin Hotărâre de Guvern;

b)      taxele de studii achitate de către persoanele fizice şi juridice interesate, inclusiv din străinătate, pentru studii, perfecţionare şi recalificare profesională, de la stagiile de practică în producţie a elevilor, pe bază de contract;

c)      venituri obținute din activitatea economică de producere și/sau prestări servicii, desfășurată de subdiviziunile structurale (laboratoare, cantina etc.), din realizarea literaturii didactice, ştiinţifice şi artistice, lucrărilor metodice, manualelor, programelor de studii;

d)     plăți pentru arenda încăperilor, construcţiilor, echipamentelor;

e)      donaţiile şi veniturile provenite din colaborarea/cooperarea internaţională, precum şi din donaţiile de la persoanele fizice şi juridice;

f)      venituri obținute prin participarea în proiecte și/sau activități finanțate de către parteneri naționali și internaționali, inclusiv în cadrul consorțiilor;

g)     plăți pentru cămin achitate de elevi și alte persoane;

h)     alte surse legal constituite.

7.2.  Finanțarea serviciilor prestate de către instituție se efectuează prin intermediul autorității bugetare (fondator), în limita alocațiilor bugetare prevăzute în legea bugetară anuală.

7.3.  Relațiile dintre instituție și persoanele fizice sau juridice se reglementează printr-un contract de prestare contra cost a serviciilor educaționale/activităților de generare a veniturilor, în care sunt specificate drepturile și obligațiunile părților, durata și valoarea contractului.

7.4.  Bugetul instituției și raportul de executare a acestuia se publică pe pagina web oficială a instituției de învățământ profesional tehnică.

7.5.  Finanțarea de la bugetul de stat se face prin următoarele modalități:

a)      finanțare-standard;

b)     finanțare compensatorie;

c)      finanțare complementară;

d)     finanțare prin concurs pe bază de proiecte.

7.6.  Costul-standard per elev constituie baza pentru calcularea taxelor de studii.

7.7.  Instituția poate fi susținută de asociații profesionale, de patronate și autorități tutelare, în conformitate cu legislația în vigoare.

7.8.  Veniturile obținute de instituție din prestarea contra plată a serviciilor educaționale, cu excepția cheltuielilor aferente serviciilor educaționale prestate, se folosesc exclusiv pentru dezvoltarea instituției.

7.9.  Veniturile instituției obținute exclusiv din activitatea de antreprenoriat sunt acumulate și administrate separat de alte venituri.

7.10.   Instituţia poatedesfăşuraactivităţi de antreprenoriat în condiţiile stabilite de Guvern, inclusiv în atelierele de producţii proprii care desfăşoarăşiactivităţi comerciale.

7.11.   Mijloacele financiare neutilizate de către Instituție pe parcursul anului curent se transferă spre utilizare în anul următor, conform bugetului aprobat pentru anul respectiv.

7.12.   Evidenţa contabilă şi raportarea financiară se efectuează în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate, aprobate prin ordinul ministrului Finanţelor nr.118/2013.

7.13.   Instituția are un capital social în valoare de …

7.14.   Instituția poate avea în administrare blocuri de studii (clădiri), cămine, instalații inginerești, bibliotecă, laboratoare, cantine, terenuri, echipamente, utilaje, mijloace de transport și alte mijloace fixe și circulante.

 

VIII. MODUL DE REORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE

8.1. Reorganizarea și dezvoltarea Instituției se efectuează în conformitate cu prevederile Codului educației și ale Codului civil.

8.2. La reorganizarea Instituției, drepturile și obligațiile acesteia sunt preluate de succesorii de drept.