Activități

Concursul EUStory Moldova

  „Descoperim eroi în localitate la noi – secolul al XX-lea”   26.05.18  

Mai mult

Ziua faptelor bune

Promovăm umanismul    29.04.18  

Mai mult

Anul Centenarului

Împlinirea a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România     27.03.18

Mai mult

1 Martie

Consiliul Elevilor vă felicită cu sosirea primăverii              01.03.18

Mai mult

Magia crăciunului

Activitate   extracurriculară      " Magia  crăciunului ".   21.12.17

Mai mult

La mulți ani Români !!!

  La mulți ani România.   01.12.17

Mai mult

” La Steaua ...”

Şedinţa cenaclului "La steaua".   22.11.17  

Mai mult

Conferinţă "Alexie Mateevici, poet erou al Basarabiei. 100 ani de la scrierea odei Limba Noastră."

  Conferinţă "Alexie Mateevici, poet erou al Basarabiei. "   25.10.17  

Mai multSTATUTUL   CENTRULUI  DE  EXCELENŢĂ

în Construcţii

 

  I. DISPOZIŢII GENERALE
 
1.1  Centrul de Excelenţă în Construcţii în continuare – „Instituţie”, este o instituţie nonprofit.
1.2 Denumirea completă:Centrul de Excelenţă în Construcţii din Republica Moldova denumirea prescurtată a Instituţiei va fi: Centrul de Excelenţă în Construcţii.
1.3  Instituţia este creată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, Codului educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, Hotărîrilor de Guvern şi actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei al RM, în concordanţă cu prerogativele cu care aceasta a fost investită şi statutul instituţiei.
1.4  Instituţia dobîndeşte calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării statutului său, dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice. Instituţia dispune de ştampilă cu Stema de Stat, emblemă, bilanţ financiar propriu, cont trezorerial, în lei şi în valuta străină, cod fiscal, precum şi alte atribute ale persoanei juridice.
1.5  Durata de activitate a instituţiei nu este limitată în timp.
1.6  Instituţia nu va susţine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu va folosi vreo parte din venit sau proprietate pentru finanţarea sau favorizarea acestora. Se interzice crearea şi funcţionarea formaţiunilor politice, precum şi implicarea elevilor în activităţi de organizare şi propagandă politică.
1.7  În instituţie sînt interzise prozelitismul religios, precum şi orice activităţi care încalcă normele generale de moralitate, pereclitează integritatea fizică sau psihică a elevilor.
1.8  Fondatorul instituţiei este Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.
1.9  Instituţia îşi are sediu la adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi 71.
 
II. PRINCIPIILE DE ACTIVITATE ALE INSTITUŢIEI
 
2.1  Instituţia se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor calităţii, accesibilităţii, relevanţei, echităţii, legalităţii, transparenţei.
2.2  Instituţia promovează în activitatea sa valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şi statului de drept.
2.3  În instituţie este interzis să se desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia.
 
III. OBIECTIVUL, SCOPURILE ŞI SARCINILE INSTITUŢIEI
 
3.1  Instituţia face parte din cadrul sistemului de învăţămînt profesional tehnic cu potenţial sporit în domeniul de competenţă construcţii, cu atribuţii atît în domeniul prestării serviciilor educaţionale combinate pe nivelurile III, IV şi V al ISCED, cît şi al dezvoltării capacităţilor sectorului de învăţămînt profesional tehnic, în vederea racordării acestuia la cerinţele pieţei şi la procesele de aplicare a inovaţiilor didactice şi tehnologice.
3.2  Instituţia poartă răspundere pentru realizarea standardelor educaţionale de stat.
3.3  Instituţia oferă programe de:
a)    formare profesională iniţială şi continuă în domeniul construcţii la nivelurile III, IV şi V ale ISCED;
b)   formare profesională a muncitorilor calificaţi, a maiştrilor, tehnicienilor şi altor categorii de specialişti în conformitate cu Cadrul Naţional al Calificărilor, cu Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al meseriilor/profesiilor, cu Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor, aprobate de Guvern, precum şi cu nivelurile 4 şi 5 ISCED;
c)   recalificare a muncitorilor şi specialiştilor în domeniul construcţiilor ;
d) consolidare a competenţelor profesionale ale muncitorilor calificaţi, în conformitate cu cerinţele economiei şi ale pieţei muncii.
e)  validare a competenţelor profesionale achiziţionate în mediu formal, informal şi non-formal; 
3.4  Pentru realizarea scopurilor statutare Instituţia îşi propune următoarele sarcini:
a)   promovarea calităţii rezultatelor academice;
b)   oferirea educaţiei accesibile şi de calitate;
c)   oferirea unei formări profesionale corelate cu cerinţele pieţii muncii;
d)   asigurarea incluziunii, respectării şi egalităţii de şanse pentru toţi elevii.
3.5  Instituţia elaborează şi implementează măsurile de protecţie a copilului, care conţin obligatoriu: prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului, inclusiv securitatea încăperilor şi terenului aferent; instruirea personalului; punerea la dispoziţie a mijloacelor de sesizare; identificarea, înregistrarea, referirea şi monitorizarea cazurilor; asistenţa copiilor victime.
 
IV. CONDUCEREA INSTITUŢIEI.
ORGANELE ADMINISTRATIVE. PERSONALUL INSTITUŢIEI
 
4.1    În instituţie funcţionează următoarele organe administrative:
a)    consiliul profesoral;
b)    consiliul de administraţie;
c)    consiliul metodico-ştiinţific;
 4.2  În instituţie activează:
a)    personal de conducere, format din director, directori adjuncţi şi şefi de secţie;
b)  personal didactic, format din cadre didactice (profesor, maistru-instructor), metodist, psiholog, psihopedagog, conducător de cerc.
c)    personal didactic auxiliar: bibliotecar, laborant şi pedagogul social din căminele pentru elevi;
d)   personal nedidactic constituit din personal administrativ gospodăresc, auxiliar şi de deservire.
4.3.  În cadrul instituţiei sînt create Consiliul de etică, Comisia de evaluare a cadrelor didactice, Comisia de atestare a cadrelor didactice, şi alte comisii, avînd în vedere necesităţile instituţiei.
4.4. Dirijarea activităţii educaţionale şi de administrare este realizată de către directorii-adjuncţi, şefii de secţii, şefii de catedre, conducătorii subdiviziunilor structurale. Atribuţiile şi competenţele acestora sînt stipulate în fişa postului şi aprobate de directorul Instituţiei , în conformitate cu actele normative în vigoare şi aduse la cunoştinţa salariaţilor sub semnătură.
4.5.  Activitatea educaţională în grupă este coordonată de un mentor, cadru didactic titular, numit prin ordin de către directorul instituţiei.
 
1. Consiliul profesoral
 
4.6.  Consiliul profesoral, organ colectiv de conducere, cu rol de decizie în domeniul educaţional, este format din personalul didactic şi este prezidat de director. Directorul instituţiei de învăţămînt numeşte, prin ordin, secretarul consiliului profesoral. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral.
4.7. Participarea personalului didactic la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie. Absenţa nemotivată de la şedinţele Consiliului profesoral se consideră abatere disciplinară. Şedinţa este deliberativă în cazul prezenţei majorităţii simple a membrilor Consiliului. La şedinţele consiliului profesoral, pot fi invitaţi, în funcţie de tematica dezbătută, părinţi, elevi, parteneri sociali etc.
4.8.  Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:
a)   aprobă Statutul instituţiei de învăţămînt;
b)  aprobă, în comun cu Consiliul de administraţie, Planul de dezvoltare strategică;
c) aprobă Planul anual de activitate al instituţiei precum şi a altor subdiviziuni interne;
d) aprobă Regulamentul intern de activitate, în şedinţă la care participă cel puţin 2/3 din personalul salariat al instituţiei, şi urmăreşte respectarea lui de către toţi elevii şi salariaţii instituţiei de învăţămînt;
e)   aprobă raportul anual de activitate al instituţiei;
f) examinează şi aprobă lista cadrelor didactice pentru conferirea/ confirmarea gradului didactic;
g)  contribuie la perfecţionarea cadrelor didactice prin cursuri şi stagii de formare continuă, inclusiv studii de masterat şi de doctorat;
h) coordonează şi monitorizează activitatea educaţională din instituţie şi determină acţiunile pentru perfecţionarea acestei activităţi;
i) analizează periodic realizarea planurilor de activitate şi rezultatele activităţii educaţionale a instituţiei;
j) contribuie la generalizarea şi promovarea experienţei avansate a personalului didactic în scopul îmbunătăţirii procesului educaţional;
k)alege cadrele didactice care fac parte din Consiliul de administraţie şi actualizează, dacă este cazul, componenţa acestuia;
l)   aprobă componenţa numerică şi nominală a Consiliului metodico-ştiinţific;
m) monitorizează şi evaluează periodic parcurgerea materiei de studii;
n)  aprobă termenele de promovare a sesiunii şi de lichidare a restanţelor
o) identifică şi dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii educaţionale din instituţie.
4.9. Consiliul profesoral se întruneşte trimestrial. Totodată, la necesitate, consiliul profesoral poate fi convocat în şedinţă extraordinară de către director sau la cererea a cel puţin 1/3 din cadrele didactice.
4.10. Problemele abordate şi deciziile luate la Consiliul profesoral sînt consemnate în procese verbale, care se înregistrează în Registrul de procese-verbale ale Consiliului profesoral. Pe ultima foaie a Registrului, directorul instituţiei semnează pentru autentificarea numărului paginilor şi aplică ştampila.
4.11.  Hotărîrile consiliului profesoral sînt obligatorii pentru tot personalul didactic.
 
2. Consiliul de administraţie
 
4.12.  Consiliul de administraţie este organ executiv de conducere, cu rol de decizie în domeniul administrativ şi este condus de către directorul instituţiei de învăţămînt. Din consiliul de administraţie face parte: directorul, directorii adjuncţi, contabilul şef, şefii de secţii, şefii catedrelor, metodistul, psihologul, şeful bibliotecii, preşedintele comitetului sindical, 2 profesori, delegaţi de Consiliul profesoral, 2 elevi, delegaţi de Consiliul elevilor, 2 părinţi, delegaţi la adunarea generală a acestora, agenţi economici, reprezentanţi ai instituţiilor cu care colaborează instituţia de învăţămînt profesional tehnic.
4.13.  Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:
a) participă, prin reprezentanţii săi, în comisia de concurs pentru desemnarea directorului instituţiei de învăţămînt;
b) participă, prin reprezentanţii săi, la evaluarea directorului instituţiei de învăţămînt;
c) aprobă, în comun cu Consiliul profesoral, Planul de dezvoltare strategică al instituţiei de învăţămînt profesional tehnic;
d)  avizează bugetul instituţiei;
e)  avizează strategia de realizare şi gestionare a resurselor financiare extrabugetare, inclusiv a activităţilor de antreprenoriat, conform legislaţiei în vigoare;
f) aprobă strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul instituţiei de învăţămînt;
g)  aprobă platforma de dialog social cu partenerii educaţionali;
h)  avizează proiectele de state de personal ale instituţiei;
i)   aprobă acordarea primelor pentru salariaţii instituţiei.
4.14.  Consiliul de administraţie se întruneşte cel puţin o dată pe lună. Deciziile luate sînt consemnate în procesele verbale şi sînt obligatorii.
4.15.  Procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului de administraţie se înregistrează în Registrul de procese-verbale ale Consiliului de administraţie, care se păstrează în Instituţie , se îndosărează şi se numerotează. Pe ultima foaie, directorul instituţiei semnează pentru autentificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila.
 
3. Consiliul metodico-ştiinţific
 
4.16  Activitatea metodică şi ştiinţifică, în instituţie ţine de competenţa Consiliului metodico-ştiinţific al instituţiei.
4.17 Componenţa numerică şi nominală a Consiliului metodico-ştiinţific este aprobată de către Consiliul profesoral. Membri ai Consiliului metodico-ştiinţific pot fi: directorii adjuncţi, şefii de catedre, cadre didactice cu performanţe deosebite în activitate, cadre didactice cu grad ştiinţific.
4.18  Consiliul metodico-ştiinţific activează în baza şi în conformitate cu prezentul Regulament, cu Regulamentul intern de activitate şi este condus de către directorul adjunct pentru instruire.
4.19   Consiliul metodico-ştiinţific are următoarele atribuţii:
a) elaborează strategia de desfăşurare şi dezvoltare a activităţii metodice în cadrul instituţiei;
b) organizează şi monitorizează activitatea metodică în cadrul instituţiei;
c) analizează rezultatele activităţii metodice proiectate şi desfăşurate în instituţia de învăţămînt;
d) aprobă lucrări metodice, ghiduri metodologice, materiale didactice, în conformitate cu curricula la specialitate/unitatea de curs, utilizate în procesul de formare profesională.
4.20 Alte atribuţii ale Consiliului metodico-ştiinţific decît cele specificate în Regulament, pot fi stipulate în regulamente interne şi aprobate de către Consiliul profesoral.
 
4.  Directorul
 
4.21 Directorul realizează conducerea executivă şi reprezintă instituţia în relaţiile cu persoanele juridice şi fizice.
4.22 Funcţia de director se ocupă în baza criteriilor de competenţă profesională şi managerială. Numirea în funcţia de director se face prin concurs, pentru un termen de 5 ani, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director, aprobat de Ministerul Educaţiei.
4.23  Directorul instituţiei are următoarele atribuţii:
a) coordonează şi răspunde de întreaga activitate educaţională şi administrativă a instituţiei, precum şi de păstrarea şi utilizarea patrimoniului instituţiei de învăţămînt;
b)  asigură siguranţa elevilor şi cadrelor didactice în cadrul şcolii;
c)  ia măsuri pentru păstrarea, asigurarea şi dezvoltarea bazei didactico-materiale a instituţiei, pentru organizarea şi funcţionarea căminului, cantinei;
d) răspunde de aplicarea normelor privind securitatea şi sănătatea  muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor în instituţia de învăţământ;
e)   asigură elaborarea şi implementarea măsurilor de protecţie a copilului;
f)  organizează şi conduce activitatea Consiliului profesoral şi de administraţie al instituţiei şi asigură punerea în aplicare a deciziilor emise de acestea;
g)  asigură realizarea achiziţiilor publice potrivit reglementărilor cadrului legislativ şi normativ în vigoare;
h)   numeşte şi eliberează din funcţie personalul instituţiei;
i)  organizează şi desfăşoară în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Educaţiei concursul pentru angajarea personalului de conducere (directori adjuncţi, şef de secţie) şi didactic;
j)  asigură confidenţialitatea şi securitatea informaţiei, care conţine date cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;
k) prezintă anual Ministerului Educaţiei şi ministerului de resort pînă la 15 octombrie al anului respectiv, raportul de activitate al instituţiei, aprobat de Consiliul profesoral, şi asigură publicarea acestuia pe pagina web a instituţiei;
l)  este responsabil de asigurarea elaborării şi respectarea prevederilor Statutului şi a Regulamentului intern de activitate a instituţiei;
m) asigură menţinerea şi dezvoltarea continuă a bazei tehnico-materiale si didactice;
n)  asigură dezvoltarea personalului didactic şi de conducere prin crearea condiţiilor necesare pentru formare continuă, obţinere şi promovarea în grade didactice;
o)   stimulează resursele umane în raport cu performanţele profesionale;
p)  negociază şi semnează Contractul colectiv de muncă şi Contractele individuale de muncă;
q)  coordonează şi aprobă norma didactică a cadrelor didactice;
r)  organizează funcţionarea căminelor şi cantinei instituţiei, creează condiţii de trai şi de odihnă pentru elevi;
s) sigură activitatea de coordonare şi îndrumare în vederea implementării realizărilor ştiinţei şi practicii în domeniul învăţămîntului profesional.
 4.24    Directorul, conform legislaţiei în vigoare, are următoarele împuterniciri:
a)  emite ordine şi dispoziţii ce ţin de competenţa sa;
b)  gestionează bunurile şi resursele materiale;
c)  încheie contracte, deschide conturi bancare, eliberează procuri;
d) este responsabil de desfăşurarea activităţilor antreprenoriale;
e) are calitatea de executor secundar de buget, cu toate obligaţiile ce decurg din acest statut potrivit cadrului legislativ şi normativ în vigoare.
4.25  Directorul răspunde de completarea documentelor instituţiei, de păstrarea lor în bune condiţii şi de eliberarea actelor de studii.
 
5. Personalul didactic 
 
4.26   Numirea şi eliberarea personalului didactic se face în conformitate cu Codul educaţiei şi Codul muncii.
4.27   Personalul didactic are drepturi şi obligaţii în conformitate cu legislaţia în vigoare, Codul educaţiei, regulamentul intern al instituţiei, prezentul statut, prevederile contractului colectiv şi individual de muncă.
4.28   Drepturile personalului didactic vizează:
a)  respectarea demnităţii profesorului;
b)  libertatea opiniei;
c) asigurarea condiţiilor eficiente pentru desfăşurarea activităţii profesionale, pentru perfecţionarea continuă;
d) alegerea formelor şi metodelor de predare-învăţare-evaluare, manualelor şi materialelor didactice aprobate de Ministerul Educaţiei pe care le consideră adecvate realizării standardelor educaţionale de stat;
e)  libertatea iniţiativei profesionale în realizarea obiectivelor educaţionale: alegerea tehnologiilor de predare, evaluarea performanţelor elevilor printr-un sistem validat şi obiectiv, utilizarea bazei materiale şi a resurselor adecvate obiectivelor învăţămîntului, modernizarea procesului de învăţământ prin idei inovatoare, organizarea cu elevii a unor activităţi de cercetare ştiinţifică, de formare în conformitate cu interesele şi aptitudinile acestora, înfiinţarea în instituţie a unor laboratoare, cabinete, publicaţii, conform legislaţiei în vigoare;
f) participarea la conducerea instituţiei de învăţămînt, inclusiv prin alegerea democratică în organele administrative şi consultative ale instituţiei;
g) includerea în vechimea în muncă pedagogică a activităţii didactice desfăşurate în învăţămîntul profesional tehnic, în cazul transferului la o instituţie de învăţămînt care oferă programe de studii de alt nivel;
h) dreptul de a face parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale, culturale, naţionale şi internaţionale.
 4.29   Personalul didactic  are următoarele obligaţii:
a) împărtăşeşete şi promovează idealul educaţional, principiile fundamentale ale educaţiei, politica educaţională a statului;
b) asigură organizarea şi desfăşurarea eficientă a procesului educaţional în instituţie;
c) cunoaşte şi aplică planul de învăţămînt, curriculumul şcolar, recomandările privind organizarea procesului educaţional, manualele şcolare şi literatura de specialitate;
d)  întocmeşte proiectarea didactică de lungă durată;
e)   elaborează proiecte didactice pentru lecţii;
f)   realizează orele la clasă;
g)   asigură eficacitatea procesului educaţional;
h)   stimulează activitatea independentă, iniţiativa, capacităţile creative ale elevului;
i)    asigură securitatea vieţii şi sănătatea elevilor în cadrul lecţiilor;
j)    participă la şedinţele consiliului profesoral;
k) participă la şedinţele şi activităţile consiliului de administraţie şi consiliul metodico-ştiinţific cînd este solicitat;
l)    organizează şi desfăşoară orele de dirigenţie;
m)  organizează meditaţii şi consultaţii cu elevii la disciplina predată;
n)   colaborează cu familiile elevilor şi partenerii de activitate;
o) îşi îmbogăţeşte, în permanenţă, pregătirea în domeniul specialităţii, psihopedagogiei, metodicii predării disciplinei;
p)   participă la activităţile de perfecţionare a calificării;
q)  respectă normele de etică, cultivă, prin propriul exemplu, valorile şi principiile esenţiale pentru construirea unui stat de drept, precum integritatea, onestitatea, corectitudinea, dreptatea, echitatea, umanismul, generozitatea, hărnicia, patriotismul şi alte valori;
r)   utilizează comportamente nonviolente şi disciplinarea pozitivă;
s) asigură confidenţialitatea şi securitatea datelor care conţine date cu caracter personal;
t)   îşi onorează toate obligaţiile prevăzute în fişa postului.
 4.30  Evaluarea, atestarea cadrelor didactice, conferirea sau confirmarea gradelor didactice se efectuează conform cadrului normativ în vigoare.
 
6. Elevii
 
4.31 Elevii au dreptul:
a)  să-şi expună liber opiniile, convingerile, ideile referitor la toate chestiunile care îi afectează;
b)  să-şi aleagă cursurile opţionale, facultative;
c) să fie asiguraţi, în condiţiile legii, cu manuale, asistenţă medicală, asistenţa cadrului didactic de sprijin, cămin, alimentaţie, bursă, alte înlesniri stabilite de actele normative;
d)  să aibă acces la informaţie;
e)  să fie aleşi în structurile de conducere ale instituţiei de învăţămînt şi să participe la evaluarea şi promovarea calităţii învăţămîntului, în condiţiile prevăzute de prezentul Regulament şi de regulamentele instituţiei;
f) să participe la proiecte şi/sau programe naţionale şi/sau internaţionale de mobilitate academică;
g) să-şi revendice drepturile legale, să constituie asociaţii sau organizaţii care au drept scop apărarea intereselor lor şi să adere la acestea, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
h)  să beneficieze de garanţiile şi facilităţile prevăzute de legislaţie pentru persoanele care îmbină munca cu studiile în cazul în care sînt încadraţi în cîmpul muncii.
4.32 În instituţie se constituie organe de autoguvernanţă ale elevilor, care funcţionează în conformitate cu actele normative în vigoare şi cu regulamentele instituţionale.
4.33  În caz de incapacitate de continuare a studiilor din motive de sănătate sau din alte motive justificate, elevii au dreptul la concedii academice, o singură dată pentru un program de formare profesională, conform actelor interne ale instituţiei.
4.34  Elevii au următoarele obligaţii:
a)  să respecte regulamentele instituţiei de învăţămînt în care învaţă;
b) să manifeste un comportament civilizat, să respecte normele de convieţuire în comunitatea academică, să păstreze bunurile din patrimoniul instituţiei de învăţămînt;
c) să frecventeze activităţile didactice şi extracurriculare obligatorii, să însuşească materiile prevăzute de programele de studii şi să acumuleze numărul necesar de credite prevăzute în planul de studii.
4.35  Elevilor li se interzice;
a) să fumeze, să întrebuinţeze şi să se afle sub acţiunea băuturilor alcoolice, drogurilor şi altor substanţe halucinogene în incinta blocurilor de studii, cămine şi pe teritoriul colegiului;
b) să aplice orice formă de violenţă fizică, verbală şi psihică faţă de profesori, colaboratori şi colegi;să deţină şi să utilizeze arme de foc/ traumatice/ pneumatice, arme albe, substanţe explozibile şi paralizante în incinta blocurilor de studii, cămine şi pe teritoriul colegiului;
c)  să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor şi stagiilor de practică, activităţilor extradidactice;
d)  să abandoneze voluntar sala de curs, laboratorul, atelierul de instruire practică fără permisiunea cadrului didactic;
e)   să distrugă mobilierul şcolar, materialele şi mijloacele tehnice de instruire;
f)    să deterioreze spaţiile pentru instruire, odihnă şi trai a instituţiei de învăţămînt;
g)  să încalce prevederile Statutului, Regulamentului intern şi normele de comportare în colegiu şi cămin.
 
V. FINANŢAREA ŞI PATRIMONIUL INSTITUŢIEI
 
5.1.  Sursa prioritară de finanţare a instituţiei sînt alocaţiile de la bugetul de stat. Instituţia beneficiază şi de alte surse legale de finanţare:
a)   mijloace provenite din pregătirea cadrelor pe bază de contract;
b) venituri provenite din comercializarea articolelor confecţionate în procesul educaţional (în gospodării, ateliere etc.), precum şi din darea în locaţiune/ arendă a localurilor, construcţiilor, echipamentelor, terenurilor;
c)   venituri provenite din colaborarea (cooperarea) internaţională,
d)   donaţiile de la persoane fizice şi juridice.
5.2. Relaţiile dintre instituţie şi persoanele fizice sau juridice se reglementează printr-un contract de prestare contra plată a serviciilor educaţionale/ serviciilor de generare a veniturilor, în care sînt specificate drepturile şi obligaţiunile părţilor, .
5.3.  Instituţia poate obţine şi utiliza, în condiţiile legii, venituri proprii, provenite din taxele achitate de persoane fizice şi juridice interesate, inclusiv din străinătate, pentru studii, perfecţionare şi recalificare profesională pe bază de contract.
5.4. Instituţia funcţionează în regim de autogestiune financiar-economică şi poate desfăşura activităţi economice, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
5.5. Veniturile obţinute de instituţie din prestarea contra plată a serviciilor educaţionale şi serviciilor de generare a veniturilor sînt intangibile şi se folosesc exclusiv pentru dezvoltarea instituţiei. Veniturile instituţiei obţinute exclusiv din activitatea de antreprenoriat sînt acumulate şi administrate separat de alte venituri.
5.6.  Bugetul instituţiei şi raportul de executare a acestuia se publică pe pagina web oficială a instituţiei.
5.7. Instituţia poate avea în administrare blocuri de studii (clădiri), cămine, instalaţii inginereşti, biblioteci, laboratoare, ateliere, cantine, clinici, terenuri, gospodării ştiinţifico-didactice, echipamente, utilaje, mijloace de transport şi alte mijloace fixe şi circulante.
 
VI. MODUL DE REORGANIZARE ŞI DIZOLVARE
 
6.1 Reorganizarea şi dizolvarea instituţiei se efectuează în conformitate cu prevederile Codului educaţiei şi ale Codului civil.
6.2  La reorganizarea instituţiei, drepturile şi obligaţiile acesteia sînt preluate de succesorul de drept.