Biblioteca IP Centrul de Excelență în Construcții – 90 de ani de ascensiune

 

Istoric. Istoria Bibliotecii nu poate fi separată de istoria instituției de învățământ – IP Centrul de Excelență în Construcții, deoarece momentele de glorie, succes  sau criză a instituţiei de învăţământ, şi-au pus amprenta şi pe activitatea Bibliotecii.

Pot fi identificate 5 etape distincte în istoria bibliotecii, determinate de circumstanţele istorice:

1.      Prima etapă ţine de perioada 1932-1945, despre care deţinem date sumare, preluate din presa periodică de epocă:

·         Octombrie 1932 – anul fondării  Tehnicumului – şcolii speciale tehnico-industriale cu eforturi generale ale unor oameni cărturari, printre care se numără şi Leonid Komarniţchi, cel ce a condus această instituţie în perioada interbelică

·         1933 – vizita Ministrului secretar de stat (19281930, 1932, 1932-1933) şi redactor şef la ziarul „ Viaţa Basarabiei”, Pantelemon Halippa. Dumnealui a fost ales membru de onoare al acestei instituţii.

·         Septembrie 1940 – Tehnicumul îşi schimbă denumirea în Tehnicum Electromecanic şi de Construcţii

·         Noiembrie   1944 – restabilirea denumirii de Tehnicum Comunal  de Construcţii şi Energetică  printr-o decizie a Comisariatului Norodnic al RSSM 

·         Nu deţinem informaţii despre fondurile  bibliotecii în această perioadă.

2. În anul 1945 începe a doua etapă în dezvoltarea bibliotecii, confirmată de informaţii demonstrate documentar, cu referinţă la colecţia bibliotecii, conducătorii instituţiei, care au contribuit la buna desfăşurare a  activităţii acesteia.

·      Octombrie 1945 –  biblioteca Tehnicumului Comunal de Construcţii şi Energetică îşi  începe activitatea de la 503 ex., dintre care: 488 sunt manuale, 5 exemplare — beletristică, toate în limba rusă.

·      După război instituţia nu avea spaţii stabile, studenţii frecventând orele în clasele unei şcoli de pe strada Ilinopoliskaia. Din anul 1946 instituţia activează într-o clădire de la intersecţia străzilor Chilia şi Lenin.  Ulterior a trecut în spaţiile nefinisate ale Teatrului de Operă şi Balet, actualmente — Teatrul Naţional „M. Eminescu”, după care şi-a continuat activitatea timp de 15 ani într-un edificiu de pe strada Kievului, actualmente — 31 august 1989. Din 1964 Biblioteca Tehnicumului de Construcţii activează în actualele spaţii.

·      Sursele de completare ale bibliotecii în acea perioadă sunt Colectura pentru biblioteci, donaţiile instituţiilor similare din Lvov, Kiev, Dnepropetrovsc, Moscova, Leningrad ş.a., în baza relaţiilor de colaborare a  Tehnicumului de Construcţii. O altă sursă a fost serviciul „Cartea prin poştă”.

·      În Moldova nu se edita carte de specialitate în domeniul tehnic,  literatură autohtonă în limba română, ceea ce a generat absenţa resurselor respective din fondurile bibliotecii.

 3. În 1991 începe a treia etapă în dezvoltarea Bibliotecii, când în baza Tehnicumului de Construcţii se organizează Colegiul Industrial şi de Construcţii, instituție superioară de scurtă durată, generînd schimbări radicale în sistemul educaţional, în programele de învăţământ, precum şi în direcţiile de dezvoltare ale bibliotecii.  Pe de o parte, criza  economică ce s-a declanşat în anii 90 a avut repercusiuni grave asupra bibliotecii  şi  personalului. Este vorba despre reducerile de personal, reducerea bugetului pentru achiziţii, întreţinere şi salarii, neachitarea la timp a salariilor, declanşarea grevelor de protest etc. – toate acestea influenţând negativ asupra activităţii bibliotecii.

Dar pe de altă parte, anume în această perioadă, biblioteca şi-a completat masiv colecţia cu carte în limba română, provenită din donaţii din România, dar şi din partea instituţiilor info-documentare din republică, concomitent efectuând şi o triere a fondurilor de documente în baza Hotărârii de Guvern privind depolitizarea bibliotecilor .

4. Etapa a IV-a începe din 2003, când se revine la învățământul mediu de specialitate cu noi reorganizări în procesul de învățământ. Accentul se pune pe dotarea tehnică, pe reparații curente, pe sistemul de încălzire, pe asigurarea cu mobilier nou specializat. Biblioteca  în această perioadă își schimbă aspectul estetic, se îmbunătățesc condițiile pentru bibliotecari și utilizatori: spațiile devin mai luminoase și mai calde.

5. A cincea perioadă de ascensiune începe cu anul 2015 până în prezent, când instituția devine IP Centrul de Excelență în Construcții, se trece la autogestiune și autofinanțare (2017).  În acești ani benefici pentru instituție și pentru Bibliotecă , au fost renovate spațiile după reparații capitale, Sala de lectură a devenit un spațiu mult mai atractiv prin resursele informaționale noi, rafturi și alt mobilier nou, Sala Multimedia dotată cu 10 calculatoare pentru utilizatori etc. Din anul 2015 Biblioteca este inclusă în Schema de Închiriere a Manualelor Școlare. Din anul 2018 începe acreditarea instituției de învățământ, astfel administrația a investit resurse financiare pentru achiziții de carte, periodice și alte documente necesare procesului de studiu.   Manifestând un interes deosebit pentru cartea de valoare, biblioteca şi-a constituit o bogată colecţie de resurse informaționale: fond de referinţe, fond de beletristică, fond de manuale de specialitate. Printre ediţiile rare ale bibliotecii putem menţiona: ediţia a II a Marii Enciclopedii Sovietice, apărută în anii 30-40 ai sec. XX, Enciclopedia Tehnică în  20 volume, anii de ediţie 1920-1930 ş.a.

Ceea ce dă prestigiu bibliotecii noastre în rândul utilizatorilor interni şi externi, este fondul de literatură cognitivă şi didactică în sprijinul procesului educaţional pentru specialităţile Design Interior, Cadastru şi Organizarea Teritoriului, Tehnologia Prelucrării Lemnului şi Evaluarea Imobilului, fapt remarcat şi de Comisia de Acreditare, care au apreciat prezenţa în colecţia bibliotecii a unor titluri de carte valoroase.

Misiunea. Biblioteca Centrului de Excelență în Construcţii are misiunea de a asigura  informaţional, didactic şi documentar procesul educaţional în instituția de învățământ,  accesul la resurse şi servicii pentru elevi, cadre didactice, pentru alte categorii de utilizatori,  prin mijloace specifice tradiţionale şi moderne.

            Valorile Bibliotecii Centrului de Excelență în Construcţii (în continuare CEC) sunt: satisfacţia informaţională a  utilizatorilor,  accesibilitate, utilitate, calitate, inovație, colaborare,  democraţie.

            Pentru a-şi îndeplini misiunea  Biblioteca  CEC realizează următoarele obiective generale:

 • acoperirea didactică și  informaţională a domeniilor de studiu;
 • modernizarea şi diversificarea serviciilor de bibliotecă;
 • constituirea, dezvoltarea şi valorificarea resurselor informaționale în corespundere cu misiunea;
 • organizarea şi prelucrarea documentelor conform standardelor biblioteconomice în vigoare;
 • formarea culturii informaţiei la utilizatorii bibliotecii;
 • organizarea activităţilor de animaţie culturală în scopul promovării valorilor culturale naţionale şi universale;
 • formarea profesională continuă a personalului;
 • cooperarea cu alte instituţii similare
 •  promovarea bibliotecii si a serviciilor acesteia în cadrul instituţiei, în mediul biblioteconomic şi în comunitate.

            Biblioteca CEC își desfășoară activitatea în baza Legii cu privire la biblioteci (2017), Instrucțiunii ” Evidența colecțiilor de bibliotecă”, documentelor de reglementare în vigoare, Regulamentului  de organizare și funcționare, Regulamentului de ordine internă, Politicii  de dezvoltare a resurselor informaționale, Politicii în domeniul calității pentru 2013-2020, Ordinelor Directorului CEC, Planului de activitate anual al Bibliotecii CEC, standardelor biblioteconomice în vigoare, Fișelor post ale bibliotecarilor, altor documente în vigoare.

            Colecția totală a Bibliotecii CEC constituie 87601 volume (19292 titluri), ce include manuale, cărţi științifico-cognitive și artistice, publicaţii periodice, documente normative etc. Din numărul total al documentelor deţinute de bibliotecă, 41399 volume (1620 titluri) sunt manuale, ce reprezintă 47,3 % din numărul total de documente. Fondul de carte și periodice din domeniul tehnic constituie 34012 volume (38,8%),  literatura beletristică constituie 10537 volume, ce reprezintă 12,0 % din colecţia totală a Bibliotecii. Din numărul total de titluri de manuale, 1326 titluri – sunt ale celor de specialitate și 282 titluri – manuale de cultură generală. Din punct de lingvistic, cuantumul prioritar aparţine documentelor în limba română — 44299 (50,6%), numărul documentelor în limba rusă fiind de 31183 (35,6% ), iar celor  în  alte limbi(limbile engleză, franceză, germană, spaniolă)  — 12119 volume (13,8%).

Colecția de manuale și materiale didactice a Bibliotecii acoperă aproape toate disciplinele de studiu la toate specialitățile. Cea mai bună asigurare cu resurse didactice este la specialitățile COT, EI, DI, CED, TPL și CECE, care includ și loturi de manuale în limba rusă.

            Dezvoltarea colecţiei se desfășoară conform necesităților procesului instructiv-educativ prin analiza curriculară, colaborarea cu structurile de învăţământ, cu catedrele și utilizatorii elevi şi cadrele didactice. În ultimii cinci ani au fost  achiziţionate documente de toate tipurile, valoroase sub aspect didactic, documentar, cultural şi informaţional, urmărindu-se în permanenţă relaţia directă între cerinţe şi resursele financiare. Numărul total de documente achiziționate în anii 2017-2021 constituie 7889 volume, dintre care: manuale – 6384 volume, beletristică –187  volume, publicații periodice – 912 volume, literatură de specialitate – 1182 volume, din domeniul tehnic  – 602 volume.

            Printre furnizorii de carte și publicații periodice din ultimii 5 ani menționăm: Proiectul parteneriat de instruire a meșteșugarilor Kreishandwerkerschaft Hersfeid-Rotenburg, I. S. ”Mold-Didactica”; SRL Moldpresa;  Policadran SRL, ” Silvia-MV”, Colegiul Tehnic Iași, Universitatea Tehnică Timișoara, Biblioteca Tehnico-Științifică UTM, ” Draghiștea”, Supraten, Design-Art, Cartea SA, Editura Cartier, Agenția  Relații Funciare și Cadastru, PrintCaro etc Modalitățile de achiziționare: donații de la persoane fizice și juridice, din proiecte, procurate din librării, de la edituri, tipărite la comandă la tipografie, prin Schema de închiriere a manualelor școlare etc. 

            Relații cu publicul. Relaţiile cu publicul Biblioteca CEC le realizează prin Sala de Lectură şi Împrumut la Domiciliu. În anul de studii 2020-2021 Biblioteca a deservit 1384 de utilizatori unici: elevi, cadre didactice, personal auxiliar, utilizatori externi. Numărul documentelor împrumutate la domiciliu constituie 10079 volume, dintre care 8343 volume sunt manuale. Sala de Lectură a împrumutat pe loc și  la lecții 42246 volume, dintre care 27784 – sunt manuale. Numărul total al intrărilor constituie 27152. 

            Servicii informațional-bibliografice. Biblioteca oferă servicii informațional-bibliografice prin organizarea aparatului informativ-bibliografic, constituit din cataloage tradiționale și fișiere tematice. Biblioteca elaborează liste bibliografice tematice, pe disciplinele de studiu, privind noile achiziții de carte și periodice, care sunt distribuite la catedre, cadrelor didactice interesate, în scopul informării utilizatorilor despre resursele informaționale aflate în bibliotecă. Biblioteca îndeplinește referințe bibliografice și factografice la cerere, contribuie la formarea culturii informației a utilizatorilor prin acordarea asistenței informaționale în procesul de căutare, selectare și valorificare a informației în format electronic ( de pe Internet) și tradițional, în elaborarea referințelor bibliografice pentru lucrările de cercetare, în utilizarea tehnologiilor informaționale pentru studiu.

            Serviciile expoziționale de documente le oferim utilizatorilor printr-o gamă largă de activități: Ziua Informației, desfășurată sub genericul ” Săptămâna Cărții Noi”, Ziua Specialistului, Ziua Liceanului, Ziua Diplomantului, Decada Catedrei la Bibliotecă, expoziții permanente — active pe tot parcursul anului, expoziții tematice, de omagiere și comemorare a personalităților notorii, expoziții în cadrul activităților extracurriculare, orelor de dirigenție, în cadrul Zilei Ușilor Deschise, activităților adiacente etc. 

Servicii de animație culturală. Biblioteca oferă servicii de animație culturală utilizatorilor în scopul promovării lecturii, cărții, personalităților din cultura națională și universală. În ultimii 5 ani Biblioteca a organizat lansări de carte, întâlniri cu scriitori, poeți, pictori, arhitecți, actori, regizori, oameni de știință, specialiști din domeniul construcțiilor etc

Din anul 2009 în Biblioteca CEC activează cenaclul ” La Steaua…”, în cadrul căruia am promovat lectura cărților beletristice, am descoperit și promovat tinere talente  în literatură, pictură, muzică, teatru; am sărbătorit evenimente literare,  am organizat lansări de carte cu participarea autorilor etc.

Biblioteca CEC susține campaniile lansate la nivel național de Asociația Bibliotecarilor, Biblioteca Națională, alte centre biblioteconomice: Nocturna Bibliotecilor, Ziua Siguranței Pe Internet etc. Toate activitățile culturale ale Bibliotecii sunt mediatizate pe platformele sociale Facebook, SlideShare, Flickr, YouTube, pe pagina web, în mass-media etc.

Parteneriate: Biblioteca colaborează cu toate bibliotecile și centrele de informare din țară în scopul schimbului și împrumutului interbibliotecar de documente pentru satisfacerea necesităților utilizatorilor. Partenerii de bază, cu care sunt semnate și acorduri de colaborare sunt: Biblioteca Municipală ” B.P. Hașdeu”, Filiala Ovidius, Biblioteca Națională a R. Moldova, Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică , Biblioteca Tehnico-Științifică UTM etc.

Personalul Bibliotecii. În Biblioteca CEC activează la moment 2 bibliotecari, dintre care: cu studii superioare de specialitate – 2, cu  vechime în domeniu de peste 35 de ani – 2 bibliotecari, cu grade de calificare superior – 1, gradul I – 1. Bibliotecarii au participat la reuniuni profesionale naționale și internaționale, inclusiv, cu comunicări. Biblioteca CEC ( T. Ambroci) a participat activ în activitatea Asociației Bibliotecarilor ca membru al Consiliului.  

Dotarea bibliotecii cu spații, mobilier și echipament tehnic. Biblioteca CEC oferă servicii utilizatorilor în 2 compartimente: Sala de lectură și serviciul Împrumut la domiciliu. Suprafața totală a Bibliotecii CEC este de 375 m2.  Biblioteca CEC este deschisă pentru utilizatori 50 de ore săptămânal , Sala de lectură fiind deschisă 12 ore zilnic – de la ora 8.00 până la ora 20.00. Sala de lectură  oferă 56 locuri de ședere pentru utilizatori (capacitatea fiind de 78), și  10 posturi la calculatoare.  Biblioteca este asigurată cu mobilierul necesar și specific de bibliotecă: mese, scaune, rafturi, vitrine etc. Biblioteca este dotată cu 10 calculatoare pentru utilizatori, 3 calculatoare pentru bibliotecari, toate conectate la rețeaua Internet. Biblioteca mai are în dotare un laptop, un proiector, un copiator multifuncțional, o imprimantă matricială, un centru muzical etc.

 

  Strategii pentru anul de studii 2022-2023:

 • Evaluarea Bibliotecii CEC
 • Achiziționarea manualelor de specialitate pentru acoperirea lacunelor la disciplinele TMAC și TPL din programul de învăţămînt
 • Dotarea bibliotecii cu un soft de bibliotecă, crearea catalogului electronic
 • Dotarea bibliotecii cu scaner performant pentru digitalizarea cărților solicitate de utilizatori, cu respectarea dreptului de autor
 • Reamenajarea ergonomică a spațiilor pentru confortul utilizatorilor în ambele săli
 • Deschiderea în acces liber la raft a fondurilor de documente din Sala de lectură
 • Modernizarea și diversificarea serviciilor conform necesităților utilizatorilor
 • Crearea unui corner de recreiere pentru utilizatori
 • Actualizarea documentelor de reglementare conform Cadrului de reglementare nou aprobat.