Țurcan Lucia

Educația are un rol important întro societate în continuă schimbare. În acest context este necesar de a stabili atât realizările cât și competențele necesare pentru a determina performanța, o viziune prospectivă, promovând calitatea.

Rolul educaţiei pentru formarea unei societăţi bazate pe cunoaştere este primordial. Dacă am pune educaţia pe scara valorilor sociale, atunci ea s-ar plasa în fruntea tuturor priorităţilor, În acest sens, trebuie să pornim de la principiul potrivit căruia educaţia este forţa motrice a creşterii economice, a ridicării standardului de viaţă şi a bunăstării sociale. În același context, obligaţiunea supremă a societăţii faţă de tineri este asigurarea unei educaţii adecvate rigorilor timpului, a unei educaţii ce va permite copiilor noştri să se afirme, a unei educaţii care va asigura demnitatea noastră naţională şi va permite tuturor sa spună: eu sunt din Republica Moldova.

Instituţia noastră pregăteşte cadre calificate pentru piaţa muncii şi pentru exigenţele societăţii democratice. Ca dascăli, suntem chemaţi să educăm generaţii de personalităţi promovând încrederea şi respectul faţă de personalitatea fiecărui discipol. Realizăm cu toţii că lumea în care trăim este o lume a inovaţiei şi accelerării şi tot ce are atribuţie la om se produce în sfera valorilor. Singura opţiune de salvare a identităţii e conservarea acelor valori morale sacre care definesc condiţia umană. În acest context, corpul profesoral în ansamblu, suntem conştienţi că educaţia eficientă cuprinde în câmpul său de preocupări promovarea valorilor. Noi tindem să formăm o conduită civică bazată pe cunoaşterea regulilor vieţii sociale, să încurajăm comportament activ, responsabil, tolerant şi de respect faţă de sine şi de alţii, liber şi deschis spre alte culturi.

PUNCTE FORTE:

Management educțional:

 • Poziționare geografică favorabilă și acces la diverse unități de transport urban și interurban
 • Din 2016 am devenit Centru de Excelență în Construcții, cu atribuții și pachet extins de servicii educaționale: formare inițială, formare continuă, validare și certificare a competențelor, activități generatoare de venit
 • Ofertă educațională generoasă — nouă specialități de formare niv. IV si una niv. III — acreditate de stat.
 • 63,2% părinți consideră că specialităţile la care oferim formare sunt atractive și mereu actuale pe piața muncii.
 • Echipă managerială calificată, responsabilă și cooperantă, care încurajează cadrele didactice debutante în obținerea gradului didactic.
 • Instituirea unui program de servicii generatoare de venit
 • Încetățenirea instituțională a unei culturi a calității prin mecanisme și instrumente actualizate continuu

Proces educational:

 • Personal didactic competent și calificat în continuă creștere, 79 % profesori dețin grade didactice
 • O imagine bună și perspective attractive — posibilitatea de a susține BAC-ul și admitere preferențială la studii de licență în instituții superioare de profil.
 • În 2019 am inițiat primul program de mobilitate academică pentru stagiul de practică
 • 78,4 % elevi apreciază calitatea procesului educațional cu „bine” și „foarte bine”
 • 85,3% din elevi apreciază calitatea predării disciplinelor de specialitate cu calificativul „bine” și „foarte bine”
 • 67% elevi au specificat că aspirațiile lor cu referire la formarea lor profesională și intelectuală s-au materializat în totalitate.
 • Activități extrașcolare diversificate și pe interesul elevilor, cu accent pe dezvoltarea și promovarea valorilor general-umane în mediul școlar și comunitar.
 • Stabilitatea contingentului de elevi.
 • Procesul educaţional este organizat astfel încât le permite elevilor să susţină examenele de BAC.

Baza tehnico-materială

 • Baza tehnico-materială capabilă să asigure un învăţământ eficient, formativ performant, în concordanţă cu profilul specialităților, condiții confortabile pentru studii, atmosferă sobră și elitară.
 • Bloc de studii complet renovat, termoizolat, cu sistem de încălzire autonom, săli de clasă modernizate și dotate cu mobilier și echipamente TIC, centru de multiplicare,
 • Sală polivalentă pentru întruniri și conferințe, laboratoare cu instalații, dispozitive și aparate de profil, echipamente, utilaj și instrumente pentru toate tipurile de practici în atelier și în aer liber.
 • Două terenuri de sport – închis, cu covor sintetic și deschis;
 • Cămine, bufet, cantină și teritoriu adiacent amenajat pe o suprafață totală de 7 ha.
 • Biblioteca instituției deține cea mai bogată colecţie de resurse bibliografice, informaţionale şi documentare
 • 8 săli de clasă dotate cu calculatoare, configurate corespunzător
 • Atelier cu7 săli de studii și 9 secții de producere( instalații, lăcătușerie, tâmplărie și mobilier, zidărie, betonare, finisare, tencuială, placare, sudare)

Parteneriate:

 • Acord de colaborare și cooperare cu catedrele de specialitate a UTM
 • Conlucrarea eficientă cu agenţii economici, inclusiv cu SUPRATEN, ZICURAT, BICOMPLEX, MACON, , Nouconst SRL, MC-Imobil SRL etc.
 • Parteneri în cadrul proiectelor internaţionale: CONSEPT, GOPA, CEDA, AED, CALLIDUS.
 • Implicarea elevilor în activităţi de voluntariat şi ONG.

Aspiraţiile noastre se orientează şi spre a cultiva hărniciea, stăpânirea de sine, spiritul de abnegaţie, ajutorul reciproc, cinstea, punctualitatea, dreptatea socială – valori şi principii fundamentale în patrimoniul nostru cultural.

Noi ne propunem să creăm o şcoală care să ofere un mediu în care respectul, încrederea, siguranţa şi afecţiunea să fie elemente de bază şi pentru discipol şi pentru profesori.

”O alegere corectă înseamnă un viitor mai bun”

Vă așteptăm cu drag!